Triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong lĩnh vực quy hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh

31/01/2024 10:19

Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 236/SXD-QH ngày 18/01/2024 đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong lĩnh vực quy hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong lĩnh vực quy hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh (Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 3638/CTr-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh, Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh, Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh, Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh), Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 236/SXD-QH ngày 18/01/2024 đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong lĩnh vực quy hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh với một số nội dung chính:

1. Về việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong các đồ án quy hoạch, quy định quản lý kèm theo các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc để hoàn thành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn, kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

1.1. Yêu cầu chung: Đề nghị UBND các địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong các đồ án quy hoạch, quy định quản lý kèm theo các đồ án quy hoạch theo quy định.

1.2. Về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

Đề nghị UBND các địa phương khẩn trương hoàn thành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị để trình duyệt đảm bảo tiến độ. Thời gian hoàn thành: Hoàn thành, trình Sở Xây dựng trước ngày 30/5/2024; trong đó lưu ý một số nội dung:

- Tại Danh mục các công việc, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh đã yêu cầu hoàn thành, báo cáo Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong tháng 6/2024 để trình thông qua HĐND tỉnh thông qua tháng 7/2024.

- UBND tỉnh đã có văn bản số 3571/UBND-QHTN&MT ngày 18/12/2023 chỉ đạo về việc lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu UBND các địa phương hoàn thành Danh mục kiến trúc công trình có giá trị trên địa bàn các địa phương, trình Sở Xây dựng trước ngày 30/4/2024.

- Sở Xây dựng đã có văn bản số 3213/SXD-QH ngày 17/8/2023, văn bản số 4679/SXD-QH ngày 17/11/2023 hướng dẫn UBND các địa phương triển khai thực hiện.

- Danh mục công trình kiến trúc có giá trị là một thành phần (Phụ lục) của Quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Do đó, đề nghị UBND các địa phương quan tâm, sớm triển khai thực hiện lập, trình duyệt Danh mục công trình kiến trúc có giá trị để tích hợp vào Quy chế quản lý kiến trúc đô thị[1].

1.3. Về Quy chế quản lý kiến trúc nông thôn

- Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được lập riêng hoặc được tích hợp nội dung vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (gọi tắt là Nghị định 85/2020/NĐ-CP).

- Nội dung Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo quy định tại Điều 13 Nghị định 85/2020/NĐ-CP; mẫu hướng dẫn lập Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được quy định tại mục 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP.

- Đề nghị UBND các địa phương rà soát các Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt, đang triển khai để bổ sung (nếu chưa có Quy chế quản lý kiến trúc) hoặc phê duyệt riêng Quy chế quản lý kiến trúc nông thôn theo quy định. Thời gian hoàn thành: Phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/12/2024.

1.4. Về Kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

- Đối với các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh:

Đề nghị UBND các địa phương khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3726/UBND-QHTN&MT ngày 29/12/2023 “V/v triển khai lập, phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/3/2024.

- Đối với các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ:

Hiện nay, Sở Xây dựng đang lấy ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và UBND các địa phương để tham mưu, đề xuất (Dự kiến trước ngày 30/01/2024) UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

2. Về việc thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp, khả năng thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, chậm triển khai thực hiện, đến kỳ rà soát để xử lý theo đúng quy định pháp luật

Đề nghị UBND các địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thường xuyên rà soát giá sự phù hợp, khả năng thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, chậm triển khai thực hiện, đến kỳ rà soát để xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định pháp luật; trong đó lưu ý, quan tâm thực hiện rà soát, xử lý 22 địa điểm và 91 đồ án quy hoạch chi tiết theo Thông báo số 718-TB/TU ngày 03/10/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thời gian thực hiện: Báo cáo Sở Xây dựng cụ thể đối với từng quy hoạch và báo cáo định kỳ hằng quý (trước ngày 30 các tháng 3, 6, 9, 12/2023) để Sở Xây dựng tổng hợp chung; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý

(Sở Xây dựng đã có văn bản số 4181/SXD-QH ngày 18/10/2023 đề nghị UBND các địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay kết quả thực hiện còn hạn chế và các đơn vị chưa báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp chung).

3. Về việc rà soát, tổng hợp số lượng hiện trạng lao động, trẻ em là con người lao động và dự báo số lượng công nhân lao động ở các giai đoạn tiếp theo làm cơ sở xem xét, đề xuất xác định các quỹ đất dành để xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, các khu vực cải tạo đô thị, tái thiết đô thị, khu đô thị mới và thiết chế công đoàn, văn hoá, giáo dục (trong đó có quỹ đất mầm non - nhà trẻ), y tế, thể thao cho người lao động trên địa bàn các địa phương trong quá trình cụ thể hoá, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo quy định đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các lớp quy hoạch trong quá trình triển khai

Sở Xây dựng đã có văn bản số 140/SXD-QH ngày 12/01/2024 đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Sở Công Thương và UBND các địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất; gửi về Sở Xây dựng trong tháng 02/2024 để tổng hợp; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh. Đề nghị các đơn vị quan tâm sớm triển khai thực hiện, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong tháng 03/2024.

