Trang chủ Tra cứu

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2011

09/08/2011

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7/2011

1. Về kinh tế:

1.1. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm:
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) tháng 7 năm 2011 ước đạt 2.451,846 tỷ đồng, tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước 1.648,588 tỷ đồng, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 27,7% cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước 428,368 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước và bằng 83% cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 374,89 tỷ đồng, bằng 99,7% so với tháng trước và bằng 98,1% cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt 17.033,8 tỷ đồng, đạt 53,44% kế hoạch (31.877 tỷ đồng) và tăng 7,7% cùng kỳ. Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước 11.653 tỷ đồng, tăng 7,6% CK; khu vực kinh tế ngoài nhà nước 2.962,5 tỷ, tăng 8,3% CK; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2.418,2 tỷ, tăng 7,7% CK.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu thực hiện như sau:

- Than sạch tháng 7 ước đạt 3,592 triệu tấn (tháng trước 3,35 triệu tấn), luỹ kế 7 tháng đạt 25,774 triệu tấn, đạt 59,66% KH năm (43,2 triệu tấn) và tăng 3,7% cùng kỳ; than tiêu thụ tháng 7 ước đạt 4,006 triệu tấn (tháng trước 4,015 triệu tấn), lũy kế 7 tháng đạt 26,587 triệu tấn và tăng 9% cùng kỳ (trong đó xuất khẩu 10,331 triệu tấn, bằng 92,9% cùng kỳ).

- Điện sản xuất tháng 7 ước đạt 767,548 triệu Kwh (tháng trước 721,673 triệu Kwh), luỹ kế 7 tháng 5.233,624 triệu Kwh, đạt 58,15% KH (9.000 triệu Kwh) và tăng 73,2% cùng kỳ.

- Đóng mới tàu tháng 7 ước đạt 26.241 tấn phương tiện (tháng trước 26.070 tấn), luỹ kế 7 tháng đạt 183.691 tấn, đạt 40,82% KH năm (450.000 tấn) và bằng 85,5% cùng kỳ.

- Xi măng tháng 7 ước đạt 334.700 tấn (tháng trước 202.000 tấn), luỹ kế 7 tháng đạt 1,997 triệu tấn, đạt 53,3% KH (3,75 triệu tấn), tăng 1,5% so CK.

- Clinker tháng 7 ước đạt 233.000 tấn (tháng trước 282.000 tấn), luỹ kế 7 tháng đạt 1,686 triệu tấn, đạt 56,2% KH (3 triệu tấn).

- Gạch nung tháng 7 ước đạt 72,52 triệu viên (tháng trước 73,56 triệu viên), luỹ kế 7 tháng đạt 494 triệu viên, đạt 32,29% KH và tăng 3,6% cùng kỳ.

- Dầu thực vật tháng 7 ước đạt 25.836 tấn (tháng trước 24.761 tấn), luỹ kế 7 tháng đạt 156.719 tấn, đạt 52,24% KH và bằng 4,4% cùng kỳ.

- Bia các loại tháng 7 ước đạt 5,265 triệu lít (tháng trước 4,98 triệu lít), luỹ kế 7 tháng đạt 17,041 triệu lít, đạt 46,06% KH và tăng 1,7% cùng kỳ…

Mặc dù chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế đặc biệt là tăng giá các sản phẩm đầu vào sản xuất, nhưng trong tháng 7 sản xuất công nghiệp nhìn chung vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định so với tháng 6 và cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp tháng 7 tăng so với tháng trước như: Xi măng tăng 65,7%, bia tăng 7,5%, than sạch tăng 7,2% dầu thực vật tăng 4,3%, điện sản xuất tăng 6,4%… nhiều mặt hàng sản xuất ổn định so với tháng 6. Tính chung 7 tháng năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, tăng 7,7% so với cùng kỳ thể hiện sự hiệu quả của các chính sách và điều hành kinh tế vĩ mô và sự phản ứng linh hoạt của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp.

