Tiêu đề 12. Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C
Cơ quan Sở Xây Dựng
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Xây dựng
Nội dung

7.1. Tổ chức thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Luật Xây dựng số  50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, hoặc đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.

- Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn đầy đủ một lần để cơ quan, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

7.3.1.  Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đối với trường hợp cấp mới

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 01 (đối với Tổ  chức), Mẫu số 04 (đối với cá nhân) Phụ lục III Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

- Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu);

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);

- Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Ma và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự; Các giấy tờ, tài liệu theo quy định nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Đối với trường hợp điều chỉnh

- Đơn đề nghị theo mẫu số 08, Phụ lục III Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/2/2021 của Chính phủ

- Bản sao Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp.

- Bản sao văn bản chứng minh cho nội dung điều chỉnh (nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam)

- Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trong trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ)

7.3.2.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (lưu tại Sở Xây dựng).

7.4. Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

7.5.Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                                  

7.6.Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp: Không.

7.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cấp Giấy phép hoạt động xây dựng/ Giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài                               

7.8. Phí và Lệ phí:

- Lệ phí: 2.000.000 (hai triệu) đồng/Giấy phép thầu (theo quy định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng).

- Phí: Không.

7.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 01, Mẫu số 04 Phụ lục III 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ)

- Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

-  Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

7.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn.

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Tệp tin đính kèm

Mẫu tờ khai 12.1.doc


Các thủ tục liên quan

Các thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 415
Đã truy cập: 2708025