Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

07/12/2019 20:31

Ngày 7/12, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã thực hiện công tác kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh từ tháng 11/2017 đến 6/2019. Trong đó, Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, 6 ban thường vụ cấp huyện, 4 ban thường vụ đảng ủy trực thuộc và một số đảng ủy cơ sở.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã nêu dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trong đó, khẳng định thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến tất cả tổ chức đảng, đảng viên bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với địa phương, đơn vị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nghị quyết, kế hoạch của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai, thực hiện, bước đầu có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện theo Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2018 và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị và đạt một số kết quả tích cực. Trong đó, đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo ở địa phương như: Chủ trương bố trí bí thư cấp ủy huyện không là người địa phương; nhất thể hóa các chức danh; hợp nhất cơ quan, đơn vị có chức năng tương đồng đã góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy từng bước hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao.

Song song với đó, các cấp ủy đã coi trọng việc sơ kết, tổng kết để biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến… trong quá trình thực hiện nghị quyết, tạo được sự lan tỏa trong xã hội, đồng thuận của nhân dân.

Dự thảo báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời, đề xuất kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với Bộ Chính trị và giao nhiệm vụ một số nội dung đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao sự nỗ lực, mạnh dạn, sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.  Đồng chí đặc biệt ghi nhận kết quả hai lĩnh vực rất khó trong công tác xây dựng Đảng mà Quảng Ninh đã và đang thực hiện đạt kết quả tốt, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp bộ máy, mang lại những kinh nghiệm, những gợi mở, những giá trị tham khảo cho các địa phương khác.

Đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục kiên trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã triển khai; chú trọng tổng kết rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt cho đại hội Đảng các cấp theo chỉ thị của Bộ Chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trình độ, cơ cấu.

Liên quan đến chủ trương hợp nhất một số cơ quan tương đồng về nhiệm vụ trong điều kiện quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước chưa thống nhất chặt chẽ, đòi hỏi Quảng Ninh phải kiên trì, kịp thời kiến nghị với cấp trên; chủ động tháo gỡ, rút kinh nghiệm, giải quyết hiệu quả những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với mô hình Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong triển khai thực hiện cần chú ý tinh gọn, tiết kiệm về nguồn lực, bộ máy, con người nhưng làm sao phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, nhất là những vấn đề mà tỉnh thực hiện thí điểm để đúc kết các giá trị lý luận và thực tiễn, những kinh nghiệm cho các địa phương khác học tập.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảm ơn Đoàn kiểm tra đã dành thời gian, trách nhiệm, cùng với tỉnh Quảng Ninh thực hiện các nội dung đánh giá, kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đồng chí khẳng định, quá trình kiểm tra đã giúp cho tỉnh tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Báo cáo của Đoàn kiểm tra đã thể hiện sự sâu sắc, toàn diện, đồng hành cùng tỉnh trong các kiến nghị với Trung ương để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách. Nhất là những nội dung liên quan đến mô hình thí điểm mà tỉnh được lựa chọn để thực hiện; tiếp tục đóng góp vào quá trình tổng kết của Trung ương.

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của đồng chí Võ Văn Thưởng cùng Đoàn kiểm tra, tỉnh Quảng Ninh sẽ khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu, cập nhật những chỉ đạo mới của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc rất quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đáng chú ý, tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chủ trương lớn này đã được triển khai một cách bài bản, đảm bảo đầy đủ quy trình, công khai minh bạch đến người dân và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đối với chủ trương nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, trên 98% cử tri 2 địa phương đã đồng tình; còn ở 9 xã ở 5 địa phương sẽ thực hiện sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, trung bình trên 90% cử tri đồng tình. Tại kỳ họp HĐND ở cả 3 cấp xã, huyện, tỉnh đều có 100% đại biểu đồng tình với chủ trương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như trên. Dư luận và truyền thông thời gian qua cũng đã dành sự quan tâm rất lớn và cơ bản đồng tình, ủng hộ chủ trương lớn của tỉnh. Qua đó, cũng đã thể hiện thành công trong công tác lãnh chỉ đạo của tỉnh thời gian qua.100% đại biểu HĐND TP Hạ Long đã nhất trí việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đề cao tính dân chủ, minh bạch và huy động tối đa sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm… đã đưa Quảng Ninh đạt được nhiều thành tựu trên nhiều phương diện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh trong 5 năm qua đã có bước phát triển, riêng năm 2017, 2018 dẫn đầu cả nước; thu ngân sách nằm trong trong tốp những địa phương cao nhất cả nước; tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ổn định; tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số; du lịch, dịch vụ đã và đang bứt phá, Quảng Ninh đón trên 14 triệu lượt khách năm 2019, “du lịch 0 đồng” cơ bản không còn, tỉnh tập trung cho du lịch chất lượng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của tỉnh ngày càng nâng cao.

Báo cáo thêm về thực hiện công tác cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Quảng Ninh tới đây sẽ thực hiện 100% bí thư cấp huyện không phải là người địa phương; trên 75% bí thư cấp xã không phải người địa phương; trên 75% bí thư cấp xã đồng thời là chủ tịch UBND xã. Việc đảm bảo cơ chế kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả bộ máy sau bố trí nhân sự sẽ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Quảng Ninh cũng đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, trong đó, đại hội cấp cơ sở và cấp huyện chủ trương 100% bầu trực tiếp bí thư tại đại hội (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị).

Đối với các mô hình thí điểm mà Quảng Ninh đang thực hiện, trên cơ sở ý kiến đóng góp, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, tỉnh tiếp tục nghiên cứu, thực hiện mô hình ở giai đoạn mới, đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả mô hình.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã nghe tỉnh Quảng Ninh giới thiệu về mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự vận hành của mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh và khẳng định, mô hình bước đầu hoạt động có hiệu quả, nhận được nhiều sự quan tâm của Trung ương cũng như các địa phương. Đây cũng là kinh nghiệm tốt cho các tỉnh, thành phố khác trong cả nước tham khảo, nghiên cứu.

Hồng NhungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 28126
Đã truy cập: 20051717

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.