1.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục phát triển ổn định:

Trồng trọt : Tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân năm nay ước đạt 113.048,5 tấn, trong đó lúa 94.962,8 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ; năng suất lúa bình quân đạt 55,1 tạ /ha, ngô 36,3 tạ/ha.

Tính đến ngày 18/7/2011, toàn tỉnh đã gieo trồng vụ mùa đạt 15.343,6 ha, đạt 45,9% kế hoạch, bằng 96,1% so với cùng kỳ; trong đó lúa 12.015 ha, đạt 44,5% kế hoạch và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Thời tiết cuối tháng 6, đầu tháng 7/2011 tuy có nắng nóng nhưng xen kẽ mưa đều, khá thuận lợi cho thu hoạch lúa đông xuân và triển khai làm đất gieo trồng lúa, màu vụ mùa; phấn đấu khu vực miền Tây cấy xong trước 30/7, miền Đông xong trước tiết lập thu 08/8/2011. 

Chăn nuôi : Tình hình chăn nuôi ổn định, đàn gia súc gia cầm phát triển bình thường, từ tháng 6/2011 đến nay không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên tiến độ tiêm phòng chậm so với kế hoạch, kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tính đến 15/7/2011: Vắcxin LMLM gia súc 78.863 liều, so với kế hoạch năm đạt 79%; tụ huyết trùng trâu bò 50.443 liều, đạt 73%; tiêm phòng cho lợn 97.485 liều, đạt 48% kế hoạch đợt I, tiêm phòng dại 40.717 liều, đạt 71% kế hoạch năm. 

 Lâm nghiệp : Trồng rừng chưa đạt kế hoạch đề ra, đã trồng được 7.147 ha rừng tập trung, đạt 68,7% kế hoạch, bằng 60% so cùng kỳ. Trồng trên 500 ngàn cây phân tán các loại; sản xuất đ­ược 14,13 triệu cây giống các loại. Khai thác gỗ rừng trồng 152.140 m3, nguyên liệu giấy 4.624 tấn, nhựa thông 6.460 tấn, chế biến nhựa thông 5.490 tấn, chế biến gỗ 2.950 m3; dịch vụ gỗ mỏ cho ngành than 100.100m3. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường[1].

Thuỷ lợi: Tính đến 15/7/2011, lượng nước trữ ở 23 hồ chứa là 140,1 triệu m3 nước, so với tháng trước tăng 35,1 triệu m3, so với cùng kỳ tăng 30,6 triệu m3. Các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi, các địa phương tập trung kiểm tra, thi công, sửa chữa xong một số hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng nhỏ đảm bảo an toàn trong mùa bão. Các địa phương, đơn vị đã kiện toàn lại các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn ở cơ sở, xây dựng phư­ơng án phòng chống lụt bão.

Thuỷ sản: Tổng sản lượng thuỷ sản 7 tháng ước 46.316 tấn, đạt 59,4% so kế hoạch, bằng 93,2% cùng kỳ. Trong đó: Nuôi trồng 12.056 tấn, đạt 38,9% so kế hoạch, bằng 78,2% so với cùng kỳ; Khai thác 34.260 tấn, đạt 72,9% so kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ. 

 1.3. Lĩnh vực dịch vụ đạt được nhiều kết quả:

Thương mại nội địa : Thị trường Quảng Ninh tiếp tục ổn định và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 7 ước đạt 2.651,8 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 26,4% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2011, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.034,3 tỷ đồng, bằng 51,3% KH (33.204 tỷ đồng) và tăng 20,4% so với cùng kỳ.

Giá cả được kiềm chế trong tháng 7 do triển khai quyết liệt các chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh trên địa bàn, chỉ số giá tiêu dùng giảm tốc độ tăng trong 3 tháng gần đây; tháng 7/2011 tăng 1,11% so với tháng 6/2011[2] (tháng 05 tăng 1,25, tháng 06 tăng 1,01%), tăng 11,98% so với tháng 12/2010 và tăng 16,5 so với tháng 7/2010.

