Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

02/02/2023 16:33

Quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Đảng, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng.


Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiếp công dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2023.

Theo đó, tỉnh đã rà soát, bổ sung, cơ bản hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc; quản lý tổ chức cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đối với các lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, công chức, viên chức; quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quy định quan trọng để cụ thể hóa nội dung này. Nổi bật là Quy định số 04-QĐ/TU về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên; Quy định số 06-QĐ/TU về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 08-QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

Trên cơ sở đó, thực hiện nguyên tắc nêu gương, những người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm và đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc. Cụ thể, các đơn vị, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhằm rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của đơn vị, địa phương, kịp thời khắc phục sự cồng kềnh, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng CB,CC,VC đảm bảo tính thống nhất, gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn thống nhất chỉ đạo, quyết tâm trong đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc. Mỗi cá nhân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm, bức xúc ở đơn vị, địa phương mình để tập trung giải quyết, nhất là các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng; hoặc đi sâu tìm hiểu, nhận định rõ những vấn đề yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành và nguyên nhân, để đưa ra những giải pháp khắc phục hiệu quả nhất. Các đồng chí bí thư cấp uỷ, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể đều thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định. Đồng thời chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc, trong đó quan tâm các vụ việc phức tạp, những vụ việc mới phát sinh. Các cấp, ngành, đơn vị duy trì chế độ báo cáo, tham mưu sâu những vụ việc nổi cộm để lãnh đạo tỉnh có hướng chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.


Lãnh đạo huyện Bình Liêu kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.

Qua các cuộc điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, người dân đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có sự chuyển biến rõ nét về năng lực, đạo đức, thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, đảng viên cơ bản thể hiện sự gương mẫu, nghiêm túc, luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng trong quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới và ngược lại. Quá trình làm việc có nguyên tắc, tính khoa học, phát huy sự sáng tạo của cá nhân cũng như huy động được trí tuệ tập thể, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật và gương mẫu trong thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; gắn bó mật thiết với nhân dân.

Với sự vào cuộc trách nhiệm hiệu quả, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhiều vấn đề phức tạp, mới phát sinh đã được giải quyết, khắc phục, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, đơn vị, địa phương, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Điều này thể hiện rõ nét qua những kết quả đột phá mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua, nhất là giai đoạn 10 năm trở lại đây, nổi bật là trong 3 năm 2020-2022 trước những thách thức của dịch Covid-19. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy đưa Quảng Ninh vươn lên trở thành một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Đặc biệt, trong năm 2022 tỉnh đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí quốc gia, đa chiều của giai đoạn 2021-2025, vượt lên mạnh mẽ, quản trị, phát triển địa phương bền vững trước nhiều thách thức, vừa chăm lo bảo đảm sức khỏe cho người dân một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, vừa ổn định kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế bền vững, giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trong 7 năm liên tiếp, giữ vững Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xuất phát từ thực tiễn hiện nay, tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp cụ thể nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với cơ chế kiểm soát trách nhiệm, xác định khung thời gian cụ thể cần phấn đấu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nhấn mạnh về nội dung này, tại hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp tục mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, phải thật sự gương mẫu, nêu gương, đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tỉnh tới cơ sở trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, tổ chức thực hiện. Đặc biệt là phải quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tạo sức lan tỏa tích cực về tinh thần đổi mới dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách trong cơ quan, địa phương, đơn vị; gắn kết nhuần nhuyễn giữa thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, công việc hằng ngày, tạo khí thế mới trong các đơn vị, cơ quan..., làm cho Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt.

Hoài Anh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5306
Đã truy cập: 58295276

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.