Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay

23/05/2024 18:54

Ngày 23/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 50, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận một số nội dung hoạt động trong thời gian tới. Trong đó có nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

Hội nghị lần thứ 50 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, gần 10 năm qua các cấp ủy, tổ chức trong toàn tỉnh đã quan tâm, chú trọng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 39, văn bản của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quốc phòng an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ. Trọng tâm là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đặc biệt là những người đứng đầu tổ chức Đảng các cấp; thường xuyên quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ…

Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp đối với nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ ngày càng được nâng cao. Các nhiệm vụ được thực hiện khá đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ đảng viên, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội… được thực hiện có hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng: Bài học kinh nghiệm rút ra sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị ở tỉnh Quảng Ninh là đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên định, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương đi đôi với vai trò nêu gương. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt công tác xây dựng, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động nắm, dự bảo tình hình về những yếu tố tác động liên quan đến nội bộ, phát hiện có giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa kịp thời, từ sớm, từ xa, từ cơ sở đối với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đề cao vai trò tự rèn luyện, tu dưỡng, tự soi, tự sửa của cán bộ đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quốc phòng, an ninh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng.

Lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định, sau 10 năm quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 39 trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả rõ rệt. Tỉnh đã giữ vững được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; giữ vững được sức chiến đấu, tinh thần đổi mới, ý chí khát vọng vươn lên. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy; niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố, tạo sự đồng thuận rất cao trong xã hội. Chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số vấn đề nổi lên, những khó khăn, thách thức, nhất là liên quan đến việc nắm tình hình chính trị nội bộ, đặc biệt là tư tưởng chính trị hiện nay có nơi, có lúc chưa được thực hiện tốt. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả lãnh đạo quản lý có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu; một số ít suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa…

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở nhận diện một số vấn đề mới, những khó khăn, thách thức ngày càng lớn hơn, phức tạp hơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 39, Kết luận 72 và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quốc phòng an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ. Phải nâng cao cảnh giác trước các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch phản động trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực biên giới, khu vực đông công nhân lao động. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là nhân sự tham gia cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo nguồn nhân sự có chất lượng tốt nhất. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch vào địa bàn, đặc biệt tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên từ cấp chi bộ gắn với phát hiện những vấn đề về tư tưởng chính trị hiện nay.

Đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường quản lý hoạt động báo chí truyền thông, mạng xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương thức tuyên truyền chủ động; tăng cường quản lý, kiểm soát cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy sử dụng mạng xã hội. Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài, có quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức ở nước ngoài. Thực hiện tốt công tác quản lý, đồng thời có biện pháp bảo vệ cán bộ, đảng viên, lưu học sinh có liên quan đến yếu tố nước ngoài, hiện đang công tác, học tập, nghiên cứu, lao động ở nước ngoài.

Thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, có biện pháp xử lý phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị, nhất là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thu ChungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15779
Đã truy cập: 65734852

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.