Tiêu đề 9. Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III cho tổ chức
Cơ quan Sở Xây Dựng
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Xây dựng
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả và nộp phí,  lệ phí (nếu có) theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

* Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Trường hợp cấp mới:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại theo Phụ lục 03Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;

+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của Tổ chức theo quy định tại Phụ lục 04 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện);

+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ của tổ chức.

(2) Trường hợp cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung:

+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục 03 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;

+ Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn sử dụng;

+ Các hồ sơ như trường hợp cấp mới (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động);

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 18 ngày làm việc (trong đó: Sở Xây dựng đánh giá cấp chứng chỉ: 10 ngày làm việc; Thời gian gửi văn bản đề nghị cấp Mã số: 03 ngày làm việc; Bộ Xây dựng phát hành Mã số: 05 ngày làm việc).

* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Chứng chỉ năng lực của tổ chức do Sở Xây dựng cấp.      

* Phí và lệ phí:

- Lệ phí:

+ Đối với cấp mới: 1.000.000 (một triệu) đồng/chứng chỉ;

+ Đối với cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực (theo Phụ lục 03, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016);

- Danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của Tổ chức (theo Phụ lục 04, Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Trường hợp cấp mới:

+ Yêu cầu điều kiện 1: Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

+ Yêu cầu điều kiện 2: Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

+ Yêu cầu điều kiện 3: Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

+ Yêu cầu điều kiện 4: Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

+ Yêu cầu điều kiện 5: Trường hợp có thay đổi, hết hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày.

(2) Trường hợp cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung:

+ Yêu cầu điều kiện 1:  Có Đơn đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục 03 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;

+ Yêu cầu điều kiện 2: Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn sử dụng;

+ Yêu cầu điều kiện 3: Có các hồ sơ như trường hợp cấp mới (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động);

+ Yêu cầu điều kiện 4: Không vi phạm các quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng và pháp luật luật có liên quan.

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

          - Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

          - Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Tệp tin đính kèm

Mẫu Danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật có liên quan và kê khai kinh nghiệm.docx
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 108
Đã truy cập: 1313720