Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

17/08/2020
 

Trưởng phòng: Ông Vũ Thanh Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền.

- Trình độ LLCT:  Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.672

- Điện thoại di động: 0982.032.168

- Email: vuthanhhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đề xuất, thẩm định Chỉ số giá xây dựng; Công bố Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành; Đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng; chính sách vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Thẩm định, công bố giá vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị xây dựng; Thẩm định, hướng dẫn Dịch vụ công ích, kinh tế xây dựng trên địa bàn trực tiếp theo dõi: Thành phố Uông Bí, huyện Vân Đồn, huyện Hoành Bồ, huyện Hải Hà.

 

Chuyên viên: Bà Nguyễn Hà Thu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng

- Trình độ LLCT: T/đ sơ cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.672

- Điện thoại di động: 0973.476.378

- Email: nguyenhathu@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng; theo dõi các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá trên địa bàn. Tham mưu, thẩm định, công bố giá vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị cho các dự án; thẩm định dự toán dịch vụ công ích; hướng dẫn, tập huấn các quy định về Quản lý chi phí, hợp đồng trong đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích; phối hợp với liên ngành trong công tác bồi thường GPMB. Trực tiếp theo dõi các địa phương: Đông Triều, Tiên Yên, Đầm Hà.

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Quốc Huy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng; Kỹ sư chuyên ngành công nghệ ô tô; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.672

- Điện thoại di động: 0979.582.421

- Email: nguyenquochuy.sxd@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thẩm định công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình, nguyên giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, thẩm định và công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Công bố giá VLXD, vật tư, máy móc thiết bị định kỳ, theo công trình; Theo dõi các tổ chức sản xuất kinh doanh, khai thác vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị; Tham gia hội đồng xác định giá đất giải quyết khiếu nại tố cáo, xác định giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc. Trực tiếp theo dõi các địa bàn: Móng Cái, Ba Chẽ, Cô Tô.

Chuyên viên: Ông Lê Đức Thắng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.672

- Điện thoại di động: 0985.363.266

- Email: leducthang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Huy Hoàng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ ngành Vật liệu Silicat - Công nghệ Hóa học; Cử nhân Kinh tế ngành QTKD Công nghiệp và Xây dựng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837672

- Điện thoại di động: 0914.635.651

- Email: nguyenhuyhoang.sxd@quangninh.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi ,tổng hợp tình hình đầu tư, tình hình khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng; Tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm tra liên ngành về tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Tham gia ý kiến về Dự án đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

 
 

 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. Vị trí và chức năng
Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về: Kinh tế xây dựng, vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác kinh tế xây dựng
a) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo theo phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và các bộ đơn giá khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương;
b) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể của tỉnh; tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện;
c) Thẩm định dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch và các chi phí liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nâng cấp đô thị;
d) Tham gia Hội đồng: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tỉnh về giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; giá đất trên địa bàn tỉnh; xác định giá trị Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị của Sở Xây dựng với các doanh nghiệp theo phân công chỉ đạo của UBND tỉnh;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kinh tế xây dựng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực kinh tế xây dựng;
2. Công tác quản lý vật liệu xây dựng
a) Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;
d) Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;
e) Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
g) Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
h) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
i) Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng không nung, Kế hoạch chấm dứt các lò gạch thủ công, lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh.
3. Thực hiện tổng hợp báo cáo các Biểu mẫu 07, 17/BCĐP theo Quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng;
4. Công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành và các phòng ban thuộc Sở:
a)  Chủ trì tham gia ý kiến về: Cấp phép khai thác khoáng sản (trừ than);
b) Tham gia ý kiến đối với các Đề án, chương trình công tác, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực Kinh tế xây dựng và Vật liệu xây dựng.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 113
Đã truy cập: 2211704