Tuy nhiên đã xuất hiện việc tăng giá so với tháng 6 của một vài nhóm hàng nhất là nhóm hàng lương thực, thực phẩm như sau: Nhóm hàng ăn và dịch vụ tăng 1,93% (lương thực: 1,71%; thực phẩm: 2,5%; ăn uống ngoài gia đình: 0,46%); Nhóm hàng ăn uống và thuốc lá tăng 1,53%; Nhóm hàng Nhà ở, điện nước và VLXD tăng 1,6%; Còn lại các mặt hàng khác cơ bản ổn định so với tháng 6.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2667/UBND-TM3 ngày 15/7/2011 về việc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá năm 2011 và quý I năm 2012. Tuy nhiên, vẫn cần đặc biệt quan tâm tới việc kiểm soát giá cả trong các tháng tiếp theo nhất là các mặt hàng về lương thực, thực phẩm để đảm bảo hiệu quả của các chính sách vĩ mô đã ban hành.

Du lịch: Lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh tiếp tục tăng trong tháng 7. Tổng số khách du lịch tháng 7 ước đạt 490,6 ngàn lượt tăng 2% so với tháng 6 (482,4 ngàn lượt); trong đó: khách quốc tế 180,6 ngàn lượt, tương đương so với tháng 6 (180,8 ngàn lượt). Khách lưu trú ước đạt 178,8 ngàn lượt, bằng 81% so với tháng 6 (220,1 ngàn lượt). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 291 tỷ đồng, bằng 95% so với tháng 6 (306 tỷ đồng).

Tính chung 7 tháng, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 4,31 triệu lượt, đạt 79,8% KH năm (5,4 triệu lượt) và tăng 8% cùng kỳ, trong đó: khách quốc tế 1,371 triệu lượt khách, đạt 54,9% KH (2,5 triệu lượt) và tăng 14% cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 1,561 triệu lượt, đạt 62,5% KH năm (2,5 triệu lượt) và tăng 33% cùng kỳ, trong đó: Khách quốc tế 698 ngàn lượt, đạt 46,5% KH năm (1,5 triệu lượt) và tăng 18% cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 7 tháng ước đạt 2.411 tỷ đồng, đạt 75,3% KH năm (3.200 tỷ) và tăng 15% so với CK.

Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách : Hoạt động vận tải hành khách hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ học sinh đi thi đại học và cao đẳng. Khối lượng vận chuyển hàng hoá tháng 7/2011 ước đạt 1,752 triệu tấn (tháng trước 1,682 triệu tấn), tính chung 7 tháng ước đạt 11,460 triệu tấn, đạt 87% kế hoạch (KH 13,17 triệu tấn) và tăng 12,5% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách tháng 7 ước đạt 2,678 triệu lượt (tháng trước 2,546 triệu lượt), tính chung 7 tháng ước đạt 17,241 triệu hành khách, đạt 84,1% kế hoạch (KH 20,5 triệu lượt) và tăng 21,3% so với cùng kỳ; Doanh thu vận tải tháng 7 đạt 322,49 tỷ đồng (tháng trước 315,3 tỷ đồng), tính chung 7 tháng ước đạt 2.088,3 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ.

Bưu chính viễn thông: Hoạt động bưu chính, viễn thông an toàn, ổn định. Hoạt động báo chí, xuất bản được duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước. Trong tháng 7/2011 đã phát triển mới 82.907 thuê bao điện thoại các loại. Tổng số thuê bao toàn tỉnh đến tháng 7/2011 đạt 1.950.515 thuê bao, đạt tỷ lệ 163 thuê bao/100 dân (trong đó máy cố định và di động trả sau là 490.694 thuê bao). Phát triển thuê bao Internet trong tháng 7 đạt 1.071 thuê bao, nâng tổng số thuê bao đến tháng 7/2011 là 70.539 thuê bao.

