Tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, liên tục công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

01/03/2024 15:00

Ngày 1/3, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024 và Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy; kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2024.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và kết luận cuộc họp.

Trong quý I năm 2024, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024” và chủ đề năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát; nội chính, phòng chống tham nhũng, dân vận; đồng thời, tham mưu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội... Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của tỉnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; chăm lo tốt cho các mặt đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Quảng Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức. Vì vậy, thời gian tới, nhiệm vụ bao trùm, cốt lõi là phải nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu chuyên sâu, tổng hợp chuyên sâu, tham mưu chuyên sâu có chất lượng để tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục và hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị toàn tỉnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phải xác định lộ trình, bước đi, cách làm triển khai thực hiện với kết quả đo đếm được để cụ thể hóa Nghị quyết 20-NQ/TU, Nghị quyết 09-NQ/TU và Nghị quyết 17-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong đó, phải luôn luôn quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan đơn vị nắm vững và nghiêm túc chấp hành cương lĩnh, điều lệ Đảng, quy định, quy chế làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước mang tính cập nhật cao để chất lượng sản phẩm tham mưu, đề xuất, báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết, kết luận… tốt hơn trước. Gương mẫu thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, kiên định, nhất quán, giữ vững nguyên tắc trong việc tham mưu, xử lý các công việc hàng ngày, hàng tuần để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, nhất là những vấn đề khó khăn, thách thức, những vấn đề mới, cấp bách, chưa có tiền lệ, còn nhiều ý kiến khác nhau, dư luận còn băn khoăn để đưa ra thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn; cân nhắc, cẩn thận và có chủ trương khoa học, đúng đắn, phù hợp với tình hình. Mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển của địa phương và vì hạnh phúc nhân dân. Khi tham mưu đề xuất phải có căn cứ rõ ràng, thể hiện tính chiến đấu cao, khoa học, bám sát quy định nhưng đồng thời cũng phải có những ý tưởng mới thể hiện khả năng đổi mới sáng tạo, nhạy bén với tình hình.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, báo cáo tại cuộc họp.

Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết 20, Nghị quyết 09, Nghị quyết 17, các kết luận, chỉ thị và chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần ở cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy đảm bảo tính chủ động cao nhất và tham mưu có chất lượng nhất. Trong đó, phải nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, đề án, các dự thảo Nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Rà soát việc phân công công việc cho đội ngũ cán bộ để động viên cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời cũng siết chặt kỷ luật, kỷ cương đảm bảo công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất có chất lượng hơn. Chấn chỉnh chế độ công tác, ý thức trách nhiệm đối với một cán bộ phụ trách cơ sở của các ban xây dựng Đảng chưa làm hết trách nhiệm. Rà soát lại kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết 09 để xác định lại nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trong ban đảng, trong cơ quan, đơn vị mình từ nay đến hết năm 2024. Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đối với cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc, để đảm bảo các chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của ban đảng không bị bỏ sót.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, báo cáo tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nắm chắc tình hình của từng địa phương, cấp ủy, tổ chức Đảng, chủ động nghiên cứu, nắm bắt dự báo đúng tình hình, nhất là công tác cán bộ, Đảng viên, dư luận xã hội; chủ động tham mưu làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước và xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng.

Các ban cần rà lại toàn bộ chương trình, kế hoạch của ban mình trong thực hiện các kết luận, nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, các Nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương khóa XIII, các chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định để đảm bảo việc xây dựng chương trình, kế hoạch sát cũng như tổ chức thực hiện theo đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo; không để tình trạng buông lỏng, lơ là, vi phạm các quy định.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, đặc biệt là Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy rà soát tổng thể về quy hoạch cán bộ, những vấn đề nảy sinh liên quan tới cán bộ thời gian qua để đảm bảo công tác cán bộ đáp ứng cả trước mắt và lâu dài. Trong quý I/2024, phải hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ở tất cả các cấp. Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức chủ trì phối hợp với các địa phương đánh giá mô hình cơ quan khối cấp huyện, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, cũng hoàn thành trong quý I. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị các xã miền núi biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Thông qua các hoạt động nghiệp vụ của mình, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham mưu đề xuất để tiếp tục siết chặt quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, đi công tác nước ngoài, thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, nhằm xây dựng hình ảnh tác phong, cốt cách cán bộ, công chức viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, tận tâm, mẫu mực, năng động, sáng tạo, vì người dân phục vụ; luôn là tấm gương về đạo đức, văn hóa, lối sống, nhân cách tự học và sáng tạo.

Các ban Đảng phải phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Trọng tâm là giải ngân vốn đầu tư công, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, thực hiện 3 đột phá chiến lược; các Nghị quyết liên quan tới phát triển văn hóa xã hội con người. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Ban Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 17 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa phải tiên phong trong chuyển đổi số, vừa phải thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở tốt hơn thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát. Tăng cường phối hợp trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, quốc tế; đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần tạo động lực cho cán bộ làm trực tiếp; chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với tổng kết 40 năm đổi mới.

Thu ChungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 36583
Đã truy cập: 63353131

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.