Điểm báo ngày 27/11

27/11/2019 15:29

Quảng Ninh: Dấu ấn về mô hình Trung tâm Truyền thông đầu tiên trên cả nước (Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, 25/11)

Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1276-QĐ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử tổng hợp tỉnh Quảng Ninh (thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Quảng Ninh), Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh). Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh và hiện có tới 30 địa phương trên toàn quốc đến tham quan, tìm hiểu mô hình này của Quảng Ninh.

Mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh là mô hình đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh và hiện có tới 30 địa phương trên toàn quốc đến tham quan, tìm hiểu mô hình này của Quảng Ninh. Ảnh Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Trước xu thế phát triển, hội nhập, sự đổi mới trong công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy, việc hợp nhất các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng là tất yếu đáp ứng yêu cầu phát triển, tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới. Tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng thông tin, chất lượng nguồn nhân lực hoạt động báo chí của tỉnh Quảng Ninh trên các kênh truyền thông: Báo Quảng Ninh, Đài PTTH Quảng Ninh, phù hợp với xu thế phát triển của nền báo chí thế giới và xu hướng vận động của báo chí cách mạng Việt Nam; tăng tính chủ động về tài chính đối với hoạt động của Trung tâm thông qua cơ chế tỉnh đặt hàng thông tin; tiết kiệm kinh phí và cơ sở vật chất hạ tầng, do việc thống nhất các dự án về hạ tầng riêng rẽ của các đơn vị thành một dự án chung.

Việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 03/03/2015 “về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 “về thực hiện các Nghị quyết 18, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”; triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 “về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu khách quan cần thiết phải đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí của tỉnh.

 Do là mô hình mới, chưa có tiền lệ, trong quá trình triển khai xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo, xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về chủ trương này. Trên cơ sở đó, ngày 07/8/2018, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh tại Công văn số 1388-CV/TU ngày 07/8/2018 và được Ban Bí thư Trung ương Đảng “hoan nghênh, đánh giá cao và đồng ý về chủ trương thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh.

 Triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành các quyết định phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; quyết định thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo; quyết định thành lập Trung tâm; ban hành quy định tổ chức, bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm; quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh; đồng bộ kiện toàn tổ chức đảng và các đoàn thể; chỉ đạo tổ chức Lễ công bố thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

 Sau gần một năm thành lập, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả hoạt động theo mô hình "Tòa soạn hội tụ" ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp truyền thông đa phương tiện, sản xuất sản phẩm báo chí đa loại hình với tổ chức bộ máy tinh gọn (giảm từ 22 đầu mối phòng chuyên môn xuống còn 14 phòng trực thuộc (giảm 08 phòng)) hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 Việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin báo chí của các cấp ủy đảng; nâng cao vị thế, vai trò của các cơ quan, báo chí của tỉnh qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng thời bước đầu khắc phục được tình trạng dàn trải trong đầu tư, tình trạng chồng chéo trong tổ chức sản xuất các chương trình; duy trì ổn định và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản báo, phát sóng các kênh phát thanh, truyền hình.

 Đặc biệt, chất lượng các tác phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình có sự nâng lên rõ rệt bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thông tin sâu, đồng bộ, kịp thời, hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Phát huy được các sản phẩm truyền thông báo chí truyền thống, bước đầu đa dạng hóa các loại hình báo chí, nhất là các sản phẩm truyền thông hiện đại, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, tích hợp dữ liệu, để xây dựng mô hình "Tòa soạn hội tụ"; số lượng tin bài tăng hơn 30% so với trước khi hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí. Hiện, Trung tâm tiếp tục duy trì ổn định các kênh truyền thông, gồm: (j1) Truyền hình có 2 kênh QTV1, QTV3; (j2) Phát thanh có 2 kênh QNR1, QNR2; (j3) báo in, gồm: báo Quảng Ninh hằng ngày, báo Quảng Ninh Cuối tuần, báo Hạ Long, đặc san Hoa Sen; (j4) báo Quảng Ninh điện tử (baoquangninh.vn, baoquangninh.org.vn, baoquangninh.com.vn); (j5) Cổng thông tin điện tử (quangninh.gov.vn); (j6) các trang: QTV tube, QTVFanpage.

 Song song với đó, đội ngũ cán bộ, phóng viên của Trung tâm được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và đã nhanh chóng tiếp cận được với mô hình “Tòa soạn hội tụ” phóng viên đa phương tiện. Đời sống, việc làm của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên được đảm bảo và từng bước được nâng lên.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh còn gặp một số khó khăn, trở ngại như: Do mô hình mới, chưa có tiền lệ, hợp nhất giữa 02 cơ quan thuộc khối Đảng và chính quyền nên các vấn đề liên quan đến cơ chế tài chính chưa thể xử lý ngay được; trình độ kỹ năng nghề nghiệp, công nghệ của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm trình độ chưa đồng đều, đòi hỏi tiếp tục được đào tạo, đào tạo lại...