1.4. Xuất khẩu:

Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu tháng 7 ước đạt 189,328 triệu USD, bằng 64,6% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 1.433,99 triệu USD, đạt 60,4% KH (2.372,617 triệu USD) và tăng 16,7% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu Trung ương 1.163,69 triệu USD, đạt 62,7% KH và tăng 18,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu địa phương 170,29 triệu USD, đạt 59,4% KH và tăng 18,1% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 100 triệu USD, đạt 43,5% KH và tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm xuất khẩu ước 7 tháng tăng so với cùng kỳ là: Tùng hương (4.806 tấn) tăng 52,4%; Quần áo (396 ngàn cái) tăng 38,3%; Ngói (784 ngàn viên) tăng 31,8%; Dăm gỗ (107.464 tấn) tăng 36,6%;... Các mặt hàng giảm so với cùng kỳ là: Than xuất khẩu (10,33 triệu tấn) giảm 7,1%; gạch (452.000 m2) giảm 1,9%; Hải sản (1.875 tấn) giảm 15,3%…

Các doanh nghiệp xi măng tiếp tục xuất khẩu xi măng và clinker ra thị trường nước ngoài, trong tháng 7 đã xuất khẩu được 39.000 tấn clinker và 30.000 tấn xi măng, tính chung 07 tháng đã xuất khẩu được 398,796 ngàn tấn clinker và 171,943 ngàn tấn xi măng.

1.5. Đầu tư phát triển:

Tổng vốn đầu tư phát triển được ghi kế hoạch đầu năm là 2.602.763 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư XDCB là 2.381.266 triệu đồng. Theo phân cấp, tỉnh phân bổ 1.805.253 triệu đồng, cấp huyện 576.013 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo, tổng vốn đầu tư XDCB toàn tỉnh là 4.332.836 triệu đồng (tăng 1.951.570 triệu đồng so với kế hoạch đầu năm, trong đó: vốn do ngân sách tỉnh quản lý tăng 1.302.170 triệu đồng, vốn ngân sách huyện tăng 649.400 triệu đồng). Ước khối lượng thực hiện 7 tháng đạt 2.241.748 triệu đồng, bằng 94,1% KH giao đầu năm (2.381.266 triệu đồng) và đạt 51,7% KH sau điều hòa bổ sung (4.332.836 triệu đồng); giải ngân đến 30/6 đạt 1.991.693 triệu đồng, bằng 83,6% KH giao đầu năm và bằng 46% KH sau điều hòa bổ sung.

Tuy nhiên, do đang thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, nên một số nguồn vốn đã thực hiện nhưng chưa được giải ngân như: vốn xây dựng nhà văn hoá thôn, bản; một số công trình hiện mới được giải ngân phần chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng nên cũng ảnh hưởng đến tình hình thực hiện. Tỉnh đã thường xuyên kiểm tra các công trình trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, như dự án Quốc lộ 18 Cửa Ông – Mông Dương; tỉnh lộ 326 Mông Dương – Ba Chẽ; quốc lộ 18C... Trong tháng 7, Bộ Giao thông - Vận tải đã cho phép Quảng Ninh lập dự án đầu tư nâng cấp QL18 đoạn qua phường Quang Hanh (Thị xã Cẩm Phả) từ Km 135+600 đến Km 144+485.

