Các phòng thuộc Sở

24/08/2017

 1. Văn phòng Sở:

1.1. Vị trí, chức năng:

- Văn phòng Sở Xây dựng (sau đây gọi tắt là Văn phòng Sở) trực thuộc Sở Xây dựng; thực hiện chức năng, giúp Giám đốc Sở tổng hợp hoạt động của các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, quản trị, tài chính, tài sản, công tác tổ chức, cán bộ công chức (CBCC), viên chức (VC), chính sách, lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo mật, bảo vệ, quân sự, y tế, văn hóa của Sở.

- Văn phòng Sở có Chánh văn phòng, 02 Phó Chánh văn phòng và các chuyên viên, nhân viên giúp việc làm công tác: Kế toán -Tài chính, Tổ chức, Văn thư, Lưu trữ, Cổng thông tin điện tử, Thi đua-Khen thưởng, Cải cách hành chính, ISO, Tổng hợp, Lái xe, Tạp vụ.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1. Dự thảo văn bản để lãnh đạo Sở ký duyệt trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật;

1.2.2. Dự thảo văn bản để lãnh đạo Sở ký duyệt trình UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng phòng của Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế hạ tầng thuộc UBND cấp huyện sau khi phối hợp, thống nhất với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực liên quan;

1.2.3. Dự thảo văn bản để lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của UBND tỉnh;

1.2.4. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và các đơn vị trực thuộc;

1.2.5. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ bao gồm: Sắp xếp bộ máy; bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận, điều động và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật;

1.2.6. Quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ và các văn bản có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, các tài liệu khác thuộc công tác hành chính, tổng hợp của Sở;

1.2.7. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định;

1.2.8. Xây dựng quy hoạch cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Sở; theo dõi nguồn nhân lực của ngành; tổ chức bộ máy quản lý theo thẩm quyền của ngành để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển;

1.2.9. Xây dựng các Nội quy, Quy chế làm việc của Sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy chế trong cơ quan;

1.2.10. Quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ "Một cửa" và "Một cửa liên thông";

1.2.11. Đầu mối xây dựng công tác cải cách hành chính; tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về quy định hành chính; nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Sở phương hướng, biện pháp xử lý; đôn đốc các bộ phận được giao giải quyết xử lý kịp thời các phản ảnh, kiến nghị;

1.2.12. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành, Hội đồng kỷ luật của cơ quan;

1.2.13. Quản trị trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng bao gồm: Quản lý, vận hành, cập nhật, viết bài, duy trì họat động của trang thông tin điện tử; quản lý mạng nội bộ; theo dõi cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng; biên tập, xử lý và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của Sở;

1.2.14. Tổng hợp báo cáo công tác của Sở hàng tháng, quý, năm phục vụ họp giao ban cơ quan Sở.

1.2.15. Tiếp nhận, xử lý, quản lý công văn, tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi đến (tham mưu trình lãnh đạo Sở phân công các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Xây dựng). Chịu trách nhiệm quản lý con dấu, kiểm soát văn bản do Sở phát hành theo đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ và các quy định hiện hành.  

1.2.16. Cập nhật chương trình, lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần của lãnh đạo Sở theo kế hoạch;

1.2.17. Quản lý tài chính, tài sản được giao; tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; Quản lý tài chính, tài sản, vật tư, phương tiện xe ô tô và thực hiện công tác kế toán cơ quan theo quy định của pháp luật;

1.2.18. Mua sắm trang thiết bị tài sản, dụng cụ, vật rẻ theo kế hoạch và yêu cầu các phòng;

1.2.19. Làm công tác lễ tân, phục vụ các đoàn khách trong nước, khách nước ngoài đến làm việc với cơ quan theo quy định; công tác đảm bảo vệ sinh, phòng chống cháy nổ, văn minh công sở nơi làm việc theo nội quy, quy chế của cơ quan;

1.2.20. Phối hợp với Công đoàn cơ quan chăm lo đời sống và tạo điều kiện để cán bộ công chức và lao động trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ;

1.2.21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Phòng Hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

2.1 . Vị trí, chức năng

- Phòng Hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực:

2.1.1. Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp) bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị và khu công nghiệp; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ); kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

2.1.2. Phát triển đô thị: Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đầu tư phát triển đô thị (trừ các dự án phát triển nhà ở); thực hiện đánh giá, phân loại đô thị; quản lý các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị; lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị.

2.1.3. Xây dựng nông thôn mới (trừ lĩnh vực quy hoạch nông thôn mới); hạ tầng kỹ thuật nông thôn (giao thông, cấp, thoát nước, rác thải…).

2.1.4. Quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

2.1.5. Biển đổi khí hậu nước biển dâng.

2.1.6. Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực ngành (biến đổi khí hậu nước biển dâng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, môi trường…).

