Điểm báo ngày 15/10

15/10/2019 15:01

THADS Quảng Ninh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao (Pháp Luật Việt Nam 14/10)

Cục THADS tỉnh Quảng Ninh giao ban công tác

Trong năm 2019, kết quả thi hành án dân sự của tỉnh Quảng Ninh đã đạt: Về việc đạt 80,93% (vượt 7,93% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao). Về tiền đạt 42,12% (vượt 9,12% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao) 

Ngay từ đầu năm 2019, Cục thi hành án dân sự (THADS) đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ngành, tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chị thị, Nghị quyết của Tỉnh và của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự. Công tác tổ chức, cán bộ, được quan tâm củng cố, kiện toàn. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường hơn; ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Cục có chuyển biến tích cực.

Cục đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra tại Cục và Chi cục trong tỉnh, nội dung tập trung kiểm tra tiến độ giải quyết án, việc thực hiện các trình tự, thủ tục về thi hành án dân sự và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao cho các Chi cục và các Chấp hành viên, chú trọng kiểm tra các vụ việc trọng điểm, tham nhũng, kinh tế các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, BHXH, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc có số tiền phải thi hành lớn. Qua công tác kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ và cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp hướng giải quyết các vụ án có số tiền phải thi hành lớn, các vụ việc phức tạp, khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác thi hành án trong thời gian tới, bảo đảm phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chung của toàn Ngành.

Các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 118 trường hợp, tăng 39 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018, do có 54 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải cưỡng chế là 60 trường hợp; trong đó có 23 trường hợp cưỡng chế có huy động các lực lượng liên ngành tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018, các trường hợp tổ chức cưỡng chế đều an toàn, thành công.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh, thì các vụ án về hình sự, tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại trên địa bàn tỉnh ngày càng có chiều hướng gia tăng, tính chất, mức độ phức tạp hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội về công tác Tư pháp; các Luật, văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi hành án dân sự; Chương trình trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2020 của Bộ Tư pháp; các Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự. Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, tăng cường hướng về cơ sở, quyết liệt chỉ đạo giải quyết thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, trong các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đối với đội ngũ có chức danh pháp lý; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ.Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, phổ biến, giáo dục về thi hành án dân sự, các văn bản pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, sâu rộng tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức của ngành, các cơ quan, tổ chức đoàn thể đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trực tiếp phối hợp tham gia công tác thi hành án dân sự và các tầng lớp nhân dân hiểu và chấp hành.

Triển khai thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết trong thi hành án dân sự từ Cục đến các Chi cục: Quy chế phối hợp 04 ngành giữa Cục Thi hành dân sự với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án; Quy chế phối hợp 03 ngành giữa Cục Thi hành dân sự với Trại giam, Trại tạm giam; Quy chế phối hợp 02 ngành với Viện kiểm sát về chỉ đạo cưỡng chế thi hành án, Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch phối hợp Ngân hàng Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể các cấp nhất là các tổ chức ở cơ sở; đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội đã ký kết Chương trình phối hợp trong việc động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án và người nhà đương sự nộp cho đương sự các khoản tiền phải thi hành án. 

Kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Chấp hành viên và Chi cục; kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành các trường hợp có điều kiện nhưng đương sự cố tình chây ỳ, chống đối không chịu thi hành án.Tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm tra và tự kiểm tra; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc phân loại án, quy trình, tiến độ giải quyết án, việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của các Chi cục, Chấp hành viên và cán bộ, công chức.Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, của toàn thể cán bộ, công chức, chấp hành viên, cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh sẽ vượt khó, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp, góp phần quan trọng giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản (Tầm Nhìn 14/10)

TP Hạ Long là địa bàn trọng điểm về công nghiệp khai thác than; tài nguyên khoáng sản của tỉnh Quảng Ninh. Trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều dự án hạ tầng, bất động sản, du lịch. Do đó, nhu cầu vật liệu đất để san lấp mặt bằng là rất lớn.   

