Thanh tra sở

07/07/2020
 

 

Chánh Thanh tra, Thanh tra viên chính: Ông Trần Xuân Minh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837673

- Điện thoại di động: 0936.829.388

- Email: tranxuanminh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở tại các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô.

 

 

Thanh tra viên: Ông Trịnh Quang Thái

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Lý luận chính trị: T/đ sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.673

- Điện thoại di động: 0913.095.007

- Email: trinhquangthai@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp quản lý và thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở tại các địa phương: Hạ Long, Vân Đồn.

 

Thanh tra viên: Bà Nguyễn Thị Kim Loan

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công; Cử Nhân ngành Luật

- Lý luận chính trị: T/đ trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.673

- Điện thoại di động: 0988.828.093

- Email: nguyenthikimloan@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp làm công tác tiếp dân tại trụ sở Thanh tra Sở; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phòng chống tham nhũng; tổng hợp báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng của Sở và Thanh tra Sở; công tác văn thư, lưu trữ, nội vụ, tổng hợp tại Thanh tra Sở; thực hiện kết luận thanh tra.

 

Thanh tra viên: Ông Vũ Thế Lâm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng; Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Lý luận chính trị: T/đ sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.673

- Điện thoại di động: 0763.141.082

- Email: vuthelam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp quản lý và thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở tại các địa phương: Móng Cái, Bình Liêu.

 

Thanh tra viên: Ông Đặng Anh Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ ngành vật liệu Silicat ngành Kỹ thuật hóa học

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Thanh tra viên.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.673

- Điện thoại di động: 01689.323.611

- Email: danganhtuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp quản lý và thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở tại các địa phương: Tiên Yên, Ba Chẽ.

 

Thanh tra viên: Ông Đỗ Minh Đức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kiến trúc; Kiến trúc sư ngành Kiến trúc

- Lý luận chính trị: T/đ sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.673

- Điện thoại di động: 0987.989.215

- Email: dominhduc@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp quản lý và thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở tại các địa phương: Hải Hà, Đầm Hà.

 

Chuyên viên: Ông Đặng Ngọc Phúc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư ngành Kiến trúc.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.673

- Điện thoại di động: 0906.551.118

- Email: dangngocphuc@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

Bà Nguyễn Thị Hồng Giang: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng; Cử nhân ngành Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.672

- Điện thoại di động:0163.2255.730

- Email: nguyenthihonggiang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Vị trí và chức năng
1. Thanh tra Sở Xây dựng là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng, thuộc hệ thống Thanh tra Xây dựng, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Xây dựng.
2. Thanh tra Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ về thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.
3. Thanh tra Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc nhà nước tỉnh, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác thanh tra:
a)  Khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt (trước ngày 15/12 của năm trước), báo cáo Thanh tra Bộ và thanh tra Tỉnh;
b) Thực hiện thanh tra chuyên ngành: Tổ chức Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra, tổng hợp báo cáo theo quy định;
d) Trình Giám đốc Sở ban hành: Quyết định thành lập đoàn thanh tra, đoàn thanh tra liên ngành theo kế hoạch thanh tra được duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất; Quyết định việc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng do lãnh đạo Sở giao;
e) Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;
2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng:
a) Thường trực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
b) Thực hiện giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng được UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng theo thẩm quyền;
c) Theo dõi, tổng hợp các báo cáo liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; Chuẩn bị tài liệu liên quan cho Lãnh đạo Sở đi họp hoặc cùng tham gia (nếu cần) các buổi tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức;
d) Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;
3. Quản lý, tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của Thanh tra Sở;
4. Chủ trì thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản;
5. Công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác:
a) Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng…theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
b) Tham gia cưỡng chế thi hành án, Hội đồng Giám định tư pháp và các nhiệm vụ phát sinh khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở;
c) Chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành, địa phương thành lập; tham gia các đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ, thanh tra Tỉnh thành lập và các đoàn kiểm tra, giám sát theo đề nghị của HĐND tỉnh, các Ban Đảng thuộc Tỉnh;
d) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở được quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP.
d) Giải quyết các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 472
Đã truy cập: 2594500