 2.1.7. Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị:

1.1. Tham mưu với lãnh đạo Sở trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực và xã hội hóa việc đầu tư phát triển, quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

1.2. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, xây dựng định hướng các chỉ tiêu về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; đề xuất, tổ chức, thẩm định, trình phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

1.4. Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở, các Sở quản lý công trình chuyên ngành thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, tổng dự toán, thiết kế kỹ thuật - dự toán các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (về mặt kết nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp quy hoạch và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật).

1.5. Phối hợp với phòng Kinh tế xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc lập và quản lý chi phí các loại dịch vụ hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, chiếu sáng, cây xanh, chất thải rắn tại đô thị và khu công nghiệp).

1.6. Hướng dẫn việc áp dụng các mô hình công nghệ, mô hình quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và quy mô đô thị và khu công nghiệp.

1.7. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

1.8. Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

2.2.2. Lĩnh vực phát triển đô thị:

2.1. Chủ trì triển khai lập, đề xuất điều chỉnh chương trình phát triển hệ thống các đô thị, các điểm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch vùng tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

2.2. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu; các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý đô thị; quản lý môi trường trong lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

2.3. Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh (các chương trình nâng cấp đô thị, bảo tồn và chỉnh trang đô thị; các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới...).

2.4. Chủ trì tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định để đề xuất, báo cáo theo quy định; thẩm định hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh.

2.5. Chủ trì tổ chức lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thuộc địa giới hành chính của tỉnh, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

2.6. Chủ trì tổ chức công bố khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện sau khi hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án phát triển đô thị.

2.7. Chủ động hướng dẫn, kiểm tra công tác phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt và theo quy chế khu đô thị mới; chịu trách nhiệm cùng các phòng, ban thuộc Sở quản lý, giám sát, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị (nằm ngoài khu kinh tế) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án phát triển đô thị.

2.9. Tham mưu với lãnh đạo Sở trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh.

2.10. Chủ trì thẩm định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo thẩm quyền.

Phối hợp với Phòng Vật liệu - Quản lý nhà rà soát, phân loại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận, cho phép đầu tư.

2.11. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác quản lý dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư:

Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị là đầu mối giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư, quản lý dự án đối với các chương trình, dự án, đồ án quy hoạch được UBND tỉnh, Bộ Xây dựng giao cho Sở.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các chuyên viên giúp việc cho lãnh đạo phòng.

3. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc:

3.1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng.

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc có Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và các chuyên viên giúp việc Trưởng phòng.

3.2. Nhiệm vụ:

3.2.1. Dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;

3.2.2. Dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở ký trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các quyết định, chỉ thị, các văn bản quản lý về lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;

3.2.3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị;

3.2.4. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng;

3.2.5. Tổ chức thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I; hướng dẫn và phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3.2.6. Tổ chức thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

3.2.7. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

3.2.8. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; cấp phép quy hoạch, giới thiệu địa điểm xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng;

3.2.9. Chủ trì, phối hợp với phòng kinh tế tổ chức thẩm định dự toán kinh phí thực hiện theo các nội dung của Quy hoạch thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng; Cụ thể hóa trách nhiệm của từng phòng: phòng Quy hoạch - kiến trúc  chịu trách nhiệm trình về nội dung nhiệm vụ (đề cương), phòng Kinh tế xây dựng căn cứ phiếu trình của phòng Quy hoạch - Kiến trúc, thẩm định dự toán, phòng Quy hoạch - kiến trúc tổng hợp....

* Về phát triển đô thị :

 3.2.10. Chủ trì đề xuất lãnh đạo Sở triển khai xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, các điểm dân cư tập trung (bao gồm cả điểm dân cư công nghiệp, điểm dân cư nông thôn) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

3.2.11. Chủ trì đề xuất lãnh đạo Sở phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý đô thị; tổ chức thực hiện sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành;

 3.2.12. Chủ trì đề xuất lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (như: các chương trình nâng cấp đô thị, bảo tồn và chỉnh trang đô thị cổ; các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới...);

 3.2.13. Chủ trì đề xuất lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định và thẩm định hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh;

 3.2.14. Chủ động hướng dẫn, kiểm tra công tác phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, việc thực hiện quy chế khu đô thị mới; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị;

3.2.15. Chủ trì tham mưu để Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

3.2.16. Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh;

3.2.17. Thực hiện các nhiệm vụ công tác ban an toàn giao thông và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng:

4.1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng  thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng công trình, dịch vụ công ích đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng và một số công việc khác thuộc lĩnh vực kinh tế xây dựng.

- Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và chuyên viên giúp việc Trưởng phòng.