1.6. Tài chính, ngân hàng:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 7 tháng năm 2011 ước đạt 16.502,6 tỷ đồng[3], đạt 72% dự toán năm, tăng 18% cùng kỳ, trong đó thu XNK 7.976,9 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, bằng 97% CK; thu nội địa (phần cân đối ngân sách) 8.405,2 tỷ đồng, đạt 85% dự toán, tăng 51%; các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách 120,463 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, bằng 93% CK.
Tổng chi ngân sách 7 tháng ước đạt 6.422,5 tỷ đồng, đạt 75% dự toán và tăng 74% CK, trong đó chi đầu tư phát triển 2.148,76 tỷ đồng, đạt 95% dự toán, tăng 25% cùng kỳ; chi thường xuyên 2.891,8 tỷ đồng, đạt 54% dự toán và tăng 68% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn hoạt động của các ngân hàng dự kiến đến 31/7 đạt 54.200 tỷ đồng, tăng 10% so với 31/12/2010 (trong đó: vốn huy động tại địa phương là 39.200 tỷ, tăng 15,4%). Doanh số cho vay tháng 7 ước đạt 7.242 tỷ, tăng 49,4% so với cùng kỳ, trong đó cho vay ngắn hạn 5.806 tỷ, tăng 68,5%, cho vay trung và dài hạn 1.436 tỷ, tăng 2,4%. Tổng dư nợ vốn tín dụng ước đến 31/7/2011 là 47.800 tỷ, tăng 9,4% so với 31/12/2010, trong đó dư nợ vay ngắn hạn chiếm 41,8%; dư nợ vay trung và dài hạn chiếm 58,2% tổng dư nợ. Chất lượng tín dụng của các ngân hàng được đảm bảo, dự kiến tỷ lệ nợ quá hạn đến 31/7 là 1.500 tỷ chiếm 3% tổng dư nợ.

Đến 30/6/2011, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 4.058 tỷ, dự kiến đến 31/7/2011 đạt 4.400 tỷ, chiếm 9% tổng dư nợ tăng 1,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách dự kiến đến 31/7/2011 đạt 1.350 tỷ, tăng 1,7% so với 31/12/2010, trong đó cho vay ưu đãi hộ nghèo đạt 550 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt 225 tỷ, cho vay vùng khó khăn đạt 250 tỷ đồng. Dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất đến 30/6/2011 là 3.004 tỷ đồng, chiếm 6,4% tổng dư nợ toàn địa bàn. Dư nợ cho vay khu vực phi sản xuất dự kiến đến 31/7/2011 đạt 9.000 tỷ, chiếm 18,8% tổng dư nợ, trong đó: Dư nợ cho vay tiêu dùng là 3.800 tỷ; Dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và kinh doanh chứng khoán là 5.200 tỷ đồng.

1.7 Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Công tác tuyên truyền, vận động đã được các cấp, các ngành quan tâm vào cuộc. Đến nay đã có một số đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp với về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới như Hội phụ nữ, Liên Đoàn lao động, Hội cựu chiến binh…Qua tuyên truyền, người dân ở khu vực nông thôn đã có những hiểu biết bước đầu về chương trình nông thôn mới. Nhiều địa phương đã tạo không khí hào hứng trong phong trào hiến đất làm nhà văn hóa, làm đường, trường học như huyện Đông Triều, Hải Hà, thành phố Uông Bí…

Công tác lập Đề án: Cấp huyện đã tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng và hoàn thành dự thảo Đề án nông thôn mới cấp huyện. Các huyện, thị xã, thành phố đang chỉ đạo các xã lập đề án nông thôn mới cấp xã; Đến nay, đã có 122 xã hoàn thiện đề án, 84 xã đã thông qua HĐND cùng cấp, 5 xã đã được UBND huyện phê duyệt (3 xã của thị xã Cẩm Phả, 2 xã của huyện Cô Tô).

Công tác lập Kế hoạch:Đến nay đã có 13/13 địa phương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình của địa phương mình.

Công tác lập quy hoạch:Đến nay, 99/125 xã đã thông qua phương án quy hoạch lần 2. Dự kiến đến 30/9/2011 tất cả các xã sẽ phê duyệt xong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch trung tâm xã và Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã.

Công tác xây dựng nhà văn hóa: Năm 2011, tỉnh Quảng Ninh triển khai xây mới 322 nhà văn hóa thuộc phạm vi triển khai Chương trình nông thôn mới, trong đó 320 nhà đã được cấp vốn 750 triệu đồng/nhà (01 đình làng My Sơn, xã Phú Hải, huyện Hải Hà và nhà văn hóa thôn 1, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô do xây dựng sau nên chưa được phân bổ vốn). Đến nay đã có 267 nhà văn hóa đã bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Văn hoá - xã hội:

Các cơ quan văn hoá - thông tin đã tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng nhân ngày Dân số thế giới (11/7), ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); phản ánh, đưa tin về Kỳ họp thứ nhất và thứ hai của Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XII; đồng thời tích cực tuyên truyền và kịp thời đưa tin về tình hình mưa bão, công tác phòng chống thiên tai, ngập úng trong mùa mưa bão; phòng chống dịch bệnh mùa hè...

Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xét duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT; chỉ đạo, tổ chức chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT, phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 THPT chuyên Hạ Long; phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2011 trên địa bàn nghiêm túc, an toàn theo đúng tinh thần của cuộc vận động “hai không”. Chuẩn bị cho tổng kết năm học cũ và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2011-2012...

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm tương đối ổn định. Duy trì các hoạt động phòng chống dịch các cấp từ tỉnh, huyện đến xã, phường; chú trọng kiểm tra, giám sát dịch ở nhiều địa bàn trọng yếu của tỉnh. Tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc, theo dõi biến động giá thuốc đảm bảo thị trường thuốc ổn định phục vụ nhân dân.

Triển khai rà soát, tổng hợp tình hình đối tượng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ chế, chính sách trợ cấp. Tổ chức Hội nghị triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2011. Các hoạt động đào tạo nghề, chăm sóc người có công, giảm nghèo và bảo trợ xã hội; khảo sát, đánh giá và tổng hợp số liệu đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm. Triển khai việc thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân Kỷ niệm 64 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7).

3. Khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường:

Triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ NCKH&PTCN cấp tỉnh đã được phê duyệt trong kế hoạch kinh phí SNKH đợt IV/2011, tiếp tục hướng dẫn các địa phương hoàn chỉnh thuyết minh 16 nhiệm vụ cấp cơ sở đã được phê duyệt danh mục để trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kinh phí SNKH đợt V/2011 với tổng kinh phí dự kiến 1.541 triệu đồng. Công tác quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, An toàn bức xạ và hạt nhân, thanh tra KH&CN… tiếp tục được duy trì tốt. Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ III, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 12, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 7; Tổ chức đoàn đi tham gia và tuyên truyền, quảng bá về kết quả hoạt động KH&CN của tỉnh Quảng Ninh tại Techmart Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2011 tại tỉnh Quảng Nam.

Công tác tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện: Trong tháng 7/2011 đã giao đất, cho thuê đất cho 06 dự án với diện tích 51,56 ha; thu hồi đất 04 dự án với tổng diện tích 24,06 ha; cấp 45 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức; 04 giấy phép hoạt động khoáng sản; thẩm định 10 hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước; cấp 04 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 04 dự án cải tạo phục hồi môi trường; 13 sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.... Công tác kiểm tra quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên.

4. Công tác cải cách hành chính và Thanh tra:

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2011. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" liên thông; đổi mới chế độ hội họp, thông qua việc khai thác một cách hiệu quả hệ thống thông tin trực tuyến và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Các cơ quan Thanh tra đã triển khai 19 cuộc thanh, kiểm tra kinh tế - xã hội, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 1.106 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách 32 triệu đồng. Các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 546 lượt công dân (trong đó có 10 lượt đông người) với 395 vụ việc khiếu nại, tố cáo; riêng tại nơi tiếp công dân của tỉnh đã tiếp 189 lượt người với 28 vụ việc. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận trong tháng là 632 đơn với 395 vụ việc trong đó có 25 vụ việc khiếu nại, 12 vụ việc tố cáo, còn lại là các vụ việc kiến nghị, phản ánh. Với những cố gắng trong lĩnh vực tiếp dân, tỉnh cùng các ngành chức năng đã giải quyết được 16/20 vụ việc khiếu nại, 06/10 vụ tố cáo đã góp phần ổn định xã hội.

5. Công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng:

Tình hình trật tự an ninh trên tuyến biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ quan, đơn vị.

