Ban giám đốc

23/02/2021

 

 

Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Xây dựng.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị; Kỹ sư đô thị; Cử nhân kinh tế ngành QTKD Công nghiệp và Xây dựng.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.266;

- Điện thoại di động: 0913.325.484;

- Email: nguyenmanhtuan1.sxd@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: Là người đứng đầu Sở Xây dựng lãnh đạo điều hành toàn diện công việc của Sở theo chức năng thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật liên quan; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của Bộ Xây dựng; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác tham mưu xây dựng văn bản pháp luật;

- Công tác kế hoạch, chương trình công tác; triển khai thực hiện các Nghị  quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Công tác Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh;

- Công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; quản lý công chức;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân;

- Công tác quốc phòng, an ninh;

- Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Công tác phòng chống tham nhũng;

- Công tác thi đua- khen thưởng;

- Trưởng ban chỉ đạo: Cải cách hành chính; Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành (DDCI); Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS); Chuyển đổi số; ISO; Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Công tác quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch phân khu; quy hoạch xây dựng các khu chức năng (trừ quy hoạch chi tiết); thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách tỉnh, các công trình, dự án trọng điểm chiến lược của tỉnh. Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;

- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở, Phòng Quy hoạch- Kiến trúc; sinh hoạt chuyên môn tại Văn phòng Sở; sinh hoạt đảng tại Phòng Quản lý xây dựng.

- Tham gia các Ban, Hội đồng của tỉnh (Theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

 

 

Phó Giám đốc Sở: Ông Đỗ Xuân Điệp

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Xây dựng.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và công trình; Kiến trúc sư ngành Quy hoạch đô thị- nông thôn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.533.266

- Điện thoại di động: 0912.015.842

- Email:doxuandiep@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

+ Công tác quản lý nhà nước về: Nhà ở và Thị trường bất động sản; quản lý chất lượng công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng (trừ chủ trương đầu tư công đối với các dự án công trình sử dụng ngân sách tỉnh). Chỉ đạo triển khai các Đề án nhà ở (gồm: Nhà ở xã hội; người có công; người nghèo; cải tạo chung cư cũ xuống cấp).

+ Công tác Văn phòng bao gồm: Chỉ tiêu thống kê ngành; công tác tài chính; quản lý tài sản; công tác pháp chế; Văn thư- lưu trữ; quản trị mạng; bảo vệ, quân sự (gồm dân quân tự vệ và dự bị động viên), y tế, văn hóa công sở, đạo đức công vụ của CBCC, VC;

+ Là đầu mối chỉ đạo triển khai: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác ISO; chuyển đổi số, chính quyền điện tử; bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và ngành (DDCI); Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS);

+ Phối hợp với Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ: Thanh tra chuyên ngành; Quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch phân khu; Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh;

+ Công tác hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế hạ tầng; Ban quản lý dự án công trình thuộc UBND cấp huyện; các Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành và khu vực của tỉnh.

+ Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản; Sinh hoạt chuyên môn tại tại phòng Quản lý xây dựng; sinh hoạt đảng tại Thanh tra Sở.

+ Tham gia các Ban, Hội đồng của tỉnh (Theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

+ Ký duyệt các thủ tục hành chính: (1) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; (2) Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (trừ các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách tỉnh); (3) Cấp giấy phép xây dựng công trình; (4) Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình; (5) Thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai; (6) Thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; (7) Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản;

+ Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Việt Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư ngành Quy hoạch đô thị

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.958

- Điện thoại di động: 0926.678.888

Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

+ Công tác quản lý nhà nước về: Quy hoạch chi tiết; quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thiết kế đô thị; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Phát triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

+ Công tác hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước; Đề án phát triển đô thị các địa phương, Đề án cấp nước nông thôn; công tác xây dựng nông thôn mới.

+ Trực tiếp phụ trách Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị; Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh; Phối hợp với đồng chí Giám đốc phụ trách phòng Quy hoạch kiến trúc; sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt đảng tại phòng Quy hoạch Kiến trúc.

+ Tham gia các Ban, Hội đồng của tỉnh (Theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

+ Chỉ đạo triển khai Kế hoạch hợp tác trao đổi giữa Sở Xây dựng Quảng Ninh và Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch- Kiến trúc thành phố Hà Nội trong công tác quy hoạch đô thị, phát triển đô thị.

+ Chỉ đạo công tác Hội Quy hoạch phát triển đô thị; Hội Kiến trúc sư Quảng Ninh.

+ Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Cung cấp thông tin quy hoạch; (2) Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III cho tổ chức; (3) Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cho cá nhân; (4) Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C.

+ Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc phân công.

 

 

Phó giám đốc Sở: Ông Trần Việt Dũng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.835.046

- Điện thoại di động: 0903.526.668

- Email: tranvietdung@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

+ Công tác quản lý nhà nước về Kinh tế xây dựng; Vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu XD (trừ than); sinh hoạt tại chuyên môn và sinh hoạt đảng tại Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng.

+ Chỉ đạo công tác theo dõi chỉ tiêu kinh tế xã hội ngành Xây dựng; kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) lĩnh vực xây dựng;

+ Công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (trừ các Hội: Kiến trúc sư; Xây dựng; Quy hoạch phát triển đô thị).

+ Tham gia các Hội đồng: (1) Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp; (2) Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh; (3) Hội đồng định giá, bán đấu giá tài sản; (4) Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh; (5) Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; (6) Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Ninh; (7) Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng

+ Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm hàng hóa VLXD; (3) Thẩm định thiết kế cơ sở, triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án mỏ khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, các mỏ đất phục vụ san nền các dự án phát triển (trừ các công trình xây dựng như: nhà xưởng sản xuất, văn phòng, nhà điều hành, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật…);

+ Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc phân công.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1355
Đã truy cập: 2500663