Trang chủ Tra cứu

Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

11/08/2011

Kính thưa hội nghị!

 

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6/2010. Đây là một chương trình phát triển tổng hợp cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; là chương trình cả Đảng và Nhà nước cùng chăm lo phát triển đời sống của nhân dân trên địa bàn nông thôn.

 

Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh số 01-NQ/TU ngày 27/10/2010 về Xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh, mục tiêu đề ra là đến năm 2015 tỉnh Quảng Ninh cơ bản đạt các tiêu chí cấp tỉnh về NTM (cùng với mục tiêu tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại). Ban chỉ đạo các cấp cũng được thành lập, trong đó đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban, thành viên là đại diện các Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Điều này đã thể hiện sự quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị trong việc quan tâm dành nhân lực, vật lực cho Chương trình Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh.

 

Quảng Ninh là 1 trong 4 tỉnh trong cả nước xác định triển khai Chương trình Xây dựng NTM trên toàn tỉnh, không lựa chọn thí điểm mà tiến hành xây dựng NTM đồng loạt tại 125 xã của 13 huyện, thị xã , thành phố (trừ thành phố Hạ Long, các phường, các xã chuẩn bị lên phường thuộc thành phố Uông Bí, Móng Cái).

 

Trong thời gian chưa dài (gần 10 tháng), chúng ta đã triển khai nhiều nội dung Chương trình như: Tổ chức bộ máy chỉ đạo, thực hiện chương trình từ tỉnh đến xã; tuyên truyền phổ biến nội dung Chương trình đến các cấp chính quyền và người dân; Lập đề án và kế hoạch triển khai Chương trình NTM cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Lập Quy hoạch NTM cấp xã; phân bổ hơn 800 tỷ đồng triển khai đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh và nhu cầu hoạt động của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn (nhà văn hóa thôn, bản; công trình thủy lợi, hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, công trình giao thông nông thôn, công trình trường học đạt chuẩn…) Bước đầu triển khai Chương trình đã tạo được khí thế quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tỉnh Quảng Ninh được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành biểu dương là có cách làm mới, sáng tạo.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình cũng bộc lôn những vấn đề cần phải quan tâm để có những giải pháp tháo gỡ, đó là:

 

Nhận thực về bản chất của Chương trình Xây dựng NTM của một số đảng viên và nhân dân chưa đúng, chưa đủ,c hưa toàn diện do công tác tuyên truyền còn hạn chế. Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức hết sức phiến diện về chương trình, coi đây là chương trình đầu tư từ ngân sách Nhà nước, do đó nội lực ở mỗi địa phương chưa phát huy được, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào huyện, tỉnh đang phổ biến ở nhiều xã. Chúng ta đều biết sức dân vô cùng to lớn, trí tuệ và sự sáng tạo của dân cũng là vô hạn. Từ ngàn xưa, ông cha ta đã dậy “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chương trình xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ hết sức khó khăn có nhiều tiêu chí không chỉ dùng nhiều tiền đầu tư mà làm được mà phải của cả hệ thống chính trị, bằng sự quyết tâm cảu mỗi người dân, mỗi gia đình, sự đồng thuận chung sức chung lòng của cả cộng đồng thì mới thực hiện được.

 

Trách nghiệm của một số Sở, Ngành, địa phương cũng chưa phát huy cao độ, thiếu chủ động trong công tác tham mưu và phối hợp, thậm chí đùn đẩy trách nghiệm; vì vậy các nhóm tiêu chí thuộc trách nghiệm triển khai của Sở, Ngành mình vẫn chưa hướng dẫn cho huyện, xã dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện.

 

Năng lực cán bộ xã, cán bộ chuyên trách tham mưu cho chương trình vẫn còn hạn chế, chưa được hướng dẫn, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng.

 

Cơ chế chính sách là hành lang pháp lý để thực hiên chương trình từ các Bộ, Ngành TW chậm, thiếu hoặc nếu có cũng chưa đồng bộ; nhưng cũng  phải tự nhận thức rằng các Sở, Ngành còn chậm trong tham mưu đề xuất.

