Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Dân tộc và tôn giáo

 


  

 

 Trưởng phòng: Nguyễn Danh Văn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Đại học Nông nghiệp
- Trình độ chính trị: Cao cấp. 
- Điện thoại cơ quan: 
- Điện thoại di động:  0948.679.678
- E-mail:nguyendanhvan@quangninh.gov.vn

 

  

  

  Phó Trưởng phòng: Tạ Hồng Hải

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động: 0913.059.885
- E-mail: honghaibdv@gmail.com

   

   

  

 Chuyên viên chính: Trần Tuấn Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động: 0946.096.069
 - E-mail: trantuananh2909@gmail.com

   

  


 

Chuyên viên chính: Nguyễn Thanh Tùng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông, Thạc sĩ Luật.
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động:  0382.882.888
- E-mail: nguyenthanhtung@quangninh.gov.vn

 

  


Chuyên viên: Đỗ Thị Kim Phương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân KHXH&NV 
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động:  0948.057.468
- E-mail:dokimphuong@quangninh.gov.vn

 

 

Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Ban tham gia những chủ trương, giải pháp để các cơ quan nhà nước thực hiện công tác dân vận nhằm phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân; đề xuất các giải pháp để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo và xử lý những vấn đề trong công tác dân tộc, tôn giáo.

2- Giúp lãnh đạo Ban tham gia, phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo; thẩm định các đề án của các ngành chức năng, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

3- Giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận và công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời giúp lãnh đạo Ban nắm tình hình, kiểm tra và phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu chỉ đạo về tổ chức, hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

4- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan trong công tác nghiên cứu khoa học dân vận và đề xuất với lãnh đạo Ban công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận đối với các cơ quan nhà nước; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ làm công tác dân tộc và lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số; giúp lãnh đạo Ban nắm tình hình công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

5-  Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 702
Đã truy cập: 1197973