VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY QUẢNG NINH

19/02/2019

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY QUẢNG NINH

 

(Theo Quy định số  04-QĐI/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy  cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy  và Quyết định số 1158-QĐ/TU ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh; Quyết định số 1375-QĐ/TU ngày 01/02/2019 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức  bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh uỷ)

 

          * Vị trí:

              Ban Nội chính Tỉnh ủy có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Ban gồm Trưởng ban và từ 1 đến 2 Phó trưởng ban; Ban có 3 đầu mối trực thuộc gồm: Phòng tổng hợp và xử lý đơn thư; phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp, phòng theo dõi công tác phòngchống tham nhũng.

           * Chức năng:

       1- Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

     2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Tỉnh uỷ

 
 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY QUẢNG NINH
 
(Theo Quy định số  04-QĐI/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy  cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy  và Quyết định số 1158-QĐ/TU ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh; Quyết định số 1375-QĐ/TU ngày 01/02/2019 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức  bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh uỷ) 
 

  * Nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

 •           + Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng phù hợp với địa phương.

            +  Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, báo cáo tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

            + Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động và đánh giá công tác của các cơ quan nội chính tỉnh (Công an tỉnh, Viện kiển sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở tư pháp, Thanh tra tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục hải quan tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh) và một số cơ quan, tổ chức có liên quan trong lĩnh vực nội chính, tư pháp ở tỉnh (Cục thuế tỉnh, Chi cục kiểm lâm tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh…)

            +  Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất  với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

            +  Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương có liên quan theo dõi, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về tình hình khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh.

   + Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy; kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Tỉnh ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân.

            + Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương theo quy định.

            +  Sơ kết, tổng kết về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy.

  -  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

            + Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm về lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng.

            + Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng.

            + Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng ở địa phương.

            + Chủ trì hoặc phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án có sự chỉ đạo xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy.

            + Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cấp trong Đảng bộ tỉnh.

  - Thẩm định, thẩm tra

            + Thẩm định, thẩm  tra các đề án, văn bản về công tác tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực Tỉnh ủy.

            + Tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

  -  Phối hợp

            + Với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

            + Với Ban tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Nội chính tỉnh ủy.

            +  Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số chức danh tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

            +  Với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

  +  Với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực công tác nội chính đảng.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

  Căn cứ nhiệm vụ cụ thể được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm, quyền hạn như khi thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1,2,3,4 điều 2 nêu trên.

  * Các đơn vị trực thuộc

  - Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và Cải cách tư pháp;

  - Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng;

  - Phòng Tổng hợp và Xử lý đơn thư;

  *Chế độ làm việc

  Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc theo chế độ thủ trưởng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, kết hợp với chế độ trực tuyến trên một số công việc. Trưởng Ban là người chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về mọi mặt hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

        


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 354
Đã truy cập: 811278