Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản

24/08/2017


Ông Triệu Việt Cường: Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị; Đại học ngành Quy hoạch đô thị;

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3834236

- Điện thoại di động: 0913.595.127

- Email: trieuvietcuong.sxd@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc về toàn bộ hoạt động của Phòng.

 

 

Ông Đặng Quốc Chung: Phó trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý đô thị và công trình; Đại học ngành Xây dựng Cầu đường

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3834236

- Điện thoại di động: 0936.464.849

- Email: dangquocchung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng, uỷ quyền; phối hợp giúp Trưởng phòng trong việc tổ chức, điều hành hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực được phân công, gồm:

+ Chỉ đạo công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng bao gồm: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

+ Trực tiếp thực hiện: Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản luật về nhà ở, công sở, doanh bất động sản; Xây dựng, cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án phát triển nhà, kế hoạch cải tạo nhà chung cư cũ và Đề án hỗ trợ nhà ở theo mục tiêu quốc gia.

 

 Bà Kiều Thanh Thủy: Chuyên viên
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư ngành Trắc địa; Cử nhân Luật;

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3834236

- Điện thoại di động: 0338.357.012

- Email: kieuthanhthuy@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Tham mưu xây dựng, thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia (nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho hộ nghèo, nhà tạm, dột nát…);

+ Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở; hướng dẫn kiểm tra các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng theo địa bàn được phân công;

+ Xây dựng các quy định và công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh; ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ; khung giá cho thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh;

+ Tham gia thẩm định và quản lý các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các nhà ở thuộc SHNN theo địa bàn được phân công;

+ Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản theo địa bàn phụ trách

+ Tham gia ý kiến về việc “chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” theo đề nghị của cơ quan liên quan;

+ Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc sắp xếp nhà đất; chuyển đổi mục đích sử dụng, mua bán, cho thuê, thuê mua đối với công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật;

 

 

Bà Hà Thị Bông: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Tổ chức quản lý Vận tải; Kỹ sư Quy hoạch và Quản lý giao thông đô thị ngành Kỹ thuật Khai thác kinh tế vận tải.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3834236

- Điện thoại di động: 0987.124.008

- Email: hathibong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Tham mưu xây dựng, thực hiện: Đề án (kế hoạch) cải tạo nhà chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, 05 (năm) năm; Hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh;

+ Tham gia Hội đồng: Phương án giá bán hoặc cho thuê Nhà ở thuộc SHNN

+ Hướng dẫn về: Điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản;

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, …

+ Chủ trì tổ chức việc thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội, nhà chung cư theo phân công;

+ Xây dựng Kế hoạch, tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;

+ Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc sắp xếp nhà đất; chuyển đổi mục đích sử dụng, mua bán, cho thuê, thuê mua đối với công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia ý kiến về việc “chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” theo đề nghị của cơ quan liên quan.
 

Ông Đinh Quốc Tuấn: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình; Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3834236

- Điện thoại di động: 0904.700.227

- Email: dinhquoctuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Chủ trì tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng về: Chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

+ Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

+ Thực hiện nhiệm vụ Giám định tư pháp theo vụ việc.


 

Ông Nguyễn Linh: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Trình độ LLCT: T/đ sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3834236

- Điện thoại di động: 0915.932.805

- Email: nguyenlinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Tổng hợp, thống kê ngành Xây dựng; tổng hợp số liệu kịch bản tăng trưởng lĩnh vực xây dựng;

+ Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng về: Chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

+ Giải quyết một số nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. Vị trí và chức năng
Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về Nhà ở và công sở, Kinh doanh bất động sản; Theo dõi,
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Về nhà ở
a) Nghiên cứu xây dựng để Lãnh đạo Sở ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, bao gồm chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở nói chung và các chương trình mục tiêu của tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
Hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư; thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền;
Xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo thẩm quyền; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;
c) Tổ chức việc thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn tỉnh; xây dựng khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng; giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, 05 (năm) năm được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc ngồn vốn xã hội hóa để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt; hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;
đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị của tỉnh; Dự thảo văn bản để Lãnh đạo Sở ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi quỹ đất thuộc các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư, nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng chưa sử dụng để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;
e) Xây dựng kế hoạch phát triển quỹ nhà ở công vụ do tỉnh quản lý (bao gồm nhu cầu đất đai và vốn đầu tư xây dựng) theo quy định về tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành để Lãnh đạo Sở ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
g) Xây dựng các quy định và công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh; ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ; khung giá cho thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận quỹ nhà ở tự quản của tỉnh (nếu có) để thống nhất quản lý, thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định của pháp luật để Lãnh đạo Sở ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
h) Tham gia đánh giá các loại nhà trên địa bàn tỉnh theo khung giá, nguyên tắc và phương pháp đánh giá các loại nhà của Nhà nước;
i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác nhận về nhà ở, công trình xây dựng để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
k) Chủ trì tham mưu thực hiện cải tạo nhà chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh;
l) Tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển và quản lý nhà ở; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở;
m) Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ;
n) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.
o) Tham gia Hội đồng: Phương án giá bán hoặc cho thuê Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách, giá bán hoặc cho thuê Nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc hoặc sử dụng vào các mục đích khác.
2. Về công sở
a) Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng công sở, trụ sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh;
c) Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng, mua bán, cho thuê, thuê mua đối với công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.
3. Về thị trường bất động sản.
a) Xây dựng, cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động  giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh để Lãnh đạo Sở ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành;
b) Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản khác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các quy định về bất động sản được đưa vào kinh doanh;
d) Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến các thủ tục về: Đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị; chủ trì thẩm định, thông báo dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua.
đ) Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền; hướng dẫn kiểm tra các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng  trên địa bàn tỉnh;
g) Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm về Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng báo cáo theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ;
4. Thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng; cấp điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài gồm:
a) Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh theo phân cấp.
b) Thường trực Hội đồng; thẩm định cấp chứng chỉ gồm: (i) Năng lực hạng II, hạng III cho tổ chức (bao gồm: cấp/cấp lại/điều chỉnh/bổ sung đối với tất cả các lĩnh vực theo quy định Điều 10, Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016); (ii) Sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cho các cá nhân (bao gồm: cấp/cấp lại/điều chỉnh/bổ sung đối với tất cả các lĩnh vực theo quy định Điều 3, Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016); (iii) tổ chức thi sát hạch và cấp, quản lý chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho các cá nhân.
5. Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm:
a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
b) Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân nhà thầu nước ngoài;
c) Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh);
6. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở  Xây dựng kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý phát triển nhà công sở theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện tổng hợp báo cáo các Biểu mẫu 09, 12, 13a, 13b, 14,15/BCĐP theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng;
8. Tham gia ý kiến về việc “chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” theo đề nghị của cơ quan liên quan;
9. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 336
Đã truy cập: 2646816