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng và chính quyền các phường tăng cường lực lượng, triển khai công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh các vi phạm về tài nguyên khoáng sản.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 9/5/2019, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản, Thành ủy Hạ Long, UBND TP Hạ Long ban hành chương trình, kế hoạch hành động, quán triệt, triển khai đến cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng địa phương thực hiện. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm trong cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long phân công, giao trách nhiệm cụ thể đến từng đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát và theo dõi công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản tại từng địa bàn. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng tại địa phương tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU đến nhân dân, gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, khu phố văn hóa, phường văn hóa. TP Hạ Long phối hợp với các đơn vị ngành than giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư, các vấn đề an sinh xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than, đảm bảo các hoạt động sản xuất an toàn, tiết kiệm, quản lý chặt tài nguyên than và các khoáng sản khác, gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Thành phố kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, nhất là đất rừng, xử lý, thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi đối với các trường hợp lợi dụng để khai thác than trái phép. Giám sát chặt chẽ việc thu hồi than tại các dự án phát triển KT-XH, kiên quyết không để xảy ra các hành vi khai thác than, tài nguyên trái phép. Các ngành chức năng và chính quyền giải tỏa, chấm dứt hoạt động 10 bến, bãi tập kết, kinh doanh cát, đá xây dựng không phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất. Quản lý các dự án phát lộ than: Khu dân cư đô thị mới Đồi Chè tại phường Cao Xanh; khu dân cư, chung cư thu nhập thấp phường Hà Khánh; khu dân cư đô thị tại phường Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh...

Qua đó, các lực lượng chức năng TP Hạ Long đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời 6 vụ/12 đối tượng vận chuyển, tập kết than trái phép, thu giữ trên 857 tấn than các loại và 2.500 tấn đá, xít; xử lý 1 trường hợp hút cát trái phép và 2 điểm tập kết cát, sỏi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; phát hiện xử lý 3 vụ đào xúc, vận chuyển đất đá trái phép.

TKV: Đầu tư nơi an cư cho người lao động (Tạp Chí TKV 14/10)

Với khoảng 130.000 CBCNV, 80% trong số đó là công nhân mỏ, ngành Than hiện là ngành kinh tế có lực lượng lao động hùng hậu nhất tại Quảng Ninh. Song song với đầu tư công nghệ hiện đại, việc phát triển nhà ở đã trở thành giải pháp cấp thiết hàng đầu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong suốt những năm qua để người lao động yên tâm gắn bó với nghề.

Sau gần 2 năm xây dựng, tháng 9/2019, khu tập thể công nhân 5 tầng tại Khu đô thị Cao Xanh (TP Hạ Long) của Công ty than Hòn Gai đã được đưa vào sử dụng. Với mức đầu tư trên 65 tỷ đồng, khu tập thể mới này có 86 phòng, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho hơn 300 người, trong đó có 4 phòng dành cho vợ thợ lò ở nơi xa đến thăm chồng.

Mỗi tầng đều có phòng sinh hoạt chung, thư viện và được trang sắm đầy đủ thiết bị như quạt, điều hòa, tủ quần áo, tivi, nhà vệ sinh khép kín, đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho công nhân. Để tiếp tục đáp ứng chỗ ở cho người lao động, Công ty tiếp tục đầu tư thêm 70 tỷ đồng xây dựng thêm một khu tập thể 5 tầng với 74 phòng, đủ điều kiện đáp ứng chỗ ở cho 280 công nhân. Khi khu tập thể này đưa vào sử dụng cùng với 3 khu tập thể đang hoạt động, Công ty đã đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho trên 1.000 công nhân.

Tại Công ty than Quang Hanh, xác định thợ lò là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, nhiều năm nay, Công ty đã không ngừng chăm lo cho “tài sản quý” của đơn vị. Từ những nhà lán làm bằng tre nứa nằm bên bờ suối, cách cửa lò chỉ khoảng 500m, giờ đây thợ lò ở Quang Hanh đều được ở trong những dãy nhà cao tầng với đầy đủ tiện nghi.

