Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

20/06/2019 14:26

Ngày 20/6, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông báo nhanh các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH, MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,… Hội nghị trực tuyến tới 217 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh các nội dung tại Hội nghị lần thứ 10 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí khẳng định, Hội nghị lần thứ 10 đã tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thẳng thắn; hội nghị nghe định hướng, tập trung thảo luận ở tổ và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện nhiều nội dung để Trung ương biểu quyết.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10 đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong đó, nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2015 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đồng chí yêu cầu từng đảng bộ trong toàn tỉnh chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó chú trọng chuẩn bị nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu; phát hiện, giới thiệu người có đức, có tài, có uy tín; đảm bảo độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, việc tổ chức Đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức lãng phí, bảo đảm trang trọng ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh là phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển gắn liền với việc tiếp tục hoàn thiện và phát huy hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại khác trên địa bàn tỉnh trên cơ sở bám sát chủ trương và định hướng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đảm bảo môi trường, quốc phòng, an ninh biển, đảo. Từng bước xây dựng thương hiệu "Cảng biển Quảng Ninh xanh, sạch, hiện đại, thông minh". Đồng thời, khuyến khích huy động, thu hút mọi nguồn lực, chủ yếu là nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, bến bãi, hạ tầng kết nối cảng biển theo hướng đồng bộ, hiện đại...

Mục tiêu của Nghị quyết 15 là phát triển mạnh dịch vụ cảng biển Quảng Ninh theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, có thương hiệu, khả năng cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách. Hình thành các trung tâm dịch vụ Logistics chất lượng cao. Đồng thời khai thác tiềm năng, phát triển đa dạng các loại dịch vụ có lợi thế phát triển mạnh du lịch biển, trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới thông qua đường biển....

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 15, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển; phát triển dịch vụ cảng biển và dịch vụ logicstics; phát triển hạ tầng cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực;...

Quang cảnh hội nghị.

Ngay sau Hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, trong thời gian tới tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 10, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15 của BCH Đảng bộ tỉnh ở địa phương, đơn vị cho số cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị hôm nay theo Kế hoạch của tỉnh bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết với phong trào thi đua, nêu cao quyết tâm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chúc học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết một cách thường xuyên....

Hồng Nhung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 68807
Đã truy cập: 14830495

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.