Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Style Library
Dùng thư viện kiểu để lưu trữ các biểu định kiểu, chẳng hạn như tệp CSS hoặc XSL. Các biểu định kiểu trong bộ sưu tập này có thể được trang này hoặc bất cứ trang con nào của nó dùng.

  
  
  
  
  
Thư mục: SP.QNP
  
05/03/2017 14:53Tài khoản Hệ thống
Thư mục: en-us
  
06/03/2017 13:32Tài khoản Hệ thống
Thư mục: Images
  
06/03/2017 13:32Tài khoản Hệ thống
Thư mục: Media Player
  
06/03/2017 13:32Tài khoản Hệ thống
Thư mục: pdfviewer
  
06/03/2017 13:32Tài khoản Hệ thống
Thư mục: vi-vn
  
06/03/2017 13:32Tài khoản Hệ thống
Thư mục: XSL Style Sheets
  
06/03/2017 13:32Tài khoản Hệ thống