Để động viên thợ lò vượt qua những ngày tháng lao động vất vả, Công ty bố trí thêm những căn phòng đủ tiện nghi sinh hoạt như một gia đình để dành riêng cho thợ lò mỗi khi có vợ hoặc người thân đến thăm, hay còn gọi là "căn phòng hạnh phúc". Trò chuyện với phóng viên, chị Lù Thị Theo, vợ anh Thèn Minh Thương (Phân xưởng Khai thác 4) cho biết: Do nhà ở xa, nên thường nửa năm chồng tôi mới về quê thăm gia đình. Vì vậy, mỗi khi con trai nhớ bố, tôi lại đưa con xuống thăm anh ấy. Thấy cuộc sống sinh hoạt của chồng được công ty chăm lo chu đáo, tôi thật sự rất yên tâm.

Những thợ lò sống lâu năm ở khu tập thể công nhân gọi nơi này là khu nhà vui vẻ. Vì ở đây, thợ lò có mọi tiện nghi sinh hoạt mà họ cần. Từ phòng ở rộng rãi, khép kín, được trang bị điều hòa, nước nóng lạnh, truyền hình cáp, mạng wifi miễn phí đến nhà ăn tập thể và khu vui chơi, giải trí. Quan trọng hơn, ở đây thợ lò được sống cùng anh em đồng nghiệp, sinh hoạt tập thể giúp họ gắn bó và vui hơn khi xa gia đình. Đây cũng là cách làm hiệu quả để đơn vị này thu hút và giữ chân thợ lò. An cư mới lạc nghiệp, nhờ đó năng suất khai thác than của Công ty than Quang Hanh so với trước đây đã tăng mạnh, người thợ đã thực sự yêu mến công ty như gia đình thứ hai của chính mình.

Hiện nay, các đơn vị khối hầm lò của TKV trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 31 khu tập thể dành cho công nhân. Các khu chung cư, tập thể đều được xây dựng quy mô, công suất lớn, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, đáp ứng trên 60% nhu cầu về nhà ở cho thợ mỏ. Không chỉ công nhân ngoại tỉnh mới được TKV chăm lo về chỗ ở, với những thợ mỏ định cư tại Quảng Ninh, Công đoàn TKV cũng đang thực hiện chính sách hỗ trợ một phần kinh phí để người lao động giảm bớt gánh nặng khi xây nhà mới.

Năm 2018, Quỹ Mái ấm công đoàn của TKV đã giúp cho 103 gia đình có nhà ở khang trang, với tổng kinh phí trên 4,4 tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, Công đoàn TKV đã trích quỹ để xây 48 nhà và sửa chữa thêm 17 nhà cho thợ mỏ.

Anh Vũ Kim Đồng (thợ lò Phân xưởng Khai thác 5, Công ty than Khe Chàm) chia sẻ: Sau nhiều năm ở nhà thuê, hai vợ chồng cũng cố gắng dành dụm được một khoản tiền để xây nhà, nhưng vẫn không đủ, chúng tôi dự định phải vay mượn thêm. Vì vậy, khi được Quỹ Mái ấm công đoàn của Công ty hỗ trợ 150 triệu đồng, việc xây nhà đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Với gia đình chúng tôi, sự hỗ trợ này là vô cùng quý báu, bởi nó xuất phát từ tình cảm, sự quan tâm của Công đoàn, của những đồng nghiệp trong Công ty.

Để tiếp tục chăm lo nơi ăn, chốn ở cho thợ lò, Công đoàn TKV đang tích cực đề nghị Tập đoàn ký Nghị quyết liên tịch triển khai 14 dự án phát triển nhà ở cho gia đình công nhân. Đến hết năm 2020, dự  kiến sẽ có thêm gần 1.000 công nhân được thụ hưởng chính sách này.

Hà Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 13594
Đã truy cập: 17528603

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.