Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 17/6- 23/6/2019

24/06/2019 18:34

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn ra từ ngày 17/6- 23/6/2019.

Quang cảnh hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW

*Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 20/6, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông báo nhanh các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH, MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,… Hội nghị trực tuyến tới 217 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh các nội dung tại Hội nghị lần thứ 10 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí khẳng định, Hội nghị lần thứ 10 đã tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thẳng thắn; hội nghị nghe định hướng, tập trung thảo luận ở tổ và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện nhiều nội dung để Trung ương biểu quyết.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10 đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong đó, nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2015 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đồng chí yêu cầu từng đảng bộ trong toàn tỉnh chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó chú trọng chuẩn bị nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu; phát hiện, giới thiệu người có đức, có tài, có uy tín; đảm bảo độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, việc tổ chức Đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức lãng phí, bảo đảm trang trọng ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. 

Quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh là phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển gắn liền với việc tiếp tục hoàn thiện và phát huy hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại khác trên địa bàn tỉnh trên cơ sở bám sát chủ trương và định hướng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đảm bảo môi trường, quốc phòng, an ninh biển, đảo. Từng bước xây dựng thương hiệu "Cảng biển Quảng Ninh xanh, sạch, hiện đại, thông minh". Đồng thời, khuyến khích huy động, thu hút mọi nguồn lực, chủ yếu là nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển, bến bãi, hạ tầng kết nối cảng biển theo hướng đồng bộ, hiện đại...

Mục tiêu của Nghị quyết 15 là phát triển mạnh dịch vụ cảng biển Quảng Ninh theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, có thương hiệu, khả năng cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách. Hình thành các trung tâm dịch vụ Logistics chất lượng cao. Đồng thời khai thác tiềm năng, phát triển đa dạng các loại dịch vụ có lợi thế phát triển mạnh du lịch biển, trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới thông qua đường biển....

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 15, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển; phát triển dịch vụ cảng biển và dịch vụ logicstics; phát triển hạ tầng cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực;...

Ngay sau Hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, trong thời gian tới tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 10, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15 của BCH Đảng bộ tỉnh ở địa phương, đơn vị cho số cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị hôm nay theo Kế hoạch của tỉnh bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết với phong trào thi đua, nêu cao quyết tâm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chúc học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết một cách thường xuyên...

*Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng của tỉnh

Sáng 21/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chương trình họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong công tác xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong đó, quan tâm đến vấn đề rà soát lại đội ngũ cán bộ; đẩy nhanh công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện kết luận xử lý cán bộ.

Đồng thời, cần tiếp tục theo dõi các mô hình mới về nhất thể hóa chức danh, hợp nhất cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư cấp xã, huyện không phải người địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về: Sinh hoạt chi bộ, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo,... Công tác giám sát thông qua tổ chức chính trị xã hội phải được tăng cường hơn nữa.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, cần rà roát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và thực hiện chủ đề công tác 6 tháng đầu năm; đánh giá về khả năng thực hiện 6 tháng cuối năm; xây dựng các giải pháp rõ nét, hiệu quả để thực hiện. Quan điểm là các chỉ tiêu, nhiệm vụ không chạy theo số lượng mà phải chú trọng đến chất lượng và tính bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa cùng nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư. Đồng thời, rà soát công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến công tác đất đai; rà soát lại và đẩy nhanh công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất. 

Song song với đó, cần tập trung thực hiện kỷ cương, kỷ luật công chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của sở, ngành, đơn vị, địa phương; quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin, truyền thông...

Chiều 21/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến về: Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới"; báo cáo kết quả kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số nghị quyết, kết luận về phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Dân vận tại cuộc họp: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác dân vận từ năm 2013-2018, Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới" đề ra các mục tiêu, giải pháp mới cho công tác dân vận của tỉnh giai đoạn 2019-2025. Qua đó, phát huy sức mạnh của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Đề án đã đặt một số mục tiêu cụ thể, như: 100% cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt đầy đủ các nội dung nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đến đảng viên; hằng năm tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt trên 80% số vụ việc tiếp nhận; mỗi tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận từ 2-3 vụ việc khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, hội viên; cán bộ, công chức mỗi tháng dành tối thiểu 20% thời gian trở lên đi cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị công phu và nội dung đề cập trong đề án và yêu cầu Ban Dân vận trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp tại cuộc họp khẩn trương chỉnh sửa và hoàn thiện. Trong đó, phải chỉ rõ những sản phẩm cụ thể của Đề án và phân công trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong phối hợp triển khai thực hiện Đề án. Hàng năm, có tổ chức kiểm điểm, đánh giá lại nội dung thực hiện.

