Đổi mới công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

21/01/2022 14:48

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt, đa dạng hóa các hình thức học tập, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 15/1/2022).

Chủ động, linh hoạt trong tiếp cận

Với mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đều thấm nhuần đầy đủ, rõ nét các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó thống nhất trong suy nghĩ và hành động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2021 Tỉnh ủy đã ban hành 3 kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và được kết nối trực tuyến đến tận cơ sở.

Cụ thể là Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 24/3/2021 về triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 20/8/2021 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 21/10/2021 về học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 tại Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc tổ chức các hội nghị trực tuyến nghiên cứu nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đẩy mạnh, qua đó đã tiết kiệm được thời gian, không phải tổ chức thành nhiều hội nghị khác nhau giữa các cấp trong toàn tỉnh, mặt khác giúp toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được tiếp thu rõ, đầy đủ những tư tưởng, quan điểm, định hướng rõ nét nhất từ các báo cáo viên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 6/2021).

Đến nay, 100% cấp ủy các cấp đã bám sát chỉ đạo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu để tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu đầy đủ nội dung các nghị quyết. Tỷ lệ đảng viên tham dự học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt trung bình trên 97%.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 3 (phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả), cho biết: Mỗi khi được lãnh đạo phường thông báo tham gia học tập, quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng thông qua kết nối trực tuyến với tỉnh và Trung ương, bản thân tôi cũng như các đảng viên trong chi bộ rất phấn khởi. Bởi ở đó, chúng tôi dễ dàng tiếp thu đầy đủ nội dung các nghị quyết, định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh trong nước và thế giới có những biến động, bất ổn do tình hình dịch bệnh Covid-19. Từ đó giúp cho cá nhân tôi nâng cao hơn bản lĩnh chính trị, có tư tưởng, hành động đúng đắn trước những thông tin xuyên tạc, sai trái mà nhiều thế lực thù địch đang ra sức chống phá.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở còn đẩy mạnh sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết gắn với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Thông qua các hội nghị sơ, tổng kết đã đánh giá khách quan kết quả, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, từ đó cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

TP Uông Bí thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần (tháng 9/2021).

Riêng trong năm 2021, bằng việc cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng gắn với thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy đã ban hành 5 nghị quyết, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương. Điển hình như Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 về phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị từ cơ sở

Trước những vấn đề đặt ra đối với thực tiễn, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó đã kết hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên với giáo dục tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, góp phần củng cố niềm tin, khối đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (tháng 11/2021).

Công tác giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và các trung tâm chính trị địa phương đã được đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên đề thông qua cơ chế mời báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương tham gia giảng dạy. Nội dung các bài giảng, giáo trình tại các trường luôn được cập nhật kiến thức mới, thông tin thời sự gắn với việc tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế, gắn lý luận với thực tiễn, qua đó đã khắc phục cơ bản tình trạng lười nghiên cứu, ngại học lý luận chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ Bùi Thúy Phượng cho biết: Năm 2021, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức được 75 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 5.600 học viên tham gia. Trong đó tập trung đào tạo các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể và ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Theo thống kê từ các địa phương, trong năm 2021, các trung tâm chính trị đã mở được 431 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 51.000 học viên. Một số địa phương trong tỉnh đã quan tâm, mở được nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, như TX Đông Triều mở được 98 lớp, với trên 10.000 học viên; TP Hạ Long mở được 60 lớp, với trên 8.500 học viên; TP Uông Bí mở được 48 lớp, với gần 5.000 học viên.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả trao tặng giải thưởng cho các báo cáo viên tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (tháng 7/2021).

Nhiều địa phương với phương pháp tiếp cận hay đã linh hoạt sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên cơ sở là những cán bộ đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia báo cáo, truyền đạt các chuyên đề. Đồng thời gắn với những ngày lễ lớn của tỉnh, địa phương để tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng. Gần đây nhất, ngày 24/12/2021, Thành ủy Cẩm Phả đã ban hành Công văn số 606-CV/TU về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập TP Cẩm Phả 21/2 (2012-2022).

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả Nguyễn Thị Phương, mục tiêu của Thành ủy là thông qua đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng này nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử, truyền thống của thành phố; củng cố, bồi đắp và xây dựng niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, tạo không khí thi đua, phấn khởi, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ được cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh quan tâm. Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp với ngành giáo dục lồng ghép các nội dung lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong các môn học giáo dục công dân, đạo đức; các chương trình, lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đoàn - hội - đội. Đặc biệt, các chương trình kết nạp đoàn viên mới, đảng viên mới được các đơn vị tổ chức trang trọng tại các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử, qua đó tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê tổ chức lễ kết nạp cho lớp đảng viên 85 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (tháng 11/2021).

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thùy Dương cho biết: Trong năm 2021, đơn vị đã tiến hành khảo sát công tác giáo dục lý luận chính trị tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh và một số cơ sở giáo dục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới. Qua kiểm tra, khảo sát đã nắm rõ hơn về chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; việc tiếp thu lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, từ đó sớm tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đưa công tác giáo dục lý luận chính trị ngày càng đi vào nền nếp, căn bản và thực chất.

Trước tình hình thực tế đặt ra, nhất là sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy đang tích cực chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Với sự chủ động, linh hoạt, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ tỉnh ngày càng đi vào nền nếp và mang lại những kết quả thiết thực, qua đó góp phần xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện.

Mạnh Trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6761
Đã truy cập: 39620284

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.