 Để có được kết quả bước đầu nêu trên, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn chia sẻ. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, bộ ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, sở ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh và sự chủ động, năng động, quyết tâm của tập thể lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trong xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tạo đồng thuận trong Trung tâm trên cơ sở cơ chế vận hành dân chủ, công khai, minh bạch; gắn trách nhiệm và đề cao vai trò của từng cá nhân, bộ phận với các công việc, nhiệm vụ được giao, trong tập trung thực hiện đổi mới mô hình hoạt động “Toàn soạn hội tụ” phóng viên đa phương tiện, áp dụng khoa học kỹ thuật để cho ra đời các sản phẩm báo chí đa phương tiện.

 Cũng theo ông Mai Vũ Tuấn, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao, sự xuất hiện của nhiều phương tiện truyền thông hiện đại và sự đa dạng, bùng nổ về thông tin tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh được định hướng phải trở thành một cơ quan báo chí đa phương tiện, mỗi sản phẩm báo chí có nhiều loại hình thông tin được kết hợp với nhau, như văn bản, hình ảnh, video, đồ họa… để mang lại tính tương tác cao, cung cấp thông tin cho độc giả một cách linh hoạt. Những kết quả thời gian vừa qua của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trong sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện thể hiện quyết tâm lớn của Tỉnh ủy, Ban lãnh đạo Trung tâm, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, phóng viên. Tuy nhiên, để tạo ra được đội ngũ phóng viên, nhà báo đa phương tiện, đòi hỏi đội ngũ phóng viên, nhà báo phải được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp; hoặc phải được đào tạo lại một cách chính quy, hiện đại; để góp phần sản xuất ra được những tác phẩm báo chí đa phương tiện có chất lượng cao.

 Để đáp ứng tốt nhiệm vụ trước yêu cầu mới, Ban lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xác định: Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, tác phẩm báo chí đa phương tiện; Tăng cường thông tin về tỉnh Quảng Ninh trên mạng xã hội bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp); Đổi mới công tác quản lý hoạt động quảng cáo, dịch vụ bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; xây dựng cơ chế đặt hàng sát thực tiễn phù hợp với cơ quan báo chí hiện đại; Đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và vai trò của báo điện tử, mạng xã hội xây dựng lộ trình, kế hoạch thu hút quảng cáo, dịch vụ trên các loại hình báo chí; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ ở tất cả các vị trí công tác; Nâng cao chất lượng quản lý sản lượng báo phát hành, chất lượng sản xuất và phát sóng chương trình theo tiêu chuẩn HD, mở rộng vùng và kênh phủ sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

 Để triển khai mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đạt hiệu quả theo kỳ vọng của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định của pháp luật về báo chí, viễn thông cho phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí. Có cơ chế hướng dẫn cụ thể đối với việc thành lập, cấp phép hoạt động đối với các cơ quan báo chí có tính chất đặc thù (như việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh). Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường hướng dẫn hoạt động báo chí, nhất là trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, báo điện tử; nghiên cứu xây dựng bộ đơn giá mới phát thanh, truyền hình phù hợp với sự thay đổi về mô hình, tác nghiệp báo chí mới làm cơ sở cấp địa phương xây dựng cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công; có hướng dẫn về định mức sử dụng phương tiện phục vụ hoạt động tác nghiệp đối với hoạt động báo chí đặc thù, nhất là hoạt động phát thanh, truyền hình; chỉ đạo các cơ sở đào tạo báo chí trong cả nước tăng cường công tác đào tạo mới, đạo tạo lại nguồn nhân lực báo chí một cách bài bản, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu hoạt động, tác nghiệp trong môi trường công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Quảng Ninh huy động hơn 38.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng dịch vụ (Vietnam + 27/11)

Quảng Ninh tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng du lịch, dịch vụ với tổng số 31 dự án.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ," từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 38.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ; trong đó hơn 36.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, tăng 18,7% so với năm trước.

Tỉnh Quảng Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 9 dự án đầu tư trong nước với số vốn 6.327 tỷ đồng; trong đó 4 dự án lĩnh vực dịch vụ; cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) với tổng vốn đăng ký trên 15 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 15 lượt dự án, trong đó có 11 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 137,4 triệu USD.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án trọng điểm về xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp, cảng tổng hợp và khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí để tiếp tục tạo động lực phát triển ngành dịch vụ trong thời gian tới.

Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quảng Ninh tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng du lịch, dịch vụ với tổng số khoảng 31 dự án, kinh phí ước đạt hơn 1.800 tỷ đồng; trong đó, đầu tư hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch gần 1.700 tỷ đồng, còn lại đầu tư các dự án hỗ trợ phát triển du lịch...

