Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2020

02/06/2020 09:55

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

    Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

    Thực hiện Kế hoạch số 2010/KH-SGTVT ngày 28/4/2020 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2020;

Thực hiện Công văn số 3393/UBND-TH5 ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2020 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh (Có Biểu chi tiết về nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

II. Tiêu chuẩn, điều kiện người đăng ký dự tuyển

    Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 29/12/2012 của Chính phủ;  Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Điều 1 Thông tư số 15/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của một vị trí việc làm cần tuyển dụng theo thông báo này khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu thống nhất chung do Sở Giao thông vận tải phát hành);

2. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu thống nhất chung do Sở Giao thông vận tải phát hành);

3. Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng.

4. Bản chụp chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

6. 05 phong bì có dán tem (giá trị mỗi tem là 4.000 đồng), ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc tại phần “Người nhận” trên phong bì. Nếu tên người nhận trên phong bì không phải tên của thí sinh tham gia dự thi, phải ghi rõ tên của thí sinh cạnh tên của người nhận (ví dụ: “Họ tên người nhận (họ tên thí sinh)”).

Lưu ý:

 • Riêng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thí sinh sẽ nộp bổ sung sau khi có kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức.
 •  Người đăng ký dự tuyển viên chức phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển.
 •  Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Giao thông vận tải có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

IV. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ

1. Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh.

2. Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải trong thời hạn nhận hồ sơ (Hồ sơ không trả lại).

3. Khi nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, người có trách nhiệm nhận hồ sơ phải ký vào phiếu giao nhận hồ sơ với người đăng ký dự tuyển (theo mẫu trong hồ sơ đăng ký dự tuyển).

4. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 02/6/2020 đến hết ngày 01/7/2020 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh.

6. Lệ phí dự tuyển : Người đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển khi nộp hồ sơ phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, với mức thu phí là 500.000 đồng/người/lần (Năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

V. Nội dung, hình thức tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển

2. Nội dung, cách tính điểm theo quy định cụ thể tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 •  Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
 •  Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2.2. Vòng 2

 •  Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
 •  Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 •  Thời gian phỏng vấn 30 phút (15 phút chuẩn bị; 15 phút trả lời).
 •  Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
 •  3. Tổ chức xét tuyển : Thực hiện theo Quy chế, nội quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

VI. Đối tượng và điểm ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển và xét tuyển thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

 1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
 2.  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
 3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

VII. Cách xác định người trúng tuyển

Xác định người trúng tuyển theo quy định cụ thể tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;
 •  Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Đối với các nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở, đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Giao thông vận tải.
Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Văn phòng Sở Giao thông vận tải qua số điện thoại : 02033.638.738 để được giải đáp và hướng dẫn./.

Tệp đính kèm

.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 17940
Đã truy cập: 19077545

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.