Điểm báo ngày 16/8

16/08/2022 15:59

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (Baodautu.vn; 15/8)

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận TTHC của tổ chức, công dân.

Trung tâm hành chính công các cấp của Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về chuyển đổi số toàn diện, việc thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), mục tiêu đến năm 2023, Quảng Ninh sẽ hoàn thành 100% số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công ở cả 3 cấp. Đến năm 2024, bảo đảm 100% kết quả giải quyết TTHC được ký bằng chữ ký số và trả cho người dân trên môi trường mạng.

Thời gian qua, các trung tâm hành chính công các cấp của Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đến nay số lượng hồ sơ TTHC nộp trực tuyến tăng mạnh. Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2022, đã có trên 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, trên 229.000/325.000 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 70% (tăng 20% so với cùng kỳ).

Từ khi các trung tâm hành chính công triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, nhiều người dân đã áp dụng và đánh giá cao vì sự thuận tiện này.

6 tháng đầu năm 2022, đã có trên 20 tỷ đồng được thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công của tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là bước đột phá trong cải cách TTHC và tiền đề cho hành trình chuyển đổi số.

Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng quy trình 5 bước giải quyết TTHC hoàn toàn trên môi trường điện tử (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, ký số, trả kết quả), gắn với áp dụng chữ ký số trong tất cả các bước giải quyết.

Từ ngày 1/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai số hóa, bóc tách dữ liệu đối với 20 TTHC của 5 sở, ngành (GD&ĐT, LĐ-TB&XH, TT&TT, Tư pháp, Y tế); từ ngày 1/7/2022 thực hiện với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án số 06 của Chính phủ.

Thời gian tới, khi kho dữ liệu số hóa của tỉnh thu thập, tổng hợp được nhiều dữ liệu, việc kết nối, chia sẻ, liên thông, truy xuất, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng các dữ liệu của mình đã được số hóa thông qua tài khoản cá nhân trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Bà Bùi Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết: Lộ trình chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, thời gian tới Trung tâm đẩy mạnh triển khai các giải pháp, như thí điểm hệ thống camera thông minh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải quyết TTHC qua tổng đài thông minh; hệ thống phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với cơ quan nhà nước và cán bộ trong hoạt động giải quyết TTHC đồng bộ trong toàn tỉnh… Các giải pháp này sẽ giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết TTHC, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội.

Còn tại TP. Hạ Long, để hỗ trợ người dân thực hiện các TTHC tên môi trường số, địa phương này đã thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại các điểm bưu điện từ ngày 15/8.

“Đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện một số TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện trên địa bàn thành phố Hạ Long” được triển khai nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong quá trình thực hiện TTHC; đồng thời cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đẩy mạnh vai trò của bưu chính công ích vào ứng dụng thực hiện các dịch vụ hành chính.

Trong giai đoạn I, TP. Hạ Long triển khai thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện 47 TTHC thuộc 9 lĩnh vực tại 4 điểm giao dịch của bưu điện tại các phường, xã: Hà Tu, Giếng Đáy, Việt Hưng, Thống Nhất. Khi đến các bưu cục này, công dân sẽ được cán bộ bưu điện hướng dẫn nộp TTHC thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời có thể đăng ký việc tiếp nhận và trả TTHC tại nhà.

Giai đoạn II, TP.Hạ Long sẽ triển khai thí điểm ủy quyền nhiệm vụ cho Bưu điện thực hiện tham gia hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho tổ chức, cá nhân mở rộng trên toàn bộ hệ thống các điểm giao dịch của Bưu điện trên địa bàn TP Hạ Long và tại nhà (theo nhu cầu giao dịch của công dân).

Hướng tới giai đoạn III sẽ chuyển giao cho nhân viên Bưu điện thay thế công chức, viên chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố đối với một số TTHC đơn giản, đã thực hiện hiệu quả tại hai giai đoạn thí điểm trên.

TP. Hạ Long, Quảng Ninh: Thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại các điểm bưu điện (Daibieunhandan.vn; 15/8)

Ngày 15.8, TP. Hạ Long, Quảng Ninh tổ chức khai trương triển khai thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại các điểm bưu điện.

“Đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện trên địa bàn thành phố Hạ Long” được triển khai theo 3 giai đoạn. Trong giai đoạn I, TP. Hạ Long triển khai thí điểm hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện 47 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực tại 4 điểm giao dịch của Bưu điện tại các phường, xã gồm: Hà Tu, Giếng Đáy, Việt Hưng, Thống Nhất. Khi đến các bưu cục này, công dân sẽ được cán bộ bưu điện hướng dẫn nộp thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, đồng thời có thể đăng ký việc tiếp nhận và trả thủ tục hành chính tại nhà.

Giai đoạn II, TP. Hạ Long sẽ triển khai thí điểm ủy quyền nhiệm vụ cho Bưu điện thực hiện tham gia hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho tổ chức, cá nhân mở rộng trên toàn bộ hệ thống các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn thành phố Hạ Long và tại nhà (theo nhu cầu giao dịch của công dân).

Giai đoạn III sẽ chuyển giao cho nhân viên bưu điện thay thế công chức, viên chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố đối với một số thủ tục hành chính đơn giản, đã thực hiện hiệu quả tại hai giai đoạn thí điểm trên.

Được biết, tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu đến năm 2023 hoàn thành 100% số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công ở cả 3 cấp; năm 2024 bảo đảm 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký bằng chữ ký số và trả cho người dân trên môi trường mạng.

Thời gian qua, các trung tâm hành chính công trong tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đến nay số lượng hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến tăng mạnh.

Từ đầu năm đến giữa tháng 7.2022, Quảng Ninh đã thực hiện trên 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, trên 229.000/325.000 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, đạt trên 70% (tăng 20% so với cùng kỳ).

