Trang chủ Chuyển đổi số
Kế hoạch 81/KH-UBND ngày 14/03/2022 của UBND tỉnh Thực hiện QĐ số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của TTCP phê duyệt Đề án"Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
14/03/2022 14: 01:00
Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2022 của Sở Xây dựng
14/03/2022 08: 47:00
Quyết định 186/QĐ-BTTTT ngày 11/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
11/02/2022 16: 54:00
Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
05/02/2022 10: 45:00
Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề cương Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
02/03/2021 16: 33:00
Quyết định 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ TT&TT về phê duyệt Đề án Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố...
12/10/2020 15: 39:00
Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
03/06/2020 14: 55:00
Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 10/01/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
10/01/2020 16: 24:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 831
Đã truy cập: 1975903