4.2. Nhiệm vụ:

* Kinh tế xây dựng:

4.2.1. Dự thảo văn bản để lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong lĩnh vực kinh tế xây dựng thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;

4.2.2. Dự thảo văn bản để lãnh đạo Sở ký trình Chủ tịch UBND tỉnh các quyết định, chỉ thị, các văn bản về lĩnh vực kinh tế xây dựng thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;

4.2.3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kinh tế xây dựng;

* Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

4.2.4. Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức và giá xây dựng.

4.2.5. Tham mưu để Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá XDCT: phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; định mức các công việc xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh; suất vốn đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

4.2.6.Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng và kiểm tra việc báo cáo giá VLXD của các địa phương, các đơn vị sản xuất VLXD; công bố chỉ số giá xây dựng hàng tháng, hàng quý, năm trên địa bàn tỉnh.

4.2.7. Phối hợp với phòng Quy hoạch Kiến trúc theo nội dung tại mục 3.2.9; phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo nội dung tại mục 5.2.14; phòng Quản lý hoạt động xây dựng theo nội dung tại mục 6.2.5 và 6.2.6.

4.2.8. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thống nhất với chủ đầu tư về suất vốn đầu tư; định mức, đơn giá xây dựng; giá vật liệu xây dựng; chỉ số giá xây dựng chưa có trong danh mục đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình, từng khu vực.

4.2.9. Hướng dẫn, kiểm tra về điều kiện năng lực, phạm vị hoạt động của các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

4.2.10. Thẩm định hồ sơ và tổ chức cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.

4.2.11. Kiểm tra các cơ sở đào tạo, cấp giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng tại địa phương; không công nhận hoặc thu hồi các chứng chỉ đào tạo do các cơ sở đào tạo không đủ điều kiện cấp.

4.2.12. Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư XDCT trên địa bàn tỉnh.

* Quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

4.2.13. Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị; hạ tầng kỹ thuật.

4.2.14. Tham mưu để Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Bộ đơn giá DVCI đô thị: duy trì cây xanh, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, duy trì hệ thống thoát nước; các định mức, đơn giá dịch vụ công ích, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức do Bộ Xây dựng công bố hoặc đã có nhưng không phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

4.2.15. Thẩm định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh.

* Tham gia Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng và Hội đồng xác định giá đất của tỉnh:

4.2.16. Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và các địa phương trình UBND tỉnh banh hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản đã đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

4.2.17. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Bộ đơn giá  bồi thường tài sản đã đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

4.2.18. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở  tham gia ý kiến với các sở, ban ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành chế độ, chính sách trong lĩnh vực Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất của tỉnh.

* Vật liệu xây dựng:

- Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

- Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật việu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

5. Phòng Quản lý xây dựng:

5.1. Vị trí, chức năng

- Phòng Quản lý xây dựng là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, gồm: Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát và thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng công trình; thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5.2. Nhiệm vụ

5.2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở dự thảo các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở về xây dựng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5.2.2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng gồm: Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát và thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng công trình; thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5.2.3. Thẩm định các dự án đầu tư­ xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp vật liệu xây dựng (trừ các công trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng), công nghiệp nhẹ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở do Giám đốc Sở phân công.

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, tổng dự toán xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp vật liệu xây dựng (trừ các công trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng), công nghiệp nhẹ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở do Giám đốc Sở phân công.

- Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, tổng dự toán xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp vật liệu xây dựng (trừ các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng), công nghiệp nhẹ do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

- Hư­ớng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư­ xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình.

5.2.4. Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép đ­ược cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hư­ớng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở do Giám đốc Sở phân công.

5.2.5. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành.

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý.

- Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng, đánh giá sự an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý.

- Tham mưu với Lãnh đạo Sở giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức giám định công trình xây dựng khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố; theo dõi, tổng hợp, tham mưu với Lãnh đạo Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình sự cố trên địa bàn.

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh định kỳ và đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

- Tham mưu với Lãnh đạo Sở giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn định kỳ hàng năm và đột xuất; báo cáo danh sách các nhà thầu vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình khi tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn.

- Theo dõi, nắm bắt về quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc cấp Bộ quản lý; tham gia Hội đồng nghiệm thu nhà nước khi được yêu cầu kiểm tra, nghiệm thu các công trình trên địa bàn.

5.2.6. Quản lý nhà nước về an toàn và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở (trừ các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng trong nhà máy); tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm.