Đề án khi xây dựng thành Nghị quyết phải có tính cô đọng hơn, tránh trùng lắp nội dung, nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc đối thoại với người dân; tăng cường cơ chế phản biện, giám sát của người dân đối với việc thực hiện  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương; nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp xúc cử tri.

Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe đoàn kiểm tra của tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số nghị quyết, kết luận về phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030.

Qua kiểm tra cho thấy, từ năm 2013 đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương đã có sự quyết liệt, có nhiều đổi mới. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí quan trọng ngành dịch vụ đã thay đổi rõ nét. Đáng chú ý, từ giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ của tỉnh bình quân đạt 11-13%; tỷ trọng dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm 48-49%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao báo cáo của Đoàn kiểm tra, đồng thời, tham gia làm rõ về một số những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số nghị quyết, kết luận về phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch, như: Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt, thường xuyên, liên tục; hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển dịch vụ của một số địa phương chưa rõ nét; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng ở một số ngành chưa có tính đồng bộ, thống nhất cao; công tác tham mưu thu hút nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng dịch vụ, du lịch còn khiêm tốn,...

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đoàn kiểm tra tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục nghiên cứu, rà soát các chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo tính thực thi, hiệu quả, qua đó chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo. Trên cơ sở đó, tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thời gian tới. Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng của tỉnh.

* Đoàn công tác của Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Ninh

Sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Tanee Sangrat, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Thái Lan đến tìm hiểu về môi trường, cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh.

Dự buổi tiếp, làm việc, về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Quảng Ninh. Trong đó, có nhấn mạnh đến thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông với hệ thống đường cao tốc kết nối từ Hải Phòng đến các địa phương trong tỉnh; đường hàng không với Sân bay quốc tế Vân Đồn; hệ thống cảng biển thuận lợi cho phát triển kinh tế và dịch vụ du lịch. Với hệ thống giao thông đồng bộ, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành mảnh đất tiềm năng thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, trong đó có các nhà đầu tư của Thái Lan như Tập đoàn Amata.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định mối quan hệ hợp tác đầu tư hiện có giữa tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Udon Thani và một số nhà đầu tư của Thái Lan đang diễn ra tốt đẹp, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Thái Lan. Ông Tanee Sangra cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Quảng Ninh. Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam khẳng định: Thái Lan và Việt Nam đã thiết lập, xây dựng được mối quan hệ hợp tác kinh tế tốt đẹp. Thái Lan cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hiện 70% dự án đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Vì vậy, tới đây các nhà đầu tư mong muốn tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hợp tác ra nhiều tỉnh, thành phía Bắc, trong đó có tỉnh Quảng Ninh.

Với cương vị là Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ông Tanee Sangrat cho biết sẽ nỗ lực để kết nối các nhà đầu tư đến với tỉnh Quảng Ninh tìm hiểu đầu tư, hợp tác xúc tiến thương mại trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa 2 nước nói chung và các tỉnh, thành phố của 2 nước nói riêng.

Ngay sau buổi tiếp xã giao của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ với đoàn công tác của Đại sứ Thái Lan, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có buổi làm việc cùng đoàn với sự tham dự của đại diện các tỉnh, thành phố của Thái Lan và gần 30 nhà đầu tư Thái Lan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã thông tin tới đoàn công tác những nét chung về tỉnh; kết quả khởi sắc đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018. Đồng thời, giới thiệu toàn cảnh về môi trường đầu tư của tỉnh, với những đổi mới trong cải cách hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, nỗ lực trong cải thiện, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và thông thoáng… đã góp phần thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh.