 

Để đánh giá sát tình hình đã triển khai cũng như bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hiệu quả, thiết thực theo đúng Kế hoạch; UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nhằm mục đích trên.

 

Trong hội nghị hôm nay, tôi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 1 số vấn đề trọng tâm sau:

 

1. Công tác tuyên truyền, vận động nhận dân thực hiện Chương trình Xây dựng NTM:

 

Chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến công tác này vì bản chất của Chương trình Xây dựng NTM là nông hộ và cộng đồng dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn là chủ thể triền khai và trực tiếp thụ hưởng chương trình. Muốn vậy công tác tuyên truyền phải đi trước 1 bước, phải làm cho mọi người dân khu vực nông thôn hiểu được lợi ích, vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Chương trình NTM. Phương châm xây dựng NTM đạt mục tiêu, hiệu quả là: Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi.

 

Phải gắn việc thực hiện các phong trào thi đua khu vực nông thôn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt đối với chính quyền cấp huyện, cấp xã.

 

2. Nhân lực thực hiện chương trình (bao gồm cả cán bộ triển khai Chương trình, lao động nông thôn):

 

Nhân lực thực hiện chương trình phải sớm được đào tạo, tập huấn để đáp ứng được yêu cầu triển khai của Chương trình. Đây là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công của Chương trình, phải tập huấn cho tất cả các cán bộ triển khai chương trình để hiểu về chương trình, có những kỹ năng cơ bản để triển khai Chương trình một cách có hiệu quả, có trình độ đạt chuẩn theo quy định.

 

Đào tạo, tập huấn cho lao động ở nông thôn có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm tăng gia sản xuất có hiệu quả trên mảnh đất được giao, đồng thời từng bước chuyển đối cơ cấu kinh tế nghề nghiệp trong nông nghiệp để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa của tỉnh.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, các Sở, Ngành cần sớm có Chương trình kế hoạch để triển khai cụ thể, cấp huyện, cấp xã phải sớm quy hoạch được các vùng sản xuất, các ngành nghề chính ở khu vực nông thôn để sản xuất nhu cầu đào tạo, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

 

3. Công tác lập Đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

 

Đây là những nội dung quan trọng, có tác động xuyên suốt quá trình triển khai Chương trình. Để Đề án, Quy hoạch có tính khả thi cao, nhất thiết phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở thôn, bản; Quy hoạch trên quan điểm tôn trọng hiện trạng, chỉnh trang, bổ sung để đạt tiêu chí NTM. Tôi đã làm việc với một số địa phương và thấy rằng nó chưa được đặt vai trò quan trọng vì thế nơi này nơi khác chất lượng Đồ án quy hoạch, Đề án cấp xã chưa đảm bảo, nếu không thực hiện tốt thì lãng phí bắt đầu ngay từ khâu xây dựng lập Quy hoạch. Vì vậy, trong Chương trình Hội nghị này, UBND tỉnh sẽ dành riêng 01 buổi để Tổ chức thẩm định mẫu và rút kinh nghiệm quá trình triển khai, đề nghị các địa biểu tích cực tham gia.

 

4. Cần phải đặc biệt quan tâm đến phát triển sản xuất, có hình thức tổ chức sản xuất hợp lý

 

Xét cho đến cùng, Chương trình phải đạt được mục tiêu nâng cao đời sống kinh tế, tinh thần cho nhân dân khu vực nông thôn, muốn vậy phải có những giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân khu vực nông thôn.

 

 Các địa phương sớm tổng kết các mô hình sản xuất đã triển khai những năm qua để đánh giá, nhân rộng những mô hình có hiệu quả; Chủ động đề xuất các Đề án, dự án phát triển sản xuất để phát triển theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, dần đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh vào các hệ thống siêu thị của tỉnh và các khu vực lân cận; đồng thời có giải pháp gắn kết giữa các doanh nghiệp sử dụng nhiều sản phẩm nông nghiệp (như ngành than, các nhà máy công nghiệp…) để ưu tiên sử dụng các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà.