Phạm pháp về trật tự an toàn xã hội đã xảy ra 56 vụ (tăng 02 vụ so với tháng trước), trong đó có 15 vụ trọng án (có 03 vụ giết người). Các cơ quan chức năng đã điều tra và làm rõ được 78,5% số vụ (44/56 vụ), bắt 68 đối tượng (trong đó trọng án làm rõ được 80% số vụ 12/15, bắt 18 đối tượng).

Tai nạn giao thông đường bộ gia tăng, đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng (tăng 2 vụ so với tháng trước), làm chết 10 người (tăng 1). Ngành công an đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm 02 tháng xử lý vi phạm về ATGT (từ 01/7 – 31/8/2011), tăng cường ngăn chặn, xử lý tình trạng tranh giành khách của xe chở khách.

Ngành công an tiếp tục triển khai kế hoạch rà soát, triệt phá các nhóm đối tượng hình sự có liên quan đến than. Trong tháng đã bắt giữ, xử lý 106 trường hợp vận chuyển, kinh doanh than trái phép và triệt phá 51 lượt cửa lò, điểm khai thác than trái phép, thu giữ 7.200 tấn than, phạt 230 triệu đồng... Đã bắt giữ, xử lý 24 vụ vận chuyển hàng lậu, trốn thuế, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ hàng và xử phạt trị giá 555 triệu đồng... Về ma túy đã bắt 109 vụ với 136 đối tượng, thu giữ 44 viên và 371 gam ma túy tổng hợp, 1.440 gam cần sa, 311 gam heroin; đưa 118 đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của tỉnh.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (Ban Chỉ đạo 127) đã tổ chức họp để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đánh giá thì tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh nói riêng và tình hình thị trường thương mại nói chung trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục giữ ổn định. Tuy nhiên, vấn đề buôn lậu, gian lận thương mại thời gian qua vẫn còn những diễn biến phức tạp cả trên đường bộ lẫn đường biển[4].

Tình hình tai nạn lao động: Theo thống kê, từ ngày 15/6 - 14/7/2011 trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ TNLĐ chết ngư­ời, làm chết 05 ngư­ời; Lũy kế từ  01/01/2011 đến ngày 14/7/2011 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ TNLĐ chết người, làm chết 14 người. So với cùng kỳ năm 2010, số vụ TNLĐ chết ngư­ời giảm 02 vụ, số ng­ười chết giảm 02 người. 

         

* Đánh giá chung:

  Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng qua tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá trong các ngành và lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 7 tháng năm 2011 đều tăng so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,7%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 16,7%; doanh thu du lịch tăng 15%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 20,4%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 72% dự toán năm và tăng 18%; doanh thu vận tải tăng 31,8%; Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, vụ Đông xuân 2011 được mùa tăng 4%.... An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng tiếp tục được đảm bảo và giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức như do thời tiết; lạm phát tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao và vẫn còn nhiều tiềm ẩn; tai nạn giao thông có dấu hiệu gia tăng; các hoạt động buôn lậu, khai thác than trái phép vẫn diễn biến phức tạp đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ, xử lý triệt để các hoạt động vi phạm pháp luật trên đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện những nhóm giải pháp của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn trong 05 tháng cuối năm.            

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2011:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011, trên cơ sở quán triệt và tổ chức Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khoá XI kỳ họp thứ 22 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 01/7/2011 của HĐND tỉnh khóa XII kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2011, trong tháng 7/2011, toàn tỉnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp về chính sách tài chính, tiền tệ tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong những tháng tiếp theo.

- Kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu nhằm đảm bảo thực hiện bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số: 499/UBND-TM3 ngày 23/02/2011 và văn bản số 787/UBND-TM3 ngày 17/3/2011 về việc tăng cường quản lý giá và bình ổn giá năm 2011; văn bản số 2667/UBND-TM3 ngày 15/7/2011 về việc tăng cường quản lý giá và bình ổn giá năm 2011 và quý I năm 2012. Triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư (trừ các công trình nằm trong diện phải đình hoãn, giãn tiến độ), nhất là các công trình trọng điểm, các công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị tại các địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về đầu tư, xây dựng và triển khai đúng tiến độ.