Ghi nhận những ý kiến đánh giá của đoàn công tác Thái Lan đối với tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư tiềm lực đến với tỉnh. Đồng thời, sẽ nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các tỉnh, thành phố của Thái Lan cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Thái Lan đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh để sớm hiện thực hóa những đề xuất, mong muốn hợp tác đầu tư của nhà đầu tư Thái Lan tại tỉnh Quảng Ninh.

* Đảng ủy Quân sự tỉnh hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 18/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 3 cùng lãnh đạo một số cơ quan của Quân khu 3.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay. Kết quả này đã góp phần giữ vững môi trường ổn định để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; nhờ đó thu được những kết quả cao trên tất cả các phương diện, lĩnh vực…

Liên quan đến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung do cơ quan tham mưu soạn thảo; đồng thời đề nghị cần rà soát lại các chỉ tiêu và cụ thể hoá từng nội dung đã thực hiện được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tiếp tục nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, kịp thời phản bác với các luận điệu xuyên tạc, chống đối, gắn với tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp trên giải quyết tốt công tác quản lý đất quốc phòng, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 dành cho Quảng Ninh thời gian qua, đồng thời mong muốn các cơ quan của Quân khu tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời để địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh ngày càng vững chắc…

* Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt CLB Nhà báo cao tuổi

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2019), ngày 19/6, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy có buổi gặp mặt CLB Nhà báo cao tuổi tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới các nhà báo cao tuổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh, với sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh, kinh tế - xã hội của Quảng Ninh tiếp tục giữ được đà phát triển tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,09% (cao nhất từ trước đến nay), nhiệm vụ thu ngân sách đạt tốt, các mô hình, dự án đối tác công – tư phát huy hiệu quả; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm, cải thiện. Lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch gặt hái nhiều thành công. Hiện tại, tỉnh đang tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư các công trình động lực, trọng điểm, nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường thu hút đầu tư, tạo dựng thương hiệu, đẳng cấp khác biệt cho Quảng Ninh.

Tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt, thành viên CLB Nhà báo cao tuổi tỉnh khẳng định luôn đồng thuận với những chủ trương, công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Để có được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, phần lớn là nhờ đường lối, chủ trương chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Các nhà báo cao tuổi cũng bày tỏ mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, là một trong những địa phương đi đầu cả nước về nhiều mặt.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe tới các nhà báo trong CLB Nhà báo cao tuổi và mong muốn các nhà báo tích cực tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

*Gặp mặt cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Ngày 21/6, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, chia tay các đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 4 tới nay. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Đọc đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu trên các lĩnh vực công tác đã được giao, góp phần chung vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là tiền đề cho đội ngũ cán bộ kế cận tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những thành quả đạt được và phát huy khả năng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, cũng như của ngành, lĩnh vực quản lý.

Nhân buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc sức khỏe các đồng chí cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu và mong muốn các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến cho tỉnh, để xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển.

Bày tỏ sự xúc động trước những quan tâm của tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Đảng viên, gương mẫu và tích cực đóng góp vào các phong trào tại địa phương và đóng góp ý kiến đối với tỉnh.

*Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

+ Sáng 17/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoành Bồ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoành Bồ cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó trọng tâm là công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục nhân rộng các mô hình hợp tác công - tư; tăng cường sự lãnh đạo, quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên đất đai; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả...

Sau khi nghe các đồng chí ĐBQH báo cáo, thông tin nhanh, cử tri huyện Hoành Bồ bày tỏ sự vui mừng trước thành công Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, cử tri đã gửi tới các ĐBQH một số kiến nghị, đề xuất về nội dung: Công tác bảo vệ môi trường, nhất là xây dựng lộ trình di chuyển các nhà máy nhiệt điện, xi măng ra xa các khu dân cư; tăng cường công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; chế độ, chính sách ưu đãi đối với các giáo viên vùng sâu, vùng xa; tăng cường nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Hoành Bồ...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phạm Minh Chính và lãnh đạo huyện Hoành Bồ đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến, kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với các ý kiến vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp gửi đến Quốc hội trong thời gian tới.

