Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

17/08/2020
 

Trưởng phòng: Ông Vũ Thanh Hùng (KTVL0)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.672

- Điện thoại di động: 0982.032.168

- Email: vuthanhhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Phòng; trực tiếp chỉ đạo, phụ trách triển khai thực hiện các nội dung:

+ Phân công nhiệm vụ cho CBCC trong phòng; kiểm tra toàn bộ nội dung, hình thức văn bản đi của Phòng trước khi trình lãnh đạo Sở ký duyệt; đôn đốc cán bộ công chức trong phòng thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

+ Chủ trì, theo dõi, quản lý chung về định mức, đơn giá, dự toán, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng trong lĩnh vực Kinh tế xây dựng và dịch vụ công ích đô thị; công tác quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

+ Tham gia các cuộc họp của Bộ, ngành, tỉnh, các Sở ngành, địa phương và nội bộ cơ quan.

 

Chuyên viên: Bà Nguyễn Hà Thu (KTVL5)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng

- Trình độ LLCT: T/đ sơ cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.672

- Điện thoại di động: 0973.476.378

- Email: nguyenhathu@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng đơn giá nhân công xây dựng; nhân công dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị; bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh; Tham gia Hội đồng xác định giá trị tài sản cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Hội đồng xác định giá trị tài sản đối với từng trường hợp cụ thể do trưởng phòng phân công; Tham gia Hội đồng xác định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất của tỉnh; Hội đồng xác định giá thu tiền sử dụng đất, thuê đất của các dự án; Hội đồng xác định giá đất bồi thường, giá đất tái định cư trên địa bàn tỉnh đối với từng trường hợp cụ thể do trưởng phòng phân công; Thẩm định dự toán dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị; thẩm định dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch của các địa phương theo từng trường hợp do Trưởng phòng phân công

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Quốc Huy (KTVL4)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng; Kỹ sư chuyên ngành công nghệ ô tô; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.672

- Điện thoại di động: 0979.582.421

- Email: nguyenquochuy.sxd@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi, tham mưu, hướng dẫn chung về lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; định mức, định mức đặc thù trên địa bàn tỉnh; chỉ số giá xây dựng công trình; Công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ; giá vật liệu xây dựng bổ sung; Xây dựng Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tỉnh để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; Thẩm định dự toán dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị và đơn giá xây dựng, đơn giá sản phẩm dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị do trưởng phòng phân công.

 

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Huy Hoàng (KTVL6)

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ ngành Vật liệu Silicat - Công nghệ Hóa học; Cử nhân Kinh tế ngành QTKD Công nghiệp và Xây dựng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837672

- Điện thoại di động: 0914.635.651

- Email: nguyenhuyhoang.sxd@quangninh.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi, tổng hợp, tham mưu đề xuất chung về cơ chế, chính sách, hướng dẫn về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư, tình hình khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, công tác an toàn vệ sinh lao động và tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng. Thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu theo phân công cụ thể đối với từng hồ sơ. Thẩm định thiết kế khai thác các dự án khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo phân công cụ thể đối với từng hồ sơ.

 
 

 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. Vị trí và chức năng
Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về: Kinh tế xây dựng, vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác kinh tế xây dựng
a) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo theo phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và các bộ đơn giá khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương;
b) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể của tỉnh; tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện;
c) Thẩm định dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch và các chi phí liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nâng cấp đô thị;
d) Tham gia Hội đồng: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tỉnh về giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; giá đất trên địa bàn tỉnh; xác định giá trị Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị của Sở Xây dựng với các doanh nghiệp theo phân công chỉ đạo của UBND tỉnh;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kinh tế xây dựng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực kinh tế xây dựng;
2. Công tác quản lý vật liệu xây dựng
a) Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
b) Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;
d) Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;
e) Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
g) Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
h) Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
i) Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng không nung, Kế hoạch chấm dứt các lò gạch thủ công, lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh.
3. Thực hiện tổng hợp báo cáo các Biểu mẫu 07, 17/BCĐP theo Quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng;
4. Công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành và các phòng ban thuộc Sở:
a)  Chủ trì tham gia ý kiến về: Cấp phép khai thác khoáng sản (trừ than);
b) Tham gia ý kiến đối với các Đề án, chương trình công tác, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực Kinh tế xây dựng và Vật liệu xây dựng.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 2412680