Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

27/10/2020 18:01

Ngày 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo về công tác xây dựng Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

Trên tinh thần kết quả rút kinh nghiệm từ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp chi đầu tư phát triển giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 đã chỉ rõ: 3 năm qua thực hiện các nghị quyết, quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách đã bám sát quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp giữa phân cấp quản lý đơn vị hành chính với quản lý ngân sách. Cơ chế phân cấp được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, phân định rõ nhiệm vụ của 3 cấp ngân sách... Qua đó, góp phần quan trọng trong việc duy trì đà tăng trưởng, tạo phát triển ổn định, bền vững và là tiền đề quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ "nâu" sang "xanh".

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát cho thấy một số hạn chế cần khắc phục. Việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu và cơ chế sử dụng nguồn thu trong thời kỳ ổn định ngân sách đã làm mất cân đối cơ cấu chi thường xuyên; vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh trong hệ thống ngân sách giảm mạnh; tỷ lệ điều tiết, cơ chế sử dụng một số nguồn thu chưa phù hợp; phân cấp nguồn thu chưa thực sự khuyến khích các địa phương tăng khả năng tự cân đối, chủ động ngân sách... dẫn đến tình trạng bố trí vốn dàn trải, làm phân tán nguồn lực, hiệu quả đầu tư không cao.


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thu - chi ngân sách nhà nước, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã đề xuất cần có nghị quyết mới thay thế trên cơ sở thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 sẽ làm căn cứ: Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương, dự án, chương trình sử dụng vốn đầu tư công; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách địa phương. Đây sẽ là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Nghị quyết được xây dựng đảm bảo phân định rõ nhiệm vụ chi đầu tư của các cấp ngân sách; phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của các cấp địa phương; phục vụ mục tiêu phát triển KT- XH trên địa bàn vì mục tiêu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảm bảo theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, không dàn trải phân tán…

Nguyên tắc phân bổ vốn bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phát triển các huyện trên địa bàn tỉnh; giữa các huyện có số thu lớn, khu vực đô thị với việc ưu tiên các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn khác; bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư công; bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển từ cấp tỉnh, huyện và đến cấp xã.


Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tham gia ý kiến vào công tác xây dựng Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở tham gia ý kiến từ các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương..., chỉ đạo nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả rất đáng khích lệ, báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh cũng cần chỉ rõ một số điểm hạn chế, nhất là việc quyết định phân bổ sử dụng vốn đầu tư do cấp huyện, cấp xã thực hiện theo thẩm quyền là không đạt mục tiêu, có tình trạng dàn trải manh mún, kéo dài. Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND và 38/2016/NQ-HĐND hiện không còn phù hợp với thực tiễn khách quan của tỉnh hiện nay.

Qua đó, đồng chí thống nhất với các ý kiến tại hội nghị, sẽ xây dựng và ban hành nghị quyết mới thay thế trên cơ sở bám sát Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Lưu ý phải thể hiện rõ yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Mục tiêu là tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách, thực hiện tiết kiệm triệt để chi đầu tư, chống lãng phí, thúc đẩy phát triển KT - XH nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh và nâng cao cuộc sống nhân dân.

Nguyên tắc thực hiện là từng ngành, từng địa phương phải chủ động rà soát toàn bộ nhiệm vụ chi giai đoạn 2021-2025, đặc biệt các dự án chuyển tiếp thời gian qua do cấp huyện, xã quyết định, qua đó, chỉ ra công trình nào chưa hoàn thành, trách nhiệm và nguyên nhân. Qua đó, cơ cấu lại nhiệm vụ chi của từng ngành, từng địa phương để đảm bảo chỉ chi trong phạm vi nguồn lực cân đối của từng cấp ngân sách.

Đồng chí nhấn mạnh: Nên xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các địa phương khó khăn bằng các dự án, công trình cụ thể rõ địa chỉ, rõ thời gian thực hiện và rõ trách nhiệm của từng cấp ngân sách để thực hiện dứt điểm, góp phần giảm khoảng cách vùng miền trong tỉnh… không dùng tiêu chí chấm điểm như thời gian qua.

