Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

21/05/2024 17:37

Ngày 21/5, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về các báo cáo sơ kết: 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 - 2025”; 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghe báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 - 2025”, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Sau 3 năm triển khai, Nghị quyết đã được triển khai hiệu quả, từng bước đi vào cuộc sống. Rõ nét nhất là đổi mới tư duy, nhận thức, tầm nhìn chiến lược sát đúng tình hình đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững gắn với  bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh. Toàn tỉnh đã giữ được sự ổn định, địa bàn an toàn để phát triển kinh tế, xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững. Minh chứng rõ nét nhất là từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là ở trong những giai đoạn cực kỳ khó khăn (2021-2023) cả tỉnh vẫn giữ mức tăng trưởng GRDP 2 con số; nhiều chỉ tiêu về thu ngân sách, văn hóa, an sinh, xã hội đều về đích sớm nhiều năm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy; niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố, tạo sự đồng thuận rất cao trong xã hội. Chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên bộ, trên biển được giữ vững. Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chú trọng, tiến bộ công bằng xã hội được đảm bảo, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền đạt nhiều kết quả rõ nét.

Qua thảo luận nhận diện một số vấn đề mới, những khó khăn, thách thức mới trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất một số định hướng lớn cần tiếp tục tập trung triển khai thời gian tới. Trong đó, về quan điểm chung là phải tranh thủ mọi thời cơ chủ động vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, lợi thế riêng có của tỉnh Quảng Ninh, sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh; phát triển địa phương bền vững với các trụ cột kinh tế - xã hội – môi trường – an ninh để hoàn thành toàn bộ mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh là nền tảng; đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại là trọng yếu thường xuyên. Phát huy sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết nhân dân và thế trận lòng dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên bộ, trên biển; giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi hoàn cảnh; giữ vững sự ổn định chính trị để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, nhân dân ngày càng phải có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm bao trùm thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải đặc biệt coi trọng xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tình hình mới; xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phát huy sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết nhân dân, phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước cách mạnh, kỷ luật và đồng tâm, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tiếp tục kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh; phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, phòng thủ huyện vững chắc, toàn diện; xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Triển khai đồng bộ sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; giữ biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Cũng trong ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, phát biểu tại hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên đối với toàn Đảng bộ tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng. Trong đó, phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Kết luận 01, Chỉ thị 16 gắn với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo các cấp được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm theo Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và gắn với đánh giá chất lượng tổ chức, cán bộ, đảng viên hàng năm được quan tâm chú trọng triển khai. Nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương trong công tác, cuộc sống và trong tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là lãnh đạo quản lý, người đứng đầu được nâng lên, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Cho ý kiến nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nhận định, sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận 01, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện với những cách làm đổi mới, sáng tạo. Quá trình thực hiện được gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh. Qua đó, đã tạo chuyển biến trong toàn bộ hệ thống chính trị; toàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương thầm lặng học và làm theo Bác. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm việc ở các bộ phận phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào 7 năm dẫn đầu Chỉ số PCI, 5 năm liền dẫn đầu Chỉ số SIPAS, 6 năm dẫn đầu chỉ số PAR-Index.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu quán triệt nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; 5 nội dung liên quan chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 16 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Gắn kết thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương, rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cấp; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng và nhân dân. Tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chống biểu hiện bè phái chủ nghĩa cá nhân.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ đứng trước những yêu cầu mới cao hơn, nhất là trong thời gian từ nay đến Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới gắn trách nhiệm cá nhân; nâng cao cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội. Đây là vấn đề then chốt để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, trong đó lấy phòng ngừa ngăn chặn nguy cơ từ gốc, từ cơ sở, từ bên trong là nhiệm vụ cơ bản; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp chi bộ; chú trọng công tác quản lý hoạt động báo chí, truyền thông, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng; tăng cường kiểm soát cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương, phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên lợi dụng sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ, bịa đặt, vu cáo gây ra mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên ra nước ngoài, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, trao đổi về thông tin với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; phương án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.

Thu ChungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 29623
Đã truy cập: 65717767

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.