+ Trong hai ngày 19 và 20/6, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ĐBQH tỉnh, đã tiếp xúc cử tri tại 2 huyện: Tiên Yên, Đầm Hà, sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Hồng Thanh thông tin nhanh về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Tiên Yên, Đầm Hà đã bày tỏ sự vui mừng trước thành công của kỳ họp. Đồng thời cử tri của hai địa phương cũng gửi tới các ĐBQH một số kiến nghị, đề xuất về: Chính sách nâng cao đời sống cho nhân dân; công tác bố trí cán bộ chủ chốt; vệ sinh môi trường; đầu tư các tuyến đường dân sinh; phụ cấp cho cán bộ thôn, xã vùng sâu, vùng xa; cấp đất sản xuất và đất lâm nghiệp; chính sách hỗ trợ con giống, vật nuôi và định hướng hình thức chuyển đổi sản xuất cho nhân dân do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi;  chính sách vay vốn cho sinh viên và tạo điều kiện giải quyết việc làm cho sinh viên; sớm triển khai việc thu phí không dừng đối với các trạm thu phí BOT...

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Vũ Hồng Thanh và lãnh đạo 2 huyện Tiên Yên, Đầm Hà đã trực tiếp giải đáp một số kiến nghị theo thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp ghi nhận những ý kiến không thuộc thẩm quyền gửi đến Quốc hội trong thời gian tới.

Chiều 20/6, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã đi thăm Dự án Khu phức hợp sản xuất tôm giống chất lượng cao của Tập đoàn Việt Úc tại xã Tân Lập và mô hình trồng dưa lưới của Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Đầm Hà tại xã Quảng Tân huyện Đầm Hà. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Đầm Hà.

Đến thăm Dự án Khu phức hợp sản xuất tôm giống chất lượng cao của Tập đoàn Việt Úc, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn trong việc triển khai dự án. Đồng chí cho rằng việc đầu tư sản xuất tôm tại Quảng Ninh có nhiều lợi thế và tiềm năng rất lớn. Đặc biệt khi lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ngày một tăng cao, kéo theo đó là nhu cầu về thực phẩm ngày càng lớn, ngoài ra còn lợi thế xuất khẩu tôm sang Trung Quốc, thị trường có sức tiêu thu thực phẩm hàng đầu thế giới.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn trong quá trình đầu tư cần quan tâm đồng bộ các hạng mục về xử lý môi trường; ưu tiên việc tuyển dụng nhân lực người địa phương và đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ nôi tôm thương phẩm và bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân.

Đến thăm mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đầm Hà, tại xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Công ty trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh đề nghị, trên cơ sở thành công của mô hình, tỉnh và huyện Đầm Hà cần nghiên cứu, áp dụng những chính sách hỗ trợ phù hợp đối với doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, từ đó nhân rộng các mô hình góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

+ Chiều 19/6, đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà và TP Móng Cái để thông tin các nội dung của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Thị Lan cùng đại diện lãnh đạo TP Móng Cái và huyện Hải Hà đã trực tiếp giải đáp, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng chí Đỗ Thị Lan ghi nhận, tổng hợp và sẽ trình Quốc hội và các cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, chiều 17/6, đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Ba Chẽ.

+Trong 2 ngày (20 và 21/6), đồng chí Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô.

Trước ý kiến của cử tri, đồng chí Trần Văn Minh đã tiếp thu, trực tiếp giải đáp một số nội dung, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương giải đáp những thắc mắc cử tri theo thẩm quyền. Những ý kiến thuộc thẩm quyền cơ quan Trung ương sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp gửi đến kỳ họp Quốc hội kỳ họp tới.

 

 

*Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

+ Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIII, chiều 18/6, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, TP Cẩm Phả.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đã thông tin đến cử tri về nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIII; tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri... Đồng chí Trịnh Minh Thanh và lãnh đạo TP Cẩm Phả đã trực tiếp giải đáp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tiếp thu các kiến nghị không thuộc thẩm quyền xem xét trình lên kỳ họp tới.

+ Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIII, ngày 18/6, các đồng chí: Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, có buổi tiếp xúc cử tri TX Quảng Yên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi tiếp xúc cử tri các phường: Quảng Yên, Nam Hòa, Yên Hải và Lữ đoàn 147 Hải quân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến: Công tác vệ sinh môi trường, đầu tư đoạn đường chống bão ở phường Yên Hải; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân còn chậm; cử tri phường Quảng Yên, Nam Hòa mong muốn được mở rộng nhà văn hóa...

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Văn Hồi đã trả lời thỏa đáng các ý kiến liên quan đến sự phát triển chung của tỉnh mà cử tri quan tâm. Đối với những lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền của địa phương, đồng chí yêu cầu TX Quảng Yên cần quan tâm, giải quyết sớm cho người dân.

Cùng ngày, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp xúc với cử tri 4 xã, phường: Tiền An, Tân An, Hà An, Hoàng Tân.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí đã thông tin nhanh tới cử tri về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh và định hướng phát triển 6 tháng cuối năm; công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí cũng thông tin tới cử tri về kết quả giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri đã gửi tới Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII, nội dung kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại kỳ trước.

Các cử tri đều bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, như: Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường 331B đoạn Chợ Rộc- Bến Giang; phương án đền bù giải phóng mặt bằng tại một số dự án…

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, hầu hết các nội dung kiến nghị của cử tri đã được đồng chí Cao Tường Huy làm rõ.  Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp thu, trả lời cử tri.

* Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 19/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu, ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế; tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác tổ chức cán bộ...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu ban tổ chức cấp uỷ các cấp tập trung rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo chỉ thị của ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đặc biệt, để khắc phục tình trạng nhiều sở, ngành, địa phương của tỉnh bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phó, trưởng phòng, ban chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban tổ chức cấp ủy các cấp khẩn trương rà soát và đưa đi đào tạo tập trung ngay trong tháng 6 này để đảm bảo hoàn thiện theo đúng quy định.

* Đoàn công tác lớp cán bộ nguồn Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh học tập kinh nghiệm tại Quảng Ninh

Ngày 18/6, Đoàn công tác lớp cán bộ nguồn Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Đinh Phương Duy, Phó Giám đốc Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy để nắm thông tin về những điểm nổi bật trong phát triển KT-XH, trao đổi về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh về những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là kết quả triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) và quá trình phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Quảng Ninh mạnh dạn thực hiện nhất thể hóa chức danh nhằm giảm quy trình, tăng tính thống nhất, rút ngắn khoảng cách giữa ban hành chủ trương và tổ chức thực hiện. Đến nay đối với cấp huyện, đã thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện tại 3/14 địa phương; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện ở 7/14 địa phương; bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND cấp xã ở 90/186 xã, phường, thị trấn; bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND cấp xã ở 88/186 xã, phường, thị trấn; bí thư cấp ủy đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố chiếm 99,74%.

Để làm được điều này, Quảng Ninh có sự đồng thuận rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trong cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân. 

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH của Quảng Ninh. Đặc biệt trong năm 2018, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 5.110 USD, gấp 2 lần bình quân chung cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt trên 40.548 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ.

Từ kết quả, kinh nghiệm đạt được của Quảng Ninh, hai bên đã trao đổi làm rõ hơn về hình thức thuê các đơn vị tư vấn nước ngoài lập các quy hoạch chiến lược của tỉnh; huy động nguồn lực trong đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hoạt động đối ngoại; phương thức đầu tư PPP; hiệu quả các mô hình thực hiện thí điểm…

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đinh Phương Duy, Phó Giám đốc Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh cảm ơn tỉnh Quảng Ninh đã tạo điều kiện để đoàn được trao đổi, nắm bắt thông tin về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh Quảng Ninh. Những kinh nghiệm được chia sẻ tại buổi làm việc là thông tin quý báu cho đoàn công tác.   

* UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019

Ngày 18/6, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Dự họp có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm.

Nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cả năm 2019 mà còn cho cả nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí yêu cầu: Các cấp, ngành, địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện tất cả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được giao; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019.

Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí chỉ đạo: Cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; giao Sở KH&ĐT tham mưu với tỉnh trong tháng 7 tổ chức hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX tiêu biểu. Liên quan đến tháo gỡ xuất nhập khẩu, UBND tỉnh sẽ có cuộc họp để nghe các ngành báo cáo lại nội dung, triển khai các phương án tháo gỡ kịp thời.