Các ngành, địa phương đã tích cực hoàn thiện thủ tục đầu tư, hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để triển khai thi công một số dự án giao thông trọng điểm: Dự án đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái (khởi công tháng 4/2019), đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả (khởi công tháng 9/2019), đường trục chính các khu chức năng Vân Đồn...

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tuyến giao thông kết nối đến khu kinh tế, khu công nghiệp: Cao tốc Hạ Long-Hải Phòng đến Khu công nghiệp Nam Tiền Phong; kết nối Khu công nghiệp Cái Lân, Việt Hưng với cao tốc Hạ Long-Vân Đồn... , trong đó, tuyến đường cao tốc đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn đã đưa vào khai thác từ ngày 1/2, dự án Cầu Bắc Luân II đã tổ chức lễ thông quan ngày 19/3, đã bàn giao mặt bằng 2 dự án tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại thị xã Quảng Yên.

Tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án gồm kho xăng dầu hàng không sân bay Vân Đồn, trạm cấp phát xăng dầu thuộc dự án Bến tàu kết hợp bến du thuyền cảng quốc tế Hòn Gai; đã cải tạo, nâng cấp 5 điểm tham quan trên vịnh Hạ Long để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đồng thời triển khai 7 dự án hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trong năm 2019, Quảng Ninh đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô, Việt Nam-Động Trung, Trung Quốc đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi giao thương khu vực biên giới.

Đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả: Mở đường hầm dài 235m xuyên núi đá (Lao Động 27/11)

Thay vì phương án phá núi đá - vừa phá vỡ cảnh quan, vừa không an toàn sau này, tỉnh Quảng Ninh chủ trương đổi sang làm đường hầm xuyên núi đá, dài 235m, trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Với phương án mới này, tổng mức đầu tư cho dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả sẽ tăng thêm khoảng 272 tỉ đồng, lên trên 1.600 tỉ đồng.

Trao đổi với Lao Động, ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, phương án phá núi làm đường trước mắt tiết kiệm được một khoản ngân sách lớn, nhưng có quá nhiều bất lợi. Trong đó, sau khi hoàn thành, đoạn đi qua khu vực nhiều núi đá này vẫn có độ dốc quá cao, nhiều khúc quanh co, nguy cơ sạt lở lớn. Chưa kể, để mở đường, sẽ phải phá bỏ rất nhiều núi đá vôi cảnh quan bên bờ vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

“Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu xây dựng phương án làm đường hầm xuyên núi tại vị trí Km13 để trình UBND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy xem xét trước khi trình HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua” – ông Huy cho biết.

Dự kiến, đường hầm xuyên núi đá dài khoảng 235m. Với phương án này, tổng mức đầu tư cho dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả sẽ tăng thêm khoảng 272 tỉ đồng, lên trên 1.600 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh – trước đây, các đơn vị tư vấn cũng đưa ra phương án làm đường hầm xuyên núi, nhưng đội vốn lên tới 800 tỉ đồng vì hầm dài 800m nên tỉnh Quảng Ninh quyết định phá núi làm đường. Tuy nhiên, quá trình thi công thấy có nhiều bất cập nên chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn đề xuất chuyển sang phương án thi công hầm để đảm bảo giữ cảnh quan môi trường và hiệu quả khai thác của dự án sau khi hoàn thành.

Cũng theo ông Tùng, điều kiện thi công rất phức tạp vì nhiều núi đá vôi và đi qua những khu vực nước sâu nên khó có thể hoàn thành Dự án đường bao biển nối TP.Hạ Long – TP.Cẩm Phả như kế hoạch – tháng 10.2020.

Dự án đường bao biển nối TP.Hạ Long – TP.Cẩm Phả, dài 18,7km, rộng 18m, gồm 4 làn xe cơ giới, tốc độ tối đa 60km/h, được khởi công xây dựng vào 22.8.2019. Tuyến đường này không chỉ góp phần giảm tải cho QL 18, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho 2 thành phố biển Hạ Long và Cẩm Phả.

Nỗ lực của Quảng Ninh được ghi nhận trên hành trình chuyển đổi số (Thế Giới Và Việt Nam 27/11)

Quảng Ninh đang ra sức tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, hòa nhập cùng công cuộc chuyển đổi số của cả nước để xây dựng chính quyền điện tử.

Tại Hội nghị quốc tế chuyển đổi số và thành phố thông minh - Quảng Ninh năm 2019 diễn ra mới đây, các đại biểu đã đánh giá cao sự quyết tâm của Quảng Ninh đối với mục tiêu xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu nhận định, chuyển đổi số là quá trình phù hợp với định hướng, chủ trương của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông mình là xu thế tất yếu đối với các đô thị để phát triển bền vững, đáp ứng những nhu cầu điều hành của chính quyền, cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ tối ưu, nhanh nhất của người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số cũng là cơ hội lớn để các thành phố phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân.