Ngoài 4 địa phương là Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, thời gian tới, Đông Triều, Quảng Yên và Vân Đồn cố gắng tự cân đối ngân sách. Do đó, cần chủ động xây dựng danh mục các công trình dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh, tập trung nguồn lực ưu tiên, tổ chức thực hiện, đặc biệt là các công trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định, ưu tiên công trình hạ tầng chiến lược, công nghệ thông tin và xóa khoảng cách vùng miền, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với tăng nhanh chất lượng, quy mô dân số.

Riêng cấp huyện, cấp xã cũng chủ động xây dựng danh mục các dự án trọng điểm thuộc nhiệm vụ chi của cấp mình để đưa ra HĐND cùng cấp. Đối với lĩnh vực giáo dục, cần chỉ ra những công trình mặc dù đang thuộc chi ngân sách cấp huyện nhưng lại là các địa phương khó khăn, khó cân đối, tỉnh sẽ tính toán nguồn lực thích hợp để thực hiện. Đồng chí giao các cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng nghị quyết này đồng bộ với các nội dung khác để trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm như phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch tài chính 3 năm, 5 năm…


Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham gia ý kiến vào Đề án Phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về Đề án Phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm tạo nên động lực trong phát triển du lịch, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số; phát triển du lịch cộng đồng theo hướng đa dạng và chuyên nghiệp có những sản phẩm đặc thù, đặc trưng riêng.

Đề án cũng chỉ rõ định hướng phát triển không gian du lịch cộng đồng theo 3 không gian gồm phía Đông phát triển dựa trên giá trị văn hoá bản địa vùng miền núi; phía Tây du lịch cộng đồng kết hợp du lịch nông nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và không gian trung tâm sẽ là nơi đón khách, kết nối với các địa phương cùng các giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Mục tiêu đến năm 2025 du lịch cộng đồng sẽ đón 1,7 triệu lượt khách nội địa và 1,1 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch cộng đồng đạt 5.950 tỷ đồng; du lịch cộng đồng tạo ra 4.200 việc làm.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai Đề án là bước đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về phát triển du lịch. Vì thế, để phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải cần khảo sát, đánh giá tổng thể, lựa chọn những địa bàn thực sự có tiềm năng.

Phải có sự tham gia tự nguyện, tích cực của người dân và lấy người dân làm trung tâm, nòng cốt; khuyến khích người dân tự nguyện đầu tư cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn tổ chức đón khách du lịch. Nhà nước sẽ đóng vai trò kết nối doanh nghiệp với người dân; đồng thời có những cơ chế hỗ trợ lãi suất cho người dân và doanh nghiệp.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo về việc triển khai Đề án Phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

Các chính sách hỗ trợ nên tập trung vào một số nội dung trọng tâm như quy hoạch điểm đến để định vị lại giá trị của điểm đến, nhận diện được nơi có thể phát triển du lịch cộng đồng; đào tạo nguồn nhân lực từ hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trang bị những kỹ năng cần thiết cho người dân; hướng dẫn sản xuất hàng hóa đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng; tiếp thị, quảng bá, truyền thông cho các điểm du lịch cộng đồng và hỗ trợ vận chuyển khách.

Riêng về hạ tầng, ở những địa phương khó khăn như Bình Liêu cần có đề án riêng về phát triển du lịch, trong đó nên dựa vào hạ tầng mang tính động lực thuộc các chương trình khác để phát triển du lịch. Riêng đối với các địa phương tự cân đối ngân sách, phải đưa nội dung này vào cân đối ngân sách hằng năm. Đồng chí giao các bên liên quan tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung này để trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về Đề án Phát triển giáo dục mầm non tư thục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; xem xét nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025…

 

Đỗ Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 4294
Đã truy cập: 22692606

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.