Về thu ngân sách Nhà nước, phải đảm bảo đạt kế hoạch đề ra, không để thất thu, hụt thu ngân sách; lưu ý các khoản thu khối thu dịch vụ; đảm bảo cân đối các khoản chi ngân sách; đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản; chi trả hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành, địa phương thời gian tới cần quan tâm đến các vấn đề: Đấu giá quyền sử dụng đất; kiểm soát tình hình giá cả; quan tâm GPMB các dự án trọng điểm; cấp quyền khai thác khoáng sản; huy động sự vào cuộc đồng bộ trong công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm giám sát về kỷ cương công vụ; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; giải quyết tốt vấn đề đơn thư khiếu nại; chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới; quan tâm quản lý thanh thiếu nhi dịp hè; chủ động các giải pháp phòng, chống lụt bão;...

* UBND tỉnh cho ý kiến về quy hoạch Thành phố thông minh Amata Hạ Long

Ngày 17/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Tập đoàn Amata báo cáo ý tưởng triển khai quy hoạch Thành phố thông minh Amata Hạ Long. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của Tập đoàn Amata với tỉnh Quảng Ninh.

Trên quan điểm đề xuất của Tập đoàn, sự tham gia ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan, đồng chí đề nghị Tập đoàn Amata tiếp tục triển khai nghiên cứu theo ý tưởng quy hoạch 1, sử dụng địa hình hiện trạng, giữ lại hệ thống sông hiện hữu để phát triển hạ tầng.

Cụ thể, cần làm rõ phương án kết nối vùng, giao thông đối ngoại, hình thành quần thể thống nhất với khu vực nghiên cứu quy hoạch; khai thác địa hình tự nhiên hiện có kết hợp với khu dân cư, điều này sẽ tạo được cảnh quan độc đáo, gần gũi với thiên nhiên; riêng với hệ thống rừng ngập mặt hiện có, nên kết hợp điều chỉnh kiến trúc nhà ở kết hợp cảnh quan của rừng. Đối với các kiến trúc khác phải tạo được điểm nhấn đô thị.

Trong triển khai giai đoạn nghiên cứu tiếp theo cần làm rõ quy hoạch 3 phân khu, cụ thể thời gian, phân kỳ, nguồn lực đầu tư. Đồng chí đề nghị nhà đầu tư báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2019 để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Cũng tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe Tập đoàn Amata báo cáo tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Khoai, TX Quảng Yên. Đồng thời chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

*Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra một số dự án phát triển nông nghiệp

Ngày 22/6, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT đã đi kiểm tra kết quả sản xuất tôm giống tại Dự án Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao của Tập đoàn Việt - Úc tại huyện Đầm Hà và Dự án nuôi bò thịt, bò giống của Công ty TNHH Phú Lâm tại xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái).

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đánh giá cao Tập đoàn Việt - Úc mặc dù mới triển khai đầu tư nhưng đã sản xuất, cung cấp ra thị trường những mẻ tôm giống thẻ chân trắng có chất lượng, bước đầu khẳng định được thương hiệu. Giống tôm của đơn vị gần như cung cấp cho toàn bộ địa bàn tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương lân cận.

Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng và thuần chủng hóa tôm giống miền Bắc để tiếp cận với điều kiện khí hậu, môi trường, giúp bà con nuôi trồng đạt kết quả cao hơn; phối hợp với Sở NN&PTNT đề nghị Bộ NN&PTNT đồng ý cho xây dựng Trung tâm Xét nghiệm bệnh của tôm thuộc khu vực miền Bắc tại Đầm Hà.

Đến kiểm tra Dự án nuôi bò thịt và bò giống của Công ty TNHH Phú Lâm, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao đơn vị đã phát triển tổng đàn bò lên đến 7.000 con và dự kiến lên đến 20.000 con vào năm 2020. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục tận dụng nguồn thải từ chăn nuôi bò, sản xuất phân hữu cơ, phục vụ bà con nhân dân cải tạo đất, phát triển sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, sớm hoàn thành cơ sở giết mổ gia súc tập trung, phục vụ cho nhu cầu giết mổ gia súc tại Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà. Trong quá trình triển khai, đồng chí lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường.