4. Về việc thẩm định chặt chẽ các đồ án quy hoạch có quỹ đất được tạo ra bởi các dự án, công trình hạ tầng giao thông động lực của tỉnh phù hợp với định hướng quy hoạch cấp trên, bảo đảm cân đối quỹ đất cho công tác phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn

Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch có quỹ đất được tạo ra bởi các dự án, công trình hạ tầng giao thông động lực của tỉnh, đề nghị tuân thủ định hướng quy hoạch lớp trên, ưu tiên quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển dịch vụ, thương mại, văn hóa, thể dục thể thao…để phát triển kinh tế - xã hội địa phương với tầm nhìn dài hạn và đảm bảo các chỉ đạo của Tỉnh ủy tại: Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 Tỉnh ủy “V/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030”, Thông báo số 695-TB/TU ngày 31/8/2022 của Tỉnh ủy “V/v rà soát quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng các quỹ đất 2 bên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái; đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả; đường 10 làn xe từ Hạ Long đến Đông Triều…”.

5. Về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh “V/v chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

Đề nghị UBND các địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh; nhất là xem xét chặt chẽ các đề nghị điều chỉnh quy hoạch đảm bảo các điều kiện, quy định về điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật hiện hành, không hợp thức hóa các sai phạm, vi phạm (nếu có). Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Về việc đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt các quy hoạch[2]

UBND tỉnh chấp thuận Danh mục, kế hoạch lập các Đồ án quy hoạch phân khu đô thị, phân khu khu chức năng trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 1507/UBND-QHTN&MT ngày 14/6/2023.

Sở Xây dựng đã có văn bản số 4923/SXD-QH ngày 30/11/2023, văn bản số 02/SXD-QH ngày 02/01/2024, văn bản số 140/SXD-QH ngày 12/01/2024 đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và UBND các địa phương quan tâm, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch để quản lý, thu hút đầu tư.

Đề nghị các đơn vị quan tâm, bố trí kinh phí, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện lập các quy hoạch được giao đảm bảo tiến độ; nhất là các quy hoạch nằm trong Danh mục, kế hoạch lập các Đồ án quy hoạch phân khu đô thị, phân khu khu chức năng trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh chấp thuận, chỉ đạo tại văn bản số 1507/UBND-QHTN&MT ngày 14/6/2023; trong đó lưu ý:

- UBND huyện Hải Hà khẩn trương khẩn trương hoàn thành Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà (Tại Danh mục các công việc, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh đã yêu cầu Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà báo cáo UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong tháng 02/2024; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 03/2024).

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều theo ý kiến đã chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6690/VP.UBND-KTTC ngày 12/10/2023.

7. Về việc chuẩn bị ít nhất 50.000 suất tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh

Đề nghị UBND các địa phương triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 08/VP.UBND-QHTN&MT ngày 02/01/2024 và các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2888/BC-SXD ngày 28/7/2023, báo cáo số 5281/SXD-QH ngày 25/12/2023[3].

Thời gian thực hiện: Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng quý (trước ngày 30 các tháng 3, 6, 9, 12/2024) để Sở Xây dựng tổng hợp chung; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./.

 

[1] Đến nay có UBND các địa phương: Hải Hà, Vân Đồn báo cáo không có công trình kiến trúc trên địa bàn đáp ứng điều kiện, tiêu chí là công trình kiến trúc có giá trị

[2] Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà; Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh; Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Đảo Núi Cuống, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà; các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng các xã; các quy hoạch phân khu khu đô thị, khu chức năng (khu công nghiệp, sân golf, khu du lịch, khu thể thao…

[3] Tổng số 50.000 suất; trong đó: Thành phố Hạ Long 25.000 suất; thành phố Cẩm Phả 1.388 suất; thành phố Uông Bí 1.807 suất; thành phố Móng Cái 3.369 suất; thị xã Quảng Yên 4.000 suất; thị xã Đông Triều 2.580 suất; huyện Vân Đồn: 3.130 suất; huyện Cô Tô: 339 suất; huyện Tiên Yên 1.553 suất; huyện Đầm Hà 1.359 suất; huyện Hải Hà 4.000 suất; huyện Bình Liêu 959 suất; huyện Ba Chẽ 566 suất

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1018
Đã truy cập: 2645467