Điểm báo ngày 24/6

24/06/2024 14:55

Quảng Ninh: Bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân (Thời báo kinh tế 23/6)

Tỉnh Quảng Ninh xác định trọng tâm là phát triển kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường là trung tâm. Ảnh: Thế An.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm giải quyết tốt, hài hòa các vấn đề xã hội, đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng kinh phí thực hiện an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh đã tăng 10% cùng kỳ. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh đã về đích sớm hơn 2 năm chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; Bình Liêu là huyện dân tộc, miền núi, biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; Tiên Yên, Đầm Hà là 2 huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí của giai đoạn 2021 - 2025.

Thu nhập bình quân đầu người của vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo năm 2023 ước đạt 6,1 triệu đồng/người/tháng, cao hơn gấp 1,23 lần so với thu nhập bình quân cả nước. Tạo việc làm tăng thêm cho trên 17,4 nghìn lượt lao động, đạt 58% kế hoạch.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện, liên tục trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Tại hội nghị lần thứ 51 nghe và cho ý kiến tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: "6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết các trục nhiệm vụ trong quá trình thực hiện. Trong đó, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện là then chốt; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh là nền tảng; bảo đảm quốc phòng-an ninh vững chắc, mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên. Tỉnh đi sâu nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh, giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số trong mười năm".

Từ thực tiễn trong 6 tháng qua, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định một số kinh nghiệm trong quản lý, điều hành. Đó là, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, trước hết từ các cơ quan lãnh đạo và đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, phải luôn đổi mới tư duy phát triển, không chủ quan, duy ý chí, giáo điều mà phải bám sát thực tiễn, cơ sở, dự báo sát đúng tình hình; xác định đúng khó khăn của người dân, doanh nghiệp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tháo gỡ; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả tổng hợp các nguồn lực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tài chính, tài sản công; đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiệu quả, tập trung cho ba đột phá chiến lược, các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của Nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh, không được lơi lỏng bảo đảm an ninh cơ sở.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024 đề ra, ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải thực sự coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nhất là từ cơ sở. Nâng cao chất lượng đảng viên, sàng lọc đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác, sử dụng và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực của nền kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng lâu dài; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm, phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, tỉnh phải tập trung vào các động lực tăng trưởng, gồm: Các khu công nghiệp, khu kinh tế; kinh tế di sản; kinh tế đô thị, kinh tế số; niềm tin của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp; sự năng động, đổi mới sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả của khu vực công. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng dự án đầu tư công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực hiện, chất lượng công trình, tốc độ hoàn thành dự án và phát huy hiệu quả dự án sau đầu tư. Tăng nhanh quy mô và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo có trình độ công nghệ cao, suất vốn đầu tư cao, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, ít thâm dụng lao động, năng lượng, nước, tài nguyên, đất đai; tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn FDI thế hệ mới.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành than, điện phát triển ổn định, bền vững, gắn với quy hoạch; cung cấp ổn định, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng điện năng của các khu công nghiệp, khu kinh tế. Phát triển dịch vụ tổng hợp, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, sản phẩm phong phú, đa dạng, chất lượng cao, hấp dẫn 4 mùa; tập trung phát triển kinh tế di sản, làm cho di sản văn hoá và thiên nhiên trở thành nguồn lực, động lực cho tăng trưởng. Phát triển bền vững kinh tế biển, trọng tâm phát triển du lịch biển đảo cao cấp; cảng biển và dịch vụ cảng biển; khu kinh tế và khu công nghiệp ven biển; nuôi biển bền vững, năng lượng sạch...

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải triển khai có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Trong đó, đẩy mạnh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể; đi sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến (bnews.vn 24/6)

Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cho biết đã đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến và thực hiện liên thông các ứng dụng nghiệp vụ nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị trong thu - chi ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đóKho bạc Nhà nước Quảng Ninh cũng mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu ngân sách nhà nước với 13 ngân hàng thương mại. Nhờ đó, mạng lưới tài khoản chuyên thu từng bước được mở rộng, đa dạng các phương thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước, góp phần cùng các cơ quan thực hiện trên 100% số lượng giao dịch thu ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp ngân sách nhà nước trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, giảm chi phí tổ chức thu ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cũng  triển khai ứng dụng công nghệ cung cấp đầy đủ thông tin cam kết chi ngân sách nhà nước phục vụ cho việc lập, phân bổ và thực hiện kế hoạch ngân sách hằng năm; thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc. Vì vậy, đã rút ngắn thời gian thanh toán vốn từ 3 ngày còn 1 ngày với khoản tạm ứng, các khoản thanh toán khối lượng hoàn thành đến 80% giá trị hợp đồng theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau theo đúng quy định.

Với những nỗ lực trên, đến nay, Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu “Kho bạc 3 không” (không tiền mặt - không khách hàng giao dịch - không chứng từ giấy).

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện tốt lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị, công chức.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; áp dụng công nghệ hiện đại vào quy trình, hoạt động nghiệp vụ, từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán điện tử, giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt và tăng hiệu quả vận hành của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đến hết năm 2023, Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh có 100% đơn vị đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trên 510.000 chứng từ chi điện tử đi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Quảng Ninh đảm bảo cấp điện ổn định cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT (giaoducthoidai.vn 24/6)

 Đến thời điểm này, ngành điện lực Quảng Ninh đã sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

So với những kỳ thi trước, năm nay việc đảm bảo cấp điện trên địa bàn tỉnh có khá nhiều thuận lợi khi lưới điện 110kV đưa vào vận hành các mạch vòng mới, nâng cao độ ổn định cung cấp điện.

