Phòng Quy hoạch-Kiến trúc

24/08/2017

 

Trưởng phòng: Ông Đỗ Hoành (ký hiệu QH1)

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư chuyên ngành Quy hoạch đô thị và nông thôn

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0912.882.689

- Email: dohoanghoanh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Phòng Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định số 5245/QĐ-SXD ngày 13/12/2021 của Sở Xây dựng“V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Xây dựng” (hoặc các Quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay thế nếu có); thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 5246/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng “V/v ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Quảng Ninh” (hoặc các Quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay thế nếu có); chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Phòng; trực tiếp chỉ đạo, phụ trách triển khai thực hiện các nội dung:

- Chỉ đạo các cán bộ, công chức trong Phòng thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của UBND tỉnh, của Sở Xây dựng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng; phối hợp với các Phòng thuộc Sở thực hiện các công việc liên quan.

- Phân công và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Phó trưởng phòng để Phó trưởng phòng phân công, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức trong Nhóm (do Phó trưởng phòng làm Trưởng nhóm); kiểm tra kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các Nhóm và từng cá nhân vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

Phó trưởng phòng: Ông Trần Hoài Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị; Kiến trúc sư ngành Kiến trúc công trình.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động:0912.036.079

- Email: tranhoaiduong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc ủy quyền. Là Trưởng nhóm quản lý địa bàn các địa phương khu vực miền Tây, gồm: Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả, Đông Hạ Long.

+ Các đồng chí chuyên viên thuộc nhóm quản lý địa bàn các địa phương khu vực miền Tây gồm: Ông Mai Bình Dương, chuyên viên (ký hiệu tắt QH2), ông Nguyễn Thành Đạt, chuyên viên (ký hiệu tắt QH5). Nhiệm vụ cụ thể của chuyên viên do Trưởng nhóm phân công.

+ Trưởng nhóm chủ trì, chỉ đạo, phân công các chuyên viên quản lý, theo dõi, tham mưu, xử lý các nội dung trên địa bàn quản lý (về địa điểm, quy hoạch, kiến trúc, chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trừ các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị...); đôn đốc việc thực hiện đảm bảo tiến độ; kiểm soát chất lượng, thể thức nội dung dự thảo văn bản trước khi trình Trưởng phòng.

- Chủ trì, chỉ đạo theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị - nông thôn trên địa bàn tỉnh và các nội dung liên quan đến Vịnh Hạ Long và các lĩnh vực: Văn hóa, du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và các nội dung liên quan đến các quy hoạch, dự án của các đơn vị ngành Than (trừ nội dung đánh giá tác động môi trường, quản lý, khai thác vật liệu san lấp).

- Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng phòng theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 5246/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng “V/v ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Quảng Ninh” (hoặc các Quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay thế nếu có) và các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư Quy hoạch ngành Quy hoạch Đô thị - Nông thôn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động: 0912.089.865

- Email:nguyenhoangha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Là Trưởng nhóm quản lý địa bàn các địa phương khu vực miền Đông (gồm: Tiên Yên, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái); khu vực Tây và Bắc Hạ Long.

+ Các đồng chí chuyên viên thuộc nhóm quản lý địa bàn các địa phương khu vực miền Đông gồm: Ông Nguyễn Hoàng Bách, chuyên viên (ký hiệu tắt QH6); bà Lê Thị Hồng Hương, chuyên viên (ký hiệu tắt QH8); ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên (ký hiệu tắt QH9). Nhiệm vụ cụ thể của chuyên viên do Trưởng nhóm phân công.

+ Trưởng nhóm chủ trì, chỉ đạo, phân công các chuyên viên quản lý, theo dõi, tham mưu, xử lý các nội dung trên địa bàn quản lý (về địa điểm, quy hoạch, kiến trúc, chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trừ các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị...); đôn đốc việc thực hiện đảm bảo tiến độ; kiểm soát chất lượng, thể thức nội dung dự thảo văn bản trước khi trình Trưởng phòng.

- Theo dõi, tổng hợp; tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến Vịnh Bái Tử Long.

- Quản lý, theo dõi, hướng dẫn; tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc lĩnh vực Kiến trúc: Tham mưu về lập, thẩm định, hướng dẫn việc triển khai lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tổng hợp, theo dõi việc triển khai thi hành Luật Kiến trúc, Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn dến năm 2050;

- Thực hiện trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng phòng theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 5246/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng “V/v ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Quảng Ninh” (hoặc các Quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay thế nếu có) và các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kiến trúc; Kiến trúc sư  ngành Kiến trúc công trình.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động:0916.250.378

- Email: nguyenanhtuan1.sxd@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi, tổng hợp; tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến biên giới, cửa khẩu...

 

Chuyên viên: Bà Lê Thị Hồng Hương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Kiến trúc sư ngành Kiến trúc.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động:0932.219.107

- Email: lethihonghuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Tổng hợp báo cáo Biểu số 07/BCĐP (Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng), biểu số 08/BCĐP (Diện tích đất đô thị) ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng.

+ Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị của Bộ Xây dựng của UBND các địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

 


Chuyên viên: Ông Mai Bình Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837672

- Điện thoại di động:

- Email: maibinhduong@quangninh.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện lập Báo cáo tháng, quý, năm của Phòng, gửi Văn phòng Sở trước ngày 15 hằng tháng để tổng hợp chung.

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Hoàng Bách

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kiến trúc; Kiến trúc sư ngành Kiến trúc công trình.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động: 0935.286.688

- Email: nguyenhoangbach@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đăng các bài viết công khai các đồ án quy hoạch, các thông tin liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc lên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng (tối thiểu 2 bài/tuần).

 

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Thành Đạt

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Quy hoạch vùng và đô thị

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động: 0984.296.977

- Email: nguyenthanhdat@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát thu hồi các địa điểm, hủy bỏ các quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. Vị trí và chức năng
Phòng Quy hoạch - Kiến trúc là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch các khu khu chức năng; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Dự thảo văn bản để Lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh các quyết định, văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong lĩnh vực quy hoạch thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;
2. Dự thảo văn bản để Lãnh đạo Sở ký trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các quyết định, văn bản quản lý về lĩnh vực quy hoạch thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng;
4. Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của UBND cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;
5. Tổ chức lập, thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Sở ký trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
6. Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham gia ý kiến các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo phân cấp;
7. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn xã theo phân cấp;
8. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc;
9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế công trình trên địa bàn tỉnh;
10. Hướng dẫn kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt về lĩnh vực quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Sở; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quy hoạch.
11. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.
12. Thực hiện tổng hợp báo cáo Biểu số: 08/BCĐP theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng;
13. Công tác phối hợp với các Sở, ngành; phòng ban thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác:
a) Chủ trì tham gia ý kiến với các Sở, ngành về: Chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách; các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao như: địa điểm; quy hoạch xây dựng; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (trừ các dự án về hạ tầng kỹ thuật: Nghĩa trang; Khu xử lý CTR; Khu xử lý nước; hệ thống thoát nước ....);
b) Tham gia ý kiến đối với các quy hoạch ngành do các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh lập xin ý kiến có liên quan trực tiếp đến quy hoạch xây dựng và không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (trừ các quy hoạch: QH VLXD; quy hoạch khoáng sản lẻ; quy hoạch chuyên ngành HTKT: Giao thông, cấp điện, cấp nước, thủy lợi, tài nguyên nước, hạ tầng viễn thông;
c) Chủ trì giải quyết hoặc tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến ngành Than (trừ nội dung đánh giá Tác động môi trường)
d) Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 802
Đã truy cập: 2290305