Bên cạnh đó, thành phố thông minh bền vững là một thành phố sáng tạo sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông và các phương tiện khác để cải thiện chất lượng cuộc sống. Nâng cao dịch vụ đô thị, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường cũng như văn hóa.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) Nguyễn Trung Chính chia sẻ, sự ra đời và phát triển đột phá của những công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, Dữ liệu lớn, Blockchain,… cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư đang dẫn dắt Việt Nam bước vào một hành trình mới - hành trình chuyển đổi số.

Trong hành trình đó, ở tầm quốc gia, việc kiến tạo và vận hành các thành phố thông minh, đô thị thông minh là vô cùng cần thiết. Đây không chỉ là những trung tâm của các hoạt động kinh tế xã hội mà còn là trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo, giáo dục, nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất, thương mại và hội nhập quốc tế.

Vì vậy, việc tham gia vào hành trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng.

Hòa chung cùng công cuộc gia nhập hành trình chuyển đổi số, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây vừa là một nền tảng quan trọng, vừa là nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, mạnh, bền vững của tỉnh.

Thành quả của nỗ lực này đã phần nào được thể hiện qua những chỉ số đánh giá xếp hạng, cụ thể: Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ICT Index 3 năm liền đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố, năm 2019 đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, năm 2018 Quảng Ninh đã được tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao tặng giải thưởng danh giá ASOCIO cho chính quyền số, với những thành công và kết quả trong xây dựng Chính quyền điện tử.

Bên cạnh đó, sau hơn 7 năm áp dụng chính quyền điện tử, người dân và doanh nghiệp đã giảm hơn 40% thời gian làm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí xã hội lên tới 70 tỷ đồng/năm. Tỉnh cũng đã thực hiện trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã).

Toàn tỉnh đã có 46 trường học với 551 lớp học áp dụng công nghệ thông minh; kết nối đến 1.300 camera thuộc 9 lĩnh vực trên địa bàn TP Hạ Long; đầu tư 107 điểm phát sóng đã phục vụ rất tốt cho du khách, hỗ trợ du lịch, tạo nền tảng cho các ứng dụng thông minh hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ... Cùng với đó, tháng 8/2019, tỉnh đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh.

Đánh giá về kết quả này, Chủ tịch Liên minh các tổ chức CNTT khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APICTA) Stan Singh khẳng định, Quảng Ninh đã có quãng thời gian dài để triển khai chính quyền điện tử và đã đạt được kết quả ấn tượng. Ông Stan Singh cũng cho rằng, trong tương lai, Quảng Ninh có nhiều tiềm năng xây dựng chính quyền điện tử bởi tỉnh đã có sự thay đổi ấn tượng về cơ sở hạ tầng, cảnh quan, nhận thức của người dân. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm của Quảng Ninh đối với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Tham vấn cho Quảng Ninh về những giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, Giám đốc Điều hành Fama Cash tại Bangladesh Imran Fahad cho rằng, đô thị thông minh chỉ có thể thành hiện thực nếu có sự hỗ trợ của Chính phủ. Tại các địa phương, nếu chính quyền tỉnh có quyết tâm cao thì mục tiêu này sẽ sớm hoàn thành. Ông Imran Fahad nhấn mạnh, Quảng Ninh nên nghiên cứu, tận dụng nguồn lực trẻ để họ tham gia vào chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.

Có thể thấy, Quảng Ninh đang từng bước triển khai xây dựng chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh, công nghệ thông tin được ứng dụng để tăng cường minh bạch hóa, chịu trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cải thiện, nâng cao tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là những nội dung quan trọng như: Tư duy chính là vấn đề cốt lõi trong chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh chứ không phải công nghệ; áp dụng đồng bộ hay từng phần giải pháp công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh; tận dụng nguồn nhân lực trẻ; huy động nguồn lực đầu tư... Đồng thời, trình bày một số giải pháp chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm như: Y tế, khai thác cảng biển, du lịch, giáo dục...

Khẳng định quan điểm này, Phó Chủ tịch Đặng Huy Hậu nhấn mạnh, thành phố thông minh của Quảng Ninh sẽ lấy người dân, doanh nghiệp, du khách làm trung tâm. Người dân vừa là người thụ hưởng vừa là người đóng góp xây dựng, phát triển dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, chất lượng và hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo môi trường hấp dẫn, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của toàn tỉnh.

Vũ ĐứcTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 44236
Đã truy cập: 20067827

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.