Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh)

31/01/2024 09:58

UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12/01/2023

UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12/01/2023với một số nội dung chính:

1. Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch và thời hạn quy hoạch:

1.1. Phạm vi ranh giới: Toàn bộ địa giới hành chính huyện Ba Chẽ gồm 01 thị trấn Ba Chẽ và 07 xã: Đạp Thanh, Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Nam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Sơn.

1.2. Quy mô lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Ba Chẽ: Khoảng 606,5km² (60.648,10ha).

1.3. Thời hạn lập quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030; giai đoạn dài hạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tính chất, chức năng:

- Là nơi hội tụ, gắn kết, giao lưu văn hóa các dân tộc của huyện Ba Chẽ và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong và ngoài tỉnh;

- Là khu vực phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh tahis rừng, du lịch trải nghiệm gắn với thương mại nông nghiệp và phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở đảm bảo an toàn về quốc phòng - an ninh.

- Là khu vực ưu tiên về kinh tế nông, lâm nghiệp và chế biến lâm sản làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Ba Chẽ và góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh; phấn đấu và xây dựng thị trấn Ba Chẽ sớm trở thành đô thị loại IV sau năm 2030.

3. Các chỉ tiêu dự báo phát triển vùng đến năm 2030, 2040:

3.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 25/5/2015; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các đề án, quy hoạch phát triển du lịch, nông nghiệp liên quan đã được phê duyệt;... Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 09/7/2022, UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Tờ trình số 6199/TTr-UBND ngày 15/12/2022); trong đó định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian huyện Ba Chẽ.

3.2. Quy mô dân số:

- Dân số hiện trạng 2022: 27.500 người; gồm 23.207 người thường trú (trong đó dân số đô thị 4.679 người, dân số nông thôn 18.528 người) và khách du lịch, lao động phục vụ, vãng lai 4.293 người;

- Dự báo đến năm 2030 khoảng 35.000 người; gồm 30.000 người thường trú (trong đó dân số đô thị là 13.000 người, nông thôn là 17.000 người) và dân số quy đổi khách du lịch, người lao động phục vụ, vãng lai: 5.000 người;

- Dự báo đến năm 2040 khoảng 55.000 người; gồm 44.000người thường trú (trong đó dân số đô thị là 19.000 người, nông thôn 25.000 người), dân số quy đổi khách du lịch, lao động phục vụ, vãng lai: 11.000 người.

3.3. Dự báo tỷ lệ đô thị hóa

-  Hiện trạng 2022: Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 20%,

-  Đến năm 2030: Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 51%;

-  Đến năm 2040: Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 55%.

4. Mô hình cấu trúc phát triển: Định hướng phát triển đô thị huyện Ba Chẽ với 02 trọng tâm, 02 hành lang và 03 phân vùng:

- Hai trọng tâm là đô thị Ba Chẽ và đô thị Lương Mông (đô thị Lương Mông dự kiến quy hoạch sau năm 2030).

- Ba hành lang là: (1) Hành lang đô thị gắn với phát triển công nghiệp bản địa (công nghiệp chế nông, lâm sản) dọc đường tỉnh 330 từ Nam Sơn đến Thị trấn Ba Chẽ, Đạp Thanh, Lương Mông; (2) Hành lang dọc theo sông Ba Chẽ; (3) Hành lang sinh thái phía Bắc và phía Nam dọc đường tỉnh 342 gắn với các vùng cảnh quan tự nhiên.

- Ba phân vùng phát triển là: (1) Phân vùng 1: Vùng đô thị, dịch vụ du lịch phía Tây gồm 3 xã phía Tây là Đạp Thanh, Lương Mông, Minh Cầm; (2) Phân vùng 2: Vùng công nghiệp, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm bao gồm 3 xã: Thanh Lâm, Thanh Sơn, Đồn Đạc; (3) Phân vùng 3:  Vùng đô thị - công nghiệp trung tâm Bao gồm: Thị trấn Ba Chẽ, xã Nam Sơn.

5. Định hướng phát triển theo các phân vùng

Phát triển vùng huyện thành 03 phân vùng như sau:

- Phân vùng 1: Vùng đô thị, dịch vụ du lịch phía Tây:  

+ Phạm vi ranh giới: Thuộc địa giới hành chính 3 xã phía Tây: Đạp Thanh, Lương Mông, Minh Cầm.

+ Quy mô diện tích khoảng 18.980,3ha.

+ Tính chất: Là vùng các xã ở phía Tây huyện Ba Chẽ có địa hình cao, dự kiến phát triển đô thị Lương Mông, sau năm 2030 hình thành đô thị loại V; định hướng là vùng phát triển đơn vị ở, các khu vực đô thị mới, dịch vụ hỗ trợ phát triển du lịch dịch vụ từ Hạ Long gắn với vùng du lịch sinh thái hồ Khe Lừa.

- Phân vùng 2: Vùng công nghiệp, lâm nghiệp, du lịch sinh thái:

+ Phạm vi ranh giới: Thuộc địa giới hành chính 3 xã: Thanh Lâm, Thanh Sơn, Đồn Đạc.

+ Quy mô diện tích: 32.710,47ha.

+ Tính chất: Là vùng các xã nằm ở trung tâm huyện Ba Chẽ, có địa hình, khí hậu đặc thù miền núi, cảnh quan đẹp. Định hướng phát triển rừng phòng hộ kết hợp với du lịch sinh thái, trồng rừng gỗ lớn, rừng nguyên liệu, phát triển cây dược liệu.

- Phân vùng 3:  Vùng đô thị - công nghiệp trung tâm:

+ Phạm vi ranh giới: Thuộc địa giới hành chính thị trấn Ba Chẽ và xã Nam Sơn.

+ Quy mô diện tích: 8.957,3ha.

+ Tính chất: Là vùng có địa hình thuận lợi hơn nên phát triển đô thị - công nghiệp - du lịch - dịch vụ tổng hợp. Dự kiến phát triển mở rộng thị trấn Ba Chẽ thành đô thị loại IV sau năm 2030, mở rộng quy mô cụm công nghiệp Nam Sơn và hình thành các khu dân cư mới.

6. Định hướng phát triển đô thị

- Giai đoạn đến năm 2030: Thị trấn Ba Chẽ tiếp tục là đơn vị hành chính cấp huyện. Định hướng phát triển đô thị bao gồm các đô thị của huyện và các không gian phát triển theo mô hình đô thị trên địa bàn huyện.  Hình thành các không gian phát triển theo mô các khu vực có hạ tầng kỹ thuật tiệm cận đô thị tại các xã: Đạp Thanh, Thanh Lâm, Đồn Đạc, Nam Sơn.

- Giai đoạn 2030- 2040 và tầm nhìn đến 2050: Nâng cấp thị trấn Ba Chẽ thành đô thị loại IV, đô thị Lương Mông đạt đô thị loại V. Các khu vực đô thị mới cơ bản đạt chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị loại V.

 

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 306
Đã truy cập: 2600042