Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Dân tộc và tôn giáo

 


  

 

 Trưởng phòng: Nguyễn Danh Văn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Đại học Nông nghiệp
- Trình độ chính trị: Cao cấp. 
- Điện thoại cơ quan: 080.33155
- Điện thoại di động:  0948.679.678
- E-mail:nguyendanhvan@quangninh.gov.vn

 

  

  

  Phó Trưởng phòng: Tạ Hồng Hải

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động: 0913059885
- E-mail: honghaibdv@gmail.com

   


Chuyên viên: Vũ Thị Ngọc Hưng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ Địa chất 
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động:  0163.661.9982
- E-mail: vuthingochung@quangninh.gov.vn

 

  


Chuyên viên: Đỗ Thị Kim Phương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân KHXH&NV 
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động:  0948.057.468
- E-mail: nguyentienminh25513@gmail.com

 

 


Chuyên viên: Lê Quang Hưng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33164
- Điện thoại di động:  0888.001.991
- E-mail: lequanghung2808@gmail.com

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

             1- Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Ban tham gia những chủ trương, giải pháp để các cơ quan Nhà nước thực hiện công tác vận động quần chúng nhằm phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

2- Giúp lãnh đạo Ban tham gia, phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc thể chế hoá các chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước về công tác dân vận; trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của đảng về công tác dân vận và pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn.

3- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan trong công tác nghiên cứu khoa học dân vận và đề xuất với lãnh đạo ban công tác đào tạo bối dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận đối với các cơ quan Nhà nước.

4- Tham mưu cho lãnh đạo Ban xử lý đúng thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi tới Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

5- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

 

 

  

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 672
Đã truy cập: 397713