Phòng Đoàn thể và các hội

19/03/2018

 

 

 

 

 Trưởng phòng: Nguyễn Danh Văn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Đại học Nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33107
- Điện thoại di động: 0948.679.678
- E-mail: nguyendanhvan@quangninh.gov.vn 

 

                                                  

 

 

 Phó  Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn 
- Trình độ chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại cơ quan: 080.33107
- Điện thoại di động: 0934.233.326
- E-mail: tranthithuhien.bdv@quangninh.gov.vn; 

 
 
 

  

 Chuyên viên: Trần Tuấn Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33107 
- Điện thoại di động: 0946096069
 - E-mail: trantuananh2909@gmail.com

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Đỗ Thị Kim Phương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân KHXH&NV 
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33107 
- Điện thoại di động: 0948.057.468
 - E-mail: nguyentienminh25513@gmail.com

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 

1- Theo dõi về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng. 

2- Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Ban về tình hình tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng; kiểm tra việc thực hiện và sơ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực về công tác dân vận có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội quần chúng. 

3- Nắm tình hình cán bộ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng ở tỉnh. 
            4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22
Đã truy cập: 306544