Ban giám đốc

16/02/2024

 

 

Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Xây dựng.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị; Kỹ sư đô thị; Cử nhân kinh tế ngành QTKD Công nghiệp và Xây dựng.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.266;

- Điện thoại di động: 0913.325.484;

- Email: nguyenmanhtuan1.sxd@quangninh.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước lĩnh vực ngành Xây dựng; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác tham mưu xây dựng văn bản pháp luật;

+ Công tác kế hoạch, chương trình công tác; triển khai thực hiện các Nghị  quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh;

+ Công tác Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

+ Công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; quản lý công chức;

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân;

+ Công tác quốc phòng, an ninh;

+ Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước;

+ Công tác phòng chống tham nhũng;

+ Công tác thi đua- khen thưởng;

+ Trưởng ban chỉ đạo: Cải cách hành chính; Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành (DDCI); Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS); Chuyển đổi số; ISO; Quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Công tác quản lý Nhà nước về: Quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch phân khu; quy hoạch xây dựng các khu chức năng (trừ quy hoạch chi tiết); Lập báo cáo chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách tỉnh; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước, các công trình, dự án trọng điểm chiến lược của tỉnh. Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh; Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập.

+ Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;

+ Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở, Phòng Quy hoạch- Kiến trúc; Phòng Quản lý xây dựng; sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý xây dựng.

+ Chỉ đạo triển khai Kế hoạch hợp tác trao đổi giữa Sở Xây dựng Quảng Ninh và Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch- Kiến trúc thành phố Hà Nội trong công tác quy hoạch đô thị, phát triển đô thị.

+ Tham gia các Hội đồng của tỉnh theo Quyết định phân công của UBND tỉnh.

+ Ký duyệt các thủ tục hành chính: (1) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; (2) Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công); (3) Cấp giấy phép xây dựng công trình.

 

 

Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Việt Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư ngành Quy hoạch đô thị

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.958

- Điện thoại di động: 0926.678.888

- Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

+ Công tác quản lý Nhà nước về: Quy hoạch chi tiết; quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thiết kế đô thị; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nhà ở, công sở và Thị trường bất động sản; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; thi công xây dựng; bảo trì công trình xây dựng, giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

+ Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản; Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh; sinh hoạt chuyên môn tại phòng Quy hoạch Kiến trúc, sinh hoạt đảng tại Chi bộ Phòng Quy hoạch và Hạ Tầng.

+ Tham gia các công tác Hội, Hội đồng của tỉnh gồm:(1) Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; (2) Hội đồng thẩm định quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;

+ Tham gia các Hội đồng của tỉnh theo Quyết định phân công của UBND tỉnh.

+ Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Cung cấp thông tin quy hoạch; (2) Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; (3) Thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai; (4) Thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; (5) Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản; (6) Bổ nhiệm, cấp và miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương; (7) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

+ Chỉ đạo công tác Hội Quy hoạch phát triển đô thị; Hội Kiến trúc sư Quảng Ninh.

+ Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Phó giám đốc Sở: Ông Trần Việt Dũng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.835.046

- Điện thoại di động: 0903.526.668

- Email: tranvietdung@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

+ Công tác quản lý Nhà nước về Kinh tế xây dựng; Vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng (trừ than);

+ Công tác Văn phòng bao gồm: Chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; Kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) lĩnh vực xây dựng; Công tác tài chính; quản lý tài sản; công tác pháp chế; Văn thư- lưu trữ; quản trị mạng; bảo vệ, quân sự (gồm dân quân tự vệ và dự bị động viên), y tế, văn hóa công sở, đạo đức công vụ của CBCC, VC; Cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức, cá nhân.

+ Phối hợp với Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai: Công tác tổng hợp báo cáo; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác ISO; chuyển đổi số, chính quyền điện tử; bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và ngành (DDCI); Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS);

+ Công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (trừ các Hội: Kiến trúc sư; Xây dựng; Quy hoạch phát triển đô thị).

+ Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng;  sinh hoạt chuyên môn tại phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ phòng Kinh tế và Quản lý nhà.

+ Tham gia các Hội đồng của tỉnh theo Quyết định phân công của UBND tỉnh.

+ Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm hàng hóa VLXD; (2) Thẩm định thiết kế cơ sở, triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án mỏ khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, các mỏ đất phục vụ san nền các dự án phát triển; (3) Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III cho tổ chức; (3) Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cho cá nhân; (4) Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; (5) Cấp Giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án;

+ Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc phân công.

 

 

Phó giám đốc Sở: Ông Phạm Thành Trung

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Xây dựng, Kỹ thuật và Quản lý hạ tầng; Đại học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước)

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.835.046

- Điện thoại di động: 0904.445.689

- Email: phamthanhtrung.vphdnd@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

+ Công tác quản lý Nhà nước về: Phát triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Hoạt động đầu tư xây dựng đối với các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước.

+ Chỉ đạo công tác giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới các Đoàn Đại biểu Quộc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Chỉ đạo công tác kiểm tra xác định chi phí đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng đất để phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính, giá đất (theo nhiệm vụ của Sở Xây dựng được quy định tại Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định giá đất); Phối hợp với Giám đốc tham gia Hội đồng thẩm định giá đất Tỉnh.

+ Phối hợp với Giám đốc Sở chỉ đạo công tác Thanh tra và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

+ Công tác hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước; Đề án phát triển đô thị các địa phương, Đề án cấp nước nông thôn; Công tác xây dựng nông thôn mới.

+ Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm: Lập, thẩm đinh, phê duyệt dự án đầu tư xây dưng, khảo sát, thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng.

+ Trực tiếp phụ trách Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị; Sinh hoạt chuyên môn tại Phòng Hạ tầng kỹ thuật, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Thanh tra.

+ Tham gia các Hội đồng của tỉnh theo Quyết định phân công của UBND tỉnh.

+ Ký duyệt thủ tục hành chính:  Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (trừ các dự án mỏ khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, các mỏ đất phục vụ san nền các dự án phát triển).

+ Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 385
Đã truy cập: 2646865