Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu

07/12/2019 20:39

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Để các nghị quyết thông qua tại kỳ họp sớm đi vào cuộc sống, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương liên quan cần khẩn trương tập trung triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, cụ thể ngay từ đầu năm.

Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, chặt chẽ, bài bàn đúng trình tự, thủ tục luật định. Sau 2 ngày làm việc khoa học, khẩn trương, nghiêm túc thể hiện rõ tinh thần đổi mới, tập trung, dân chủ, trách nhiệm của Đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri, nhân dân toàn tỉnh; kỳ họp thứ 15 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận của 100 % các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Các đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả của UBND tỉnh, nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; biểu dương đóng góp của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2019 đặt ra.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương liên quan cần khẩn trương tập trung triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, cụ thể ngay từ đầu năm; Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết này đảm bảo hiệu lực, hiệu quả sau ban hành.Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

Một là, việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, quyết định hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta cần nhận thức rõ còn có những khó khăn thách thức. Để đạt được chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 12% và phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất cơ cấu kinh tế theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu không thấp hơn 48.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt tối thiểu 37.000 tỷ đồng; vừa mở rộng cơ sở thu, đảm bảo tăng trưởng nguồn thu bền vững của năm 2020, cơ cấu thu tích cực cho năm 2020 và tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2021 - 2026; khách du lịch phấn đấu đạt 15,5 triệu lượt, với 6,5 triệu lượt khách quốc tế; thành lập mới ít nhất 2.840 doanh nghiệp… đòi hỏi hệ thống chính trị của toàn tỉnh, đặc biệt là các cấp, các ngành, địa phương phải vào cuộc khẩn trương, tích cực, phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vừa được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua. Trong đó, cần tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thu hút mọi nguồn lực, khuyến khích, động viên tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác GPMB, các dự án động lực không phân biệt nguồn vốn; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm. Quan tâm hơn nữa tới nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, quản lý.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là tại những nơi sáp nhập địa giới hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đảm bảo hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực sự nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội, khuyến khích tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nói đi đôi với làm, làm thiết thực, mang lại kết quả thực tế cho người dân và ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hành phong cách làm việc cụ thể, sâu sát, dứt điểm theo phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, coi công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để thúc đẩy công việc gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương được xem là một giải pháp đột phá.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp. Phát triển bền vững ngành du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhất là các sản phẩm về đêm. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển hợp lý, bền vững công nghiệp khai khoáng; tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch, công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn với hoàn thành một cách vững chắc chương trình xây dựng nông thôn mới và nhân rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành thu chi ngân sách. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, tập trung vào khâu quản lý thu, giám sát cán bộ, công chức và bộ máy quản lý thu, quản lý tài chính ngân sách, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách. Các hành vi vi phạm pháp luật thuế phải được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, công khai rộng rãi.

Cơ cấu lại chi ngân sách địa phương theo hướng triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công để bổ sung tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, phấn đấu không thấp hơn tỷ lệ số thực hiện năm 2019. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các khâu của dự án đầu tư công, giám sát chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục kịp thời, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán. Chú trọng công tác lập và quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực sự thực hiện tiết kiệm, hiệu quả bền vững gắn với tầm nhìn dài hạn; thường xuyên rà soát diện tích đất và tình hình đất đã giao cho các chủ sử dụng; phát hiện xử lý kịp thời và triệt để những bất cập trong quản lý, sử dụng đất, nhất là tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn, giao khoán trái pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên và kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ; Xóa quy hoạch treo, tư tưởng xin lập quy hoạch, xin nghiên cứu địa điểm lập quy hoạch để giữ đất, giữ đất, đầu tư trục lợi... Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phối trộn than, nhất là ở những khu vực chồng lấn ranh giới, tuyến đường kết nối với đường cao tốc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy và các chỉ đạo của tỉnh có liên quan. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng bộ các giải pháp, các dự án thành phần của Đề án xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2 và Đề án xây dựng thành phố thông minh đảm bảo làm đâu chắc đó, rõ hiệu quả sau đầu tư, nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông. Tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ba là, thực hiện phương châm mỗi nấc thang của tăng trưởng kinh tế phải tạo ra bước phát triển mới về văn hóa, phát triển văn hóa con người Quảng Ninh để thúc đẩy phát triển kinh tế; chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; ưu tiên nguồn lực triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trọng tâm là chống tài nghèo, giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm chênh lệch khoảng cách vùng miền, đặc biệt tại khu vực miền Đông của tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế chuyên sâu, dự phòng. Đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân, có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các đơn vị y tế tự chủ. Đổi mới toàn diện, trọng tâm là công tác quản lý, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu; tạo chuyển biến căn bản, thực chất về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Rà soát lại, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện có phương án cụ thể và cân đối nguồn lực trong năm 2020, giải quyết dứt điểm vấn đề hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và giải quyết dứt điểm tình trạng nhà vệ sinh tạm, thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch của các cơ sở giáo dục.

Bốn là, Thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp. Chủ động, tích cực đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, ma túy, có vũ trang, sử dụng công nghệ cao, môi trường; tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản, đòi nợ thuê, “tín dụng đen”... Giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định.

Năm là, Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm đúng mức tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của người dân; tập trung xử lý khẩn trương, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện vượt cấp, phức tạp, kéo dài, những vấn đề tồn đọng mà cán bộ, đảng viên, dư luận quan tâm ngay từ cấp cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, quyết định thông qua chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và sáp nhập, thôn, khu. Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với các giải pháp mà tỉnh ta đang triển khai nhằm thực hiện đúng lộ trình, bài bản, chặt chẽ, có hiệu quả việc nhập các đơn vị hành chính cấp xã và nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long để tạo ra động lực mới, nguồn lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương và trong phạm vi toàn tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương liên quan cần tập trung cao độ công tác chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, phương án để tổ chức thực hiện ngay khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua chế độ chi mời thỉnh giảng, chính sách tạo nguồn giảng viên tiếng Nhật và chính sách thu hút học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật tại Trường Đại học Hạ Long. Đây là những bước đi nhằm tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trường Đại học Hạ Long trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, khu vực hướng tới tầm quốc gia, quốc tế đối với những lĩnh vực mũi nhọn mà tỉnh có lợi thế khác biệt.

Khối lượng công việc cuối năm 2019 và đầu năm 2020 rất lớn, đòi hỏi cao, cả về tiến độ, chất lượng, hiệu quả, do đó các cấp, các ngành, các địa phương hoàn thành dứt điểm việc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 trước ngày 31/12/2019. Đồng thời, từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung cao độ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Canh Tuất 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, thiết thực; phòng, chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động dịp cuối năm. Triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; hoàn thành các công trình chào mừng 90 năm thành lập Đảng và Đại hội Đảng ở các cấp đảm bảo không hình thức.

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương căn cứ chức trách, nhiệm vụ được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Đồng thời, kêu gọi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chỉ còn ít ngày nữa, chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân, nhân dịp này, tôi xin gửi tới các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu lặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Trân trọng cảm ơn và ghi nhận nỗ lực, cố gắng đóng góp của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan, các vị đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri, nhân dân với kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tin báo chí của Trung ương, địa phương và cơ quan liên quan đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND tỉnh. Xin chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trung tâm Truyền thông tỉnhTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 14469
Đã truy cập: 19950958

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.