Phòng Quy hoạch-Kiến trúc

24/08/2017

 

Trưởng phòng: Ông Đỗ Hoành

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư chuyên ngành Quy hoạch đô thị và nông thôn

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0912.882.689

- Email: dohoanghoanh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung hoạt động của Phòng Quy hoạch - Kiến trúc. Kiểm soát hồ sơ thẩm định và các văn bản khác của Phòng trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư Quy hoạch ngành Quy hoạch Đô thị - Nông thôn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động: 0912.089.865

- Email:nguyenhoangha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi địa bàn thành phố Hạ Long, Hoành Bồ, Vân Đồn. Theo dõi tổng hợp các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và các nội dung liên quan đến đến Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Giải quyết hồ sơ, công văn, công việc liên quan thuộc địa bàn được giao.

 

 

Phó trưởng phòng: Ông Trần Hoài Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị; Kiến trúc sư ngành Kiến trúc công trình.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động:0912.036.079

- Email: tranhoaiduong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi địa bàn thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên. Giải quyết hồ sơ, công văn, công việc liên quan; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch thuộc địa bàn được giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kiến trúc; Kiến trúc sư  ngành Kiến trúc công trình.

- Lý luận chính trị: T/đ Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động:0916.250.378

- Email: nguyenanhtuan1.sxd@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi địa bàn thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà. Giải quyết hồ sơ, công văn, công việc liên quan; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch thuộc địa bàn được giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Chuyên viên: Bà Lê Thị Hồng Hương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Kiến trúc sư ngành Kiến trúc.

- Lý luận chính trị: T/đ Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động:0932.219.107

- Email: lethihonghuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi địa bàn huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên, huyện Ba Chẽ. Giải quyết hồ sơ, công văn, công việc liên quan; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch thuộc địa bàn được giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Chuyên viên: Ông Mai Bình Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837672

- Điện thoại di động:

- Email: maibinhduong@quangninh.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi ,tổng hợp tình hình đầu tư, tình hình khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng; Tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm tra liên ngành về tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Tham gia ý kiến về Dự án đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Hoàng Bách

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kiến trúc; Kiến trúc sư ngành Kiến trúc công trình.

- Lý luận chính trị: T/đ Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động: 0935.286.688

- Email: nguyenhoangbach@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi địa bàn huyện Cô Tô. Giải quyết hồ sơ, công văn, công việc liên quan; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch thuộc địa bàn được giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Thành Đạt

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Quy hoạch vùng và đô thị

- Lý luận chính trị: T/đ sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835307

- Điện thoại di động: 0984.296.977

- Email: nguyenthanhdat@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi địa bàn huyện Đông Triều. Giải quyết hồ sơ, công văn, công việc liên quan; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch thuộc địa bàn được giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. Vị trí và chức năng
Phòng Quy hoạch - Kiến trúc là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch các khu khu chức năng; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Dự thảo văn bản để Lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh các quyết định, văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong lĩnh vực quy hoạch thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;
2. Dự thảo văn bản để Lãnh đạo Sở ký trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các quyết định, văn bản quản lý về lĩnh vực quy hoạch thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng;
4. Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt và ban hành của UBND cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;
5. Tổ chức lập, thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Sở ký trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
6. Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham gia ý kiến các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo phân cấp;
7. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn xã theo phân cấp;
8. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc;
9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế công trình trên địa bàn tỉnh;
10. Hướng dẫn kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt về lĩnh vực quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Sở; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quy hoạch.
11. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.
12. Thực hiện tổng hợp báo cáo Biểu số: 08/BCĐP theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng;
13. Công tác phối hợp với các Sở, ngành; phòng ban thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác:
a) Chủ trì tham gia ý kiến với các Sở, ngành về: Chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách; các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao như: địa điểm; quy hoạch xây dựng; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (trừ các dự án về hạ tầng kỹ thuật: Nghĩa trang; Khu xử lý CTR; Khu xử lý nước; hệ thống thoát nước ....);
b) Tham gia ý kiến đối với các quy hoạch ngành do các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh lập xin ý kiến có liên quan trực tiếp đến quy hoạch xây dựng và không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (trừ các quy hoạch: QH VLXD; quy hoạch khoáng sản lẻ; quy hoạch chuyên ngành HTKT: Giao thông, cấp điện, cấp nước, thủy lợi, tài nguyên nước, hạ tầng viễn thông;
c) Chủ trì giải quyết hoặc tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến ngành Than (trừ nội dung đánh giá Tác động môi trường)
d) Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 432
Đã truy cập: 2161346