 

Tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, phát triển các hình thức tổ chức sẵn có như HTX, tổ hợp tác để “dẫn dắt” nông dân tiếp cận, gia nhập thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt đối với các mặt hàng chúng ta có lợi thế như: Thủy sản, cây lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

 

Các Sở, Ngành nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách phát triển sản xuất; có cơ chế và xây dựng mô hình liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp).

 

5.  Về phương pháp triển khai Chương trình:

 

Cần xác định chủ thể của Chương trình là người dân khu vực nông thôn, do vậy mọi công việc của Chương trình nhất thiết phải có sự tham gia của người dân; cụ thể: Lập đề án, lập quy hoạch cấp xã; lập kế hoạch triển khai hàng năm; Quyết định phần đóng góp của nhân dân; tham gia thi công công trình (nếu đủ năng lực, tùy thuộc vào công trình); tham gia giám sát thi công công trình; sử dụng và quản lý sau đầu tư các công trình... Nâng cao tính chủ động trong triển khai Chương trình cho nông dân.

 

Muốn thực hiện có hiệu quả vấn đề trên, cần thiết phải có sự hướng dẫn, giám sát của các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của huyện; UBND cấp xã, Ban quản lý Chương trình cấp xã phải nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chủ động triển khai các nội dung của Chương trình, đặc biệt các tiêu chí về môi trường, tổ chức sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị.

 

Vấn đề phân cấp đầu tư: Theo hướng dẫn của TW, chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban quản lý xây dựng nông thôn mới do UBND xã quyết định, nếu không đủ năng lực thì do UBND huyện giao cho đơn vị đủ năng lực làm chủ đầu tư. Vậy giải pháp triển khai thực hiện như thế nào, có những vướng mắc gì trong quá trình triển khai. Đây cũng là một nội dung quan trọng đề nghị Hội nghị cần bàn thảo, rút kinh nghiệm triển khai.

 

6. Về huy động các nguồn lực triển khai Chương trình:

 

Theo đề án của tỉnh, chúng ta cần huy động nhiều nguồn vốn đầu tư như: Vốn tín dụng (chiếm 30%); vốn từ các doanh nghiệp, HTX; huy động từ cộng đồng dân cư là 23%. Vậy, phương án huy động các nguồn lực trên như thế nào? Giải pháp nào để huy động sức đóng góp của nhân dân thực hiện Chương trình? (hiện nay một số địa phương đã thực hiện tốt các phong trào nhân dân hiến đất thực hiện Chương trình xây dựng NTM (đây cũng là nguồn lực đầu tư như Đông Triều, Hải Hà); một số địa phương khác còn nhiều lúng túng trong quá trình triển khai. Vì vậy, làm thế nào để nguồn vốn tín dụng đến được với người dân, tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp đầu tư ở khu vực nông thôn? Đây cũng là một nội dung đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận để triển khai hiệu quả.

 

7. Hướng dẫn triển khai hệ thống chính sách phục vụ Chương trình:

 

 Để triển khai Chương trình một cách đồng bộ, hiệu quả, các ngành theo dõi các lĩnh vực liên quan đến Chương trình cần phải có hướng dẫn cụ thể các chính sách của Trung ương, xây dựng chính sách mang tính đặc thù của tỉnh để cho cấp huyện, cấp xã triển khai Chương trình. Các hướng dẫn triển khai phải đơn giản, dễ hiểu để mọi người dân dễ hiểu, dễ áp dụng thực hiện, biết được lộ trình và cách thức tham gia Xây dựng NTM hiệu quả, phù hợp, sát thực tế. Cần có một hệ thống chính sách toàn diện phục vụ cho Chương trình xây dựng NTM, theo đó tạo được hành lang pháp lý để tạo sự chủ động cho địa phương và nhân dân trong việc xác định các nguồn lực; cơ cấu nguồn lực, mức độ đóng góp của dân cho hợp lý, phù hợp điều kiện của nông dân tại từng khu vực, từng địa phương.

         

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị, chúc các Đại biểu và qua các Đại biểu tới toàn thể nông dân tỉnh Quảng Ninh mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp để đẩy nhanh Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có chất lượng, hiệu quả./.

 

 


Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 30825
Đã truy cập: 63595191

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.