5.2.7. Hư­ớng dẫn tổ chức thực hiện việc giao nộp và l­ưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

5.2.8. Hư­ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện, năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (bao gồm cả các nhà thầu nư­ớc ngoài, tổ chức tư­ vấn nư­ớc ngoài, chuyên gia t­ư vấn nư­ớc ngoài) tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, xác nhận, tổng hợp, thông tin về tình hình năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

- H­ướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng đối với các dự án đầu t­ư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5.2.9. Là đầu mối, tham mưu cho Lãnh đạo Sở về lĩnh vực khoa học công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

5.2.10. Phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD), các hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng ... theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) với Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

5.2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

5.3. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Quản lý xây dựng gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các chuyên viên giúp việc cho lãnh đạo phòng.

 6. Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản:

6.1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng  thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về Vật liệu xây dựng, Nhà ở và công sở, Kinh doanh bất động sản.

- Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và các chuyên viên giúp việc Trưởng phòng.

6.2. Nhiệm vụ:

6.2.1. Dự thảo văn bản để lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh phê duyệt các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; nhà ở, nhà công sở; kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;

6.2.2. Dự thảo văn bản để lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh phê duyệt các quyết định, chỉ thị, các văn bản về các lĩnh vực vật liệu xây dựng; nhà ở, nhà công sở; kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh;

6.2.3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn đã được phê duyệt thuộc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; nhà ở, nhà công sở; kinh doanh bất động sản; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực vật liệu xây dựng; nhà ở, nhà công sở; kinh doanh bất động sản;

* Nhà ở và công sở:

6.2.12. Chủ trì tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới  hoặc các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở trên địa bàn tỉnh để Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận đầu tư theo thẩm quyền;

6.2.13. Tham mưu với Lãnh đạo Sở trong công tác ây dựng các chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

6.2.14. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở để phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc thực hiện sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

6.2.15. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh;

6.2.16. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở để phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ, bảng giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, bảng giá cho thuê, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh;

6.2.17. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại các Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 và số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở và các qui định hiện hành; thực hiện chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công theo quy định của pháp luật;

6.2.18. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở để phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở, công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh;

* Kinh doanh bất động sản:

6.2.19. Chủ trì tham mưu để Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản, các biện pháp nhằm minh bạch hoá hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành;

6.2.20. Hướng dẫn các quy định về: bất động sản được đưa vào kinh doanh; điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng; hoạt động chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản;

6.2.21. Tổ chức thẩm định hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để Sở Xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền;

6.2.22. Chủ trì việc kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản;

6.2.23. Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh;

6.2.24. Phối hợp với Thanh tra Sở xây dựng kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật;

6.2.24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

7. Thanh tra Sở xây dựng: (Thực hiện theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

7.1. Vị trí, chức năng:

- Thanh tra Sở Xây dựng là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng, thuộc hệ thống Thanh tra Xây dựng, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Xây dựng.

- Thanh tra Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Xây dựng.

- Thanh tra Sở Xây dựng hoạt động theo quy định tại Luật Thanh tra ngày 15/11/2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thanh tra” và Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ “Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành”.

- Thanh tra Sở Xây dựng gồm Chánh thanh tra, 02 Phó chánh thanh tra, một số thanh tra viên và công chức, nhân viên thuộc các ngạch khác (nếu có) giúp việc trực tiếp cho Chánh thanh tra.

7.2. Nhiệm vụ:

7.2.1. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở, thanh tra chuyên ngành xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn theo đúng kế hoạch;

7.2.2. Thanh tra quyết định hoặc Trình Giám đốc Sở quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

7.2.3. Trình Giám đốc Sở quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành lập các đòan thanh tra, cử Thanh tra viên, trưng tập cộng tác viên thanh tra thực hiện việc thanh tra theo quy định của pháp luật;

7.2.4. Kiến nghị Giám đốc Sở tạm định chỉ việc thi hành quyết định của đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Xây dựng khi có căn cứ cho rằng các quy định đó trái pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra ; kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách hiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Sở Xây dựng;

7.2.5. Kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra ; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh tra tra tỉnh, đồng thời báo cáo Chánh thanh tra Bộ Xây dựng;

7.2.6. Thực hiện thanh tra chuyên ngành xây dựng theo Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thanh tra”;

7.2.7. Thực hiện Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ; Xử lý vi phạm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ “về xử phạt vi phạm trật tự xây dựng đô thị”;

7.2.8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính (Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở):

- Thanh tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

7.2.9. Thành lập các đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra xây dựng chuyên ngành theo chương trình hoặc đột xuất do Giám đốc Sở giao;

7.2.10. Cử người tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu của Thanh tra Bộ Xây dựng và tham gia các Đoàn Thanh tra do các Sở, Ban ngành thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh…;

7.2.11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo ;

- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7.2.12. Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

7.2.13. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước của Sở (các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng);

7.2.14. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi của Sở;

7.2.15. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; Được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật;

7.2.16. Quản lý, tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của thanh tra Sở;

7.2.17. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 617
Đã truy cập: 1356835