Tiêu đề 10. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Cơ quan Sở Xây Dựng
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Xây dựng
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;

- Cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

* Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đối với trường hợp cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, trong đó nêu rõ mã môn thi dự thi sát hạch tại mục 9.1 của đơn đề nghị theo mẫu của Bộ Xây dựng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng), kèm theo 02 ảnh cỡ 4x6cm có nền mầu trắng;

+ Tệp tin chứa ảnh mầu chụp từ bản chính các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp;

+ Tệp tin chứa ảnh mầu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục 02 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

+ Tệp tin chứa ảnh mầu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện công việc hoặc các văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai;

+ Tệp tin chứa ảnh mầu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (Đối với cá nhân được quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 16 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).

(2) Đối với trường hợp cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề:

+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

+ Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc đề nghi bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn sử dụng;

+ Bản sao các văn bằng chứng chỉ và bản khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung đề nghị bổ sung lĩnh vực hoạt động đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề.

(3) Đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề:

+ Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 11 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng trong đó nêu rõ mã môn thi dự thi sát hạch tại mục 10 của đơn đề nghị theo mẫu của Bộ Xây dựng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng;

+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề cũ còn thời hạn sử dụng;

+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.

* Thời hạn giải quyết:

(1) Đối với trường hợp cấp mới, chuyển đổi, điều chỉnh, bổ sung, cấp lại chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng: Trong thời gian 11 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi sát hạch;

(2) Đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ cũ bị rách, nát, thất lạc: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các địa phương liên quan(tùy từng trường hợp cụ thể).

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng cấp.     

* Phí và Lệ phí:

- Lệ phí:

(1) Đối với cấp mới: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ;

(2) Đối với cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi: 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

- Phí: Chi phí dự thi sát hạch theo quy định của Bộ Xây dựng.

(Cá nhân phải nộp chi phí dự thi sát hạch (tại Sở Xây dựng) trước khi tham dự kỳ thi sát hạch; nộp lệ phí khi nhận chứng chỉ hành nghề tại Trung tâm Hành chính công; Chi phí và lệ phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp)

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng);

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo mẫu thị Phụ lục 11 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm (theo mẫu tại Phụ lục 02 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng);

- Bản khai kinh nghiệm và xác định hạng của chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Yêu cầu chung:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

(i) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

(ii) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp;

+ Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề (Có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên).

(2) Đối với trường hợp cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung:

+ Có đơn đề nghị cấp lại hoặc hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

+ Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc đề nghi bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn sử dụng;

+ Bản sao các văn bằng chứng chỉ và bản khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung đề nghị bổ sung lĩnh vực hoạt động đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề.

+ Không vi phạm các quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

          - Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

          - Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng.

Tệp tin đính kèm

Mẫu Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng.docx
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 75
Đã truy cập: 1313687