Tiên Yên: Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp gần 8.000 hộ thoát nghèo (Dangcongsan.vn; 15/8)

20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Yên, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, góp phần giúp cho trên 7.987 hộ thoát nghèo.

Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Hoài, Phó Chủ tịch huyện kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Tiên Yên vừa tổ chức mới đây.

Theo ông Phạm Văn Hoài, tính đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 04 tổ chức chính trị - xã hội của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Tiên Yên là 277.839 triệu đồng với 4.765 khách hàng đang vay vốn, chiếm tỷ trọng 99,7% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại đơn vị. Đến nay, tổng nguồn vốn hoạt động tại NHCSXH huyện Tiên Yên đạt 278.789 triệu đồng, tăng 263.687 triệu đồng (gấp 18,5 lần) so với thời điểm Phòng giao dịch mới đi vào hoạt động, tốc độ tăng trưởng bình quân là 9,2%/năm...

Trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện Tiên Yên không ngừng tăng trưởng đã ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện đã cân đối ngân sách chuyển 4.250 triệu đồng sang NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu hàng năm của huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Vẫn theo Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện: Từ 02 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn giao là 11.646 triệu đồng, đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tiên Yên đã và đang triển khai cho vay 15 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 30/6/2022 đạt 278.790 triệu đồng với 4.768 khách hàng đang vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay từ nguồn vốn Trung ương và vốn Ngân sách Tỉnh ủy thác qua NHCSXH là 275.545 triệu đồng với 4.710 khách hàng đang vay vốn; dư nợ cho vay từ nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH là 3.244 triệu đồng với 58 khách hàng đang vay vốn.

Ông Phó Chủ tịch Phạm Văn Hoài cho hay: “Phương thức cho vay trên được triển khai có hiệu quả trong những năm vừa qua đã góp phần đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và kịp thời. Thông qua phương thức cho vay này, tổ chức chính trị - xã hội có điều kiện lồng ghép hiệu quả chương trình tín dụng với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách, hoạt động của tổ chức Hội được mở rộng, phong phú, uy tín của các Hội đoàn thể được nâng lên, từ đó góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở”.

Thấy rõ ưu điểm của phương thức cho vay này, nên trong thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo thành lập 11 Điểm giao dịch của NHCSXH tại 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các Điểm giao dịch đều được bố trí trong khuôn viên UBND các xã, thị trấn, thực hiện giao dịch vào ngày, giờ cố định hàng tháng (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật). Tại đây, các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi và danh sách khách hàng đang vay vốn cũng như các thông tin về điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn của từng chương trình cho vay của NHCSXH đều được niêm yết công khai tại Bảng thông tin tín dụng chính sách, khách hàng giao dịch trực tiếp với NHCSXH để gửi tiền tiết kiệm, nhận tiền vay và trả nợ dưới sự chứng kiến của cán bộ tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cấp xã.

Theo Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, mô hình Điểm giao dịch xã chính là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, là một đặc thù riêng có của NHCSXH, đã và đang phát huy hiệu quả rất tích cực trong hoạt động của NHCSXH. Mô hình này vừa tạo thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận dịch vụ, thông tin về tín dụng chính sách xã hội, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại, vừa đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”, góp phần hạn chế nguy cơ dẫn đến thất thoát, tham ô chiếm dụng vốn, tạo được lòng tin của nhân dân với các chính sách của Đảng, Nhà nước và đối với hoạt động của NHCSXH.

Đáng chú ý, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng. Do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo.

Nhờ vậy, hàng ngàn hộ vay đã có điều kiện để đầu tư sản xuất, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo. Điển hình là gia đình chị Chu Thị Hiền, thôn Phương Nam, xã Đông Hải trước đây thuộc diện hộ cận nghèo của xã, kinh tế gia đình nhiều khó khăn. Thời điểm đầu gia đình chị chỉ dám vay 30 triệu đồng vốn hộ cận nghèo để đầu tư chăn nuôi lợn. Đến năm 2019 gia đình đỡ khó khăn hơn, chị mạnh dạn xin vay 100 triệu đồng từ chương trình Giải quyết việc làm để làm mô hình VAC, chăn nuôi 2.000 con gà, lợn và đào ao thả cá, xây nhà mới kiên cố, đời sống thu nhập khá giả hẳn lên.

Hộ ông Lý Đức Bảo, thôn Hợp Thành, xã Phong Dụ thuộc diện hộ nghèo. Năm 2013, gia đình  ông đã mạnh dạn đề nghị vay 30 triệu đồng vốn hộ nghèo của NHCSXH để trồng rừng. Năm 2017 thụ hưởng chính sách đối với hộ nghèo về nhà ở, gia đình ông đã vay 50 triệu đồng để xóa nhà tạm, xây dựng nhà ở kiên cố. Đến nay thu nhập gia đình đã khá hơn và vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. Năm 2021, ông đề nghị vay lên mức 100 triệu đồng chương trình cho vay Giải quyết việc làm để đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà Tiên Yên kết hợp với trồng rừng. Hiện tại, gia đình ông đã vươn lên là hộ thu nhập cao trong xã, con cái được đi học đầy đủ và là gương điển hình trong phong trào thoát nghèo của xã.

Nhấn mạnh về hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tiên Yên, ông Phạm Văn Hoài tự hào nói: Vốn tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề, phát triển, mở rộng sản phẩm dịch vụ OCOP trên địa bàn.

Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người năm 2022 lên 58 triệu đồng/người năm 2022, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện cuối năm 2021 xuống còn 0,52%, đời sống của nhân dân đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện và huyện đã về đích nông thôn mới năm 2019.Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22211
Đã truy cập: 44030147

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.