*Tập đoàn Foxconn Việt Nam nghiên cứu đầu tư tại Quảng Ninh

Chiều 21/6, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có buổi làm việc với ông Harry Zhuo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Foxconn Việt Nam tới tìm hiểu nghiên cứu đầu tư tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ Tập đoàn Foxconn Việt Nam trong việc thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, tạo điều kiện hợp thức cho các cơ chế chính sách ưu đãi trong đầu tư, thu hút nguồn lao động trong quá trình tiến hành đầu tư và hoạt động. Đồng chí cũng giao Ban quản lý Khu kinh tế làm đầu mối cung cấp thông tin hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong thời gian này.

Cũng tại buổi tiếp, ông Harry Zhuo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Foxconn nhấn mạnh, với những thành tựu về phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, Quảng Ninh đã thu hút rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn và đây cũng là cơ hội tốt để Tập đoàn Foxconn đến đầu tư tại Quảng Ninh. Tập đoàn Foxconn mong muốn và tin tưởng việc cấp phép đầu tư cho dự án Nhà máy lắp ráp linh kiện màn hình tivi tại KCN Đông Mai, TX Quảng Yên sẽ sớm hoàn thành. Hiệu quả của dự án này sẽ là cơ sở để tập đoàn tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng thêm nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Theo giới thiệu tại website chính thức của Tập đoàn Foxconn Việt Nam, Tập đoàn được thành lập năm 1974 tại Đài Loan với quy mô lớn trên thế giới trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và máy tính. Tháng 3 năm 2007, Tập đoàn bắt đầu xây dựng nhà xưởng tại Bắc Ninh, Bắc Giang, và một số tỉnh của Viêt Nam. Sản phẩm đa dạng trên nhiều lĩnh vực liên quan đến máy tính, công nghệ thông tin, hàng điện tử tiêu dùng, linh kiện ô tô, thiết bị bán dẫn và công nghệ bảo vệ môi trường .v.v…

Hiện nay, Tập đoàn có hơn 100 Công ty và chi nhánh tại các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Singgapo, Autralia, Anh, Pháp, Hungary, Ireland, Canada, United States, Mexico, Brazil… . với số lượng công nhân viên của toàn Tập đoàn trên thế giới là 1,5 triệu người.

* Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương

Sáng 19/6, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quyết định của Kiểm toán Nhà nước, nội dung kiểm toán lần này sẽ tập trung vào công tác quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện dự án BT, cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập trực thuộc tỉnh; quản lý, sử dụng kinh phí trong  quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.     

Mục tiêu của hoạt động kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018, đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quản lý tài chính công, tài sản công. Qua đó kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan và phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác của Kiểm toán Nhà nước trong quá trình thực hiện các nội dung kiểm toán. Trong đó, đặc biệt là việc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; đảm bảo tiến độ về thời gian cũng như chất lượng của các nội dung kiểm toán.


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, những năm qua, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động mời Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán ngay từ đầu. Thông qua đó, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục. Đối với nội dung kiểm toán lần này, đồng chí đề nghị các đơn vị được kiểm toán chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, báo cáo trung thực, khách quan để phục vụ cho công tác kiểm toán.

*Hội nghị sơ kết trực tuyến công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 19/6, UBND tỉnh tổ chức họp sơ kết trực tuyến công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban phụ trách Ban ATGT tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các ban, ngành, đoàn thể liên quan và 14 địa phương tại đầu cầu trực tuyến.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban phụ trách Ban ATGT tỉnh, đã biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Đồng chí cũng phê bình nghiêm khắc các địa phương đã để xảy ra TNGT tăng trong 6 tháng.

Để đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới, đồng chí cũng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông; xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm về ATGT, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn... Công tác quản lý phương tiện vận tải cần phải kiên quyết và đình chỉ hoạt động đối với những doanh nghiệp vi phạm; phân công trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo công tác ATGT được triển khai tốt nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu mục tiêu trong thời gian tới là phải giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí.

* Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Ngày 19/6, tại TP Hạ Long, Đoàn kiểm tra, giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTUMTTQ) Việt Nam đã có cuộc làm việc với các cơ quan tư pháp Quảng Ninh, gồm: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, về phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự 5 tháng đầu năm 2019.

Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các ban, ngành liên quan của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng mong muốn Đoàn kiểm tra, giám sát quan tâm chỉ đạo sát sao hơn đối với công tác chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự của các cơ quan tư pháp tại Quảng Ninh. Đồng thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất, nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ.

Qua nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, các đồng chí: Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam, ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với các đơn vị ngành Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời nhấn mạnh: Các đơn vị ngành Tư pháp Quảng Ninh luôn khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Kết quả này của các đơn vị góp phần đắc lực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương.

Các đơn vị ngành Tư pháp Quảng Ninh và Ủy ban MTTQ tỉnh cần chủ động đẩy mạnh phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ này của mỗi ngành, đơn vị. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tha tù tại cộng đồng tiến bộ.

Về các kiến nghị, đề xuất, đoàn công tác sẽ tập hợp, phân loại theo nhóm vấn đề để gửi đến các ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ.

* Khẩn trương triển khai các giải pháp chống thẩm lậu hàng hóa tại khu vực cảng Vạn Gia

Chiều 17/6, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh đã tổ chức họp triển khai giải pháp chống thẩm lậu hàng tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan (TNTX, KNQ) tại khu vực cảng Vạn Gia, TP Móng Cái. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Qua nghe các ngành, địa phương phát biểu, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh chủ trì tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu để đề xuất phương án triển khai hiệu quả. Để đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu, thẩm lậu các mặt hàngTNTX, KNQ vào nội địa, trước mắt, các ngành, đơn vị liên quan và thành phố Móng Cái phải tăng cường công tác quản lý hoạt động tại khu vực Cảng Vạn Gia. Trong đó, lực lượng Hải quan chú trọng trong công tác quản lý đối với hoạt động TNTX, KNQ; không để các đối tượng lợi dụng để thẩm lậu hàng hóa trong thời gian chờ tái xuất. Lực lượng Bộ đội Biên phòng bổ sung lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển, đồng thời quản lý chặt chẽ các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực. Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu có tổ chức với quy mô lớn...

*UBND tỉnh khen thưởng chuyên án NCT8

Sáng 17/6, tại trụ sở Công an tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã biểu dương và trao 60 triệu đồng cho 6 đơn vị thuộc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong chuyên án NCT8: “Đấu tranh với các đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam có hành vi sử dụng mạng Internet tổ chức đánh bạc”.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của CBCS Công an tỉnh nói chung và 6 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án NCT8 nói riêng.

Đồng chí nhấn mạnh: Kinh tế-xã hội địa phương phát triển luôn đi liền với tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT. Bởi các loại tội phạm luôn lợi dụng sự thông thoáng về cơ chế, chính sách để hoạt động, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại... Nhằm đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm này, thời gian tới, Công an Quảng Ninh cần đẩy mạnh các biện pháp quản lý nhà nước đối với người nước ngoài trên địa bàn cả về cư trú cũng như đầu tư; tăng cường các biện pháp đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao. Qua đó tạo môi trường lành mạnh phục vụ sự nghiệp kinh tế-xã hội địa phương và đất nước ngày càng ổn định, phát triển.

*Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tăng cường tổ chức hoạt động tuyên truyền về hiểm họa, hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là tác hại của ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới như: Ketamin, "ma túy đá", "tem giấy", "cỏ Mỹ", "bóng cười"..., để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về công tác cai nghiện ma túy; tăng cường công tác phòng, chống ma túy; tạo điều kiện, trợ giúp người đã cai nghiện có việc làm ổn định từ đó kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn về ma túy...

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu” đảm bảo thiết thực, hiệu quả có ý nghĩa tuyên truyền cao.

Để tạo khí thế mạnh mẽ, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, UBND tỉnh yêu cầu 14/14 địa phương đồng loạt tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý, vào 8h, ngày 26/6.

Thông qua lễ mít tinh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, toàn dân đối với công tác phòng, chống ma túy./.

 

nguyênvandiep2Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 14588
Đã truy cập: 15811419

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.