Hiện, hầu hết các trạm 110kV được cấp từ 2 nguồn và được lắp đặt 2 máy biến áp có thể hòa với nhau đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và 20/20 trạm biến áp 110kV đang vận hành và được điều khiển từ Trung tâm điều khiển Quảng Ninh (Công ty Điện lực Quảng Ninh).

Các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn năm 2024 cũng đưa vào vận hành ngay từ quý I/2024, góp phần chống quá tải các đường dây, trạm biến áp phân phối lưới trung áp.

Bên cạnh đó, nguồn điện theo dự báo đảm bảo cung cấp điện cho khu vực tỉnh Quảng Ninh phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong tháng 5, 6/2024.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, giông bão có thể xảy ra cộng với hiện tượng thiếu công suất cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ sự cố lưới điện khi có giông bão, vì vậy các phương án đảm bảo cấp điện cho Kỳ thi THPT năm 2024 đã được Công ty Điện lực Quảng Ninh xây dựng và triển khai ngay từ tháng 5, yêu cầu điện lực các địa phương triển khai theo đúng phương án.

Theo đó, ngay trước kỳ thi, Điện lực TP Hạ Long đã chủ động làm việc trực tiếp với ngành GD&ĐT để xác định cụ thể thời gian, công suất điện sử dụng, địa điểm ưu tiên cấp điện cụ thể, như: Các hội đồng coi thi, điểm in, sao đề thi, phối hợp kiểm tra thiết bị, máy phát dự phòng, ranh giới đảm bảo cấp điện của Điện lực.

Nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lên phương án, lập kế hoạch đảm bảo cấp điện cho các hội đồng thi.

Tại các điểm thi được cấp điện đảm bảo từ 2 nguồn lưới hoặc có phương án dự phòng bằng máy phát điện có công suất phù hợp từ 60kVA đến 300kVA. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất, định kỳ lưới điện trung, hạ thế và máy biến áp tránh tình trạng quá tải, xử lý ngay các tồn tại sau kiểm tra.

Không để xảy ra tình trạng ngừng, giảm cung cấp điện vì lý do kỹ thuật cho các điểm ưu tiên cấp điện.

Ngừng toàn bộ các công tác có cắt điện trên lưới làm ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các hội đồng coi thi, đảm bảo cấp điện trước 1 ngày thi cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi.

TP Hạ Long là địa bàn có nhiều điểm thi nhất trên địa bàn tỉnh và cũng là nơi có khu vực in đề, làm phách, điểm chấm thi. Đến thời điểm hiện tại, Điện lực TP Hạ Long cũng đã hoàn thành việc kiểm tra đường dây, vệ sinh trạm biến áp, khắc phục các tồn tại trên lưới…

Tại các địa phương khác, ngay cuối tháng 5 và đầu tháng 6, các điện lực cũng chủ động làm việc với ban giám hiệu nhà trường để kiểm tra và sửa chữa những hạng mục cần thiết trong khuôn viên trường học, các phòng thi, kiểm tra các điểm tiếp xúc, đảm bảo an toàn không để sự cố xảy ra trong khu vực quản lý của Hội đồng thi do lỗi chủ quan.

Cũng như đảm bảo ánh sáng và thiết bị làm mát có môi trường thi an toàn, đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh, kiểm tra đường dây, trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện.

Mặt khác, do kết cấu lưới điện trung thế của tỉnh ít mạch vòng liên lạc, các nguồn hỗ trợ từ các khu vực lân cận với Quảng Ninh không đáng kể, khi xảy ra sự cố lưới điện việc khôi phục cấp điện trở lại tại một số khu vực phụ thuộc thời gian xử lý sự cố, do đó ngành điện lực Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị các đơn vị tỉnh ngoài phối hợp trong cung cấp điện, như: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty Điện lực Lạng Sơn cấp điện hỗ trợ (khi cần) cho khu vực Đông Triều, Tiên Yên…

Mục tiêu cao nhất Công ty Điện lực Quảng Ninh đặt ra là đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, góp phần để các kỳ thi THPT năm 2024 của tỉnh diễn ra tốt đẹp, thuận lợi.

Hạ Long (Quảng Ninh): Đảng viên gương mẫu xây dựng văn minh đô thị (Báo Xây dựng 24/6)

Xây dựng văn minh đô thị là một nội dung lớn trong Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy Hạ Long về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được quán triệt tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2024 của đảng viên khu phố II phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh được các đảng viên hưởng ứng gương mẫu thực hiện.

Theo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác, phải thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” (thay thế Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000), gọi tắt là đảng viên cùng phố 213, của khu II phường Hồng Hà có 9 tổ Đảng với 340 đảng viên.

Nội dung được quán triệt theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy Hạ Long tại phiên họp này, là mỗi đảng viên phải gương mẫu xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cụ thể, là đảng viên ở nơi cư trú phải gương mẫu và vận động người thân trong gia đình mình cùng gương mẫu không xây dựng công trình trái phép, không chứa rác thải trên vỉa hè; không lấn chiếm lòng đường vỉa hè lề đường để kinh doanh hoặc trồng rau, đặt chậu hoa, cây cảnh, gây cản trở giao thông, mất cảnh quan môi trường đô thị.

Ngày 5/6/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long ra Công văn số 2679-CV/TU về kế hoạch công tác năm nay, chỉ đạo các cơ sở Đảng diện đảng viên cùng khu phố 213 còn nêu cao tinh thần là đảng viên phải gương mẫu tham công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả lụt bão; phòng chống chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi bất trắc xảy ra ở nơi cư trú; tham gia công tác xóa nghèo, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa thương binh gia đình liệt sĩ ở địa phương; gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa trong khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đặng Dung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 9870
Đã truy cập: 66445544

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.