2. Thực hiện tốt việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2012 trên cơ sở kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện 06 tháng cuối năm. Theo đó, rà soát các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, phân tích đánh giá tình hình thực tế và khả năng thực hiện để có các biện pháp thực hiện nhằm phấn đấu đạt được chỉ tiêu kế hoạch 2011 đã đề ra và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch 2012.

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khoá XII.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai một số dự án lớn trên địa bàn; thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để đầu tư sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như than, điện, xi măng...đẩy mạnh sản xuất và phát triển.

4. Tăng cường công tác chuẩn bị phòng chống lụt, bão, giông, lốc, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2011. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các công trình thuỷ lợi, đê kè để có kế hoạch sửa chữa đối với các công trình đã xuống cấp. Đôn đốc các đơn vị khẩn trương thi công các công trình thuỷ lợi quan trọng. Tích cực triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm bớt dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

5. Về chương trình xây dựng nông thôn mới: Tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức hội nghị tập huấn trong phạm vi toàn tỉnh cho đội ngũ cán bộ làm công tác này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với người dân để người dân hiểu, tích cực tham gia thực hiện chương trình; tập trung chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển; xây dựng mô hình phát triển sản xuất phù hợp với từng xã.

6. Các cấp, các ngành và địa phương tập trung phối hợp ngăn chặn, xử lý  nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép không để tái diễn lại tình trạng trên. Tập trung các biện pháp nhằm kiềm chế thấp nhất tai nạn giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ.

7. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ môi trường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch, bệnh. Chuẩn bị triển khai năm học mới. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách xã hội; triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

8. Tiếp tục củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

9. Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015 ban hành theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh; triển khai công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch năm 2011. Các ngành, các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý nhà nước. Giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2011.

10. Phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể Nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ, giám sát và tích cực thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì đà tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin, báo chí, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chính sách, cơ chế và các giải pháp điều hành của cả hệ thống chính trị nhằm thống nhất về tư tưởng, hành động từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011./.

 

[1] Tính đến ngày 15/7/2011, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra bắt giữ và xử lý 183 vụ vi phạm các qui định quản lý bảo vệ rừng. Trong đó phá rừng trái phép 05 vụ, phá rừng làm nương rẫy 03 vụ, vi phạm qui định về sử dụng đất lâm nghiệp 12 vụ, vi phạm quy định về QLBV động vật hoang dã 91 vụ, vi phạm khác 72 vụ. Đã xử phạt hành chính 179 vụ, xử lý hình sự 04 vụ; tịch thu 255m3 gỗ các loại (gỗ quí hiếm 8,88m3), 4.501 kg động vật rừng (trong đó động vật quí hiếm 2.746 kg). Thu hồi nộp ngân sách trên 4.886,6 triệu đồng. Kiểm tra, lập hồ sơ tiêu hủy 25 cá thể gấu ngựa bị chết theo quy định pháp luật.

[2] Chỉ số giá tiêu dùng tháng 07 so với tháng 06: Cả nước tăng 1,17%; Hà Nội tăng 1,32%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,07%; Hải Phòng tăng 1,32%...

[3] Một số khoản thu ước thực hiện 7 tháng: Thu các doanh nghiệp quốc doanh 5.682,2 tỷ, đạt 84% dự toán và tăng 68% CK; thu ngoài quốc doanh 616,139 tỷ đạt 66% dự toán và tăng 31% CK; thu phí và lệ phí 279,262 tỷ, đạt 53% dự toán và bằng 86% CK; thu cấp quyền sử dụng đất đạt 829,49 tỷ, đạt 118% dự toán và bằng 99% CK..

[4] 6 tháng đầu năm 2011: Đã kiểm tra xử lý 2.798 vụ bằng 93,2% CK, tổng số tiền phạt và phát mại là 75,8 tỷ đồng bằng 113,43 % CK.


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1515
Đã truy cập: 63598524

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.