Phòng Quản lý xây dựng

08/01/2018
 
Ông Nguyễn Đăng Vượng: Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Kiến trúc

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.166

- Điện thoại di động: 0914.802.958

- Email: nguyendangvuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung hoạt động của phòng Quản lý xây dựng. Kiểm soát hồ sơ thẩm định và các văn bản khác của phòng trước khi trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Thẩm định TKCS, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công bộ môn thiết kế kiến trúc công trình.

 

 

 
 
Ông Lê Đức Nhân: Phó trưởng phòng
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình; Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.166

- Điện thoại di động: 0906.038.851

- Email: leducnhan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công theo chuyên ngành.

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Giang: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng; Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: T/đ sơ cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.672

- Điện thoại di động:0163.2255.730

- Email: nguyenthihonggiang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện thẩm định TKCS, thiết kế sau TKCS; Thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.

 

 

Ông Đinh Quốc Tuấn: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình; Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Trình độ LLCT: T/đ Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.731

- Điện thoại di động: 0904.700.227

- Email: dinhquoctuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thẩm định TKCS, thiết kế sau TKCS bộ môn thiết kế kết cấu công trình. Thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. Quản lý năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân.

 

Bà Nguyễn Phương Nga: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kỹ sư Đô thị ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị.

- Trình độ LLCT: T/đ Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.731

- Điện thoại di động: 0988.462.164

- Email: nguyenphuongnga@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện thẩm định TKCS, thiết kế sau TKCS bộ môn thiết kế hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông đô thị, cấp thoát nước). Thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. Công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 

 

Ông Phạm Văn Sơn: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình; Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh; Kỹ sư điện ngành Điện khí hóa cung cấp điện.

- Lý luận chính trị: T/đ sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.166

- Điện thoại di động: 0912.552.102

- Email: phamvanson.sxd@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế sau thiết kế cơ sở bộ môn thiết kế điện công trình; thu lôi chống sét; thông gió, điều hòa không khí; thông tin liên lạc; cơ điện; phòng cháy chữa cháy. Thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.

 

Ông Hoàng Thế Phương: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước

- Trình độ LLCT: T/đ Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.731

- Điện thoại di động: 0932.088.869

- Email: hoangthephuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:Thẩm định TKCS, thiết kế sau TKCS bộ môn thiết kế kết cấu công trình, hạ tầng kỹ thuật; thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. Công tác tổng hợp, báo cáo chung của phòng.

 

Ông Phạm Văn Xuân: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng; Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên và môi trường; Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.731

- Điện thoại di động: 0915.709.184

- Email: phamvanxuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư  xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; Hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

 

 

Ông Nguyễn Linh: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.731

- Điện thoại di động: 0915.932.805

- Email: nguyenlinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư  xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; Hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. Vị trí và chức năng
Phòng Quản lý xây dựng là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng;
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Dự thảo văn bản để lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh phê duyệt các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong hoạt động đầu tư xây dựng (Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng);
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng (gồm: công tác hướng dẫn, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán);
3. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân cấp (đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và giao thông trong đô thị); hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật;
4. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở, Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập;
5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
6. Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định;
7. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;
8. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư  xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;
9. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể hoạt động tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;
10. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật;
11. Thực hiện tổng hợp báo cáo các Biểu mẫu 02, 03, 04, 05/BCĐP theo Quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng;
12. Công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành và các phòng ban thuộc Sở:
a) Chủ trì tham gia ý kiến với các Sở, ngành, địa phương về các nội dung: Chủ trương đầu tư công; chủ trương đầu tư dự án đầu tư theo hình thức PPP,..
b) Phối hợp với các phòng thuộc Sở tham gia ý kiến về: Chủ trương đầu tư đối với các dự án vốn ngoài ngân sách; Công tác thanh, kiểm tra về lĩnh vực xây dựng.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 368
Đã truy cập: 2104769