Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực

11/07/2023 16:13

Kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một lần nữa khẳng định sự quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, thể hiện quyết tâm và sự kiên trì trong “nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt” đã được Đảng ta xác định rõ trong suốt tiến trình đổi mới đất nước.

Xác định vai trò quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 18-KH/BNCTU ngày 23/02/2023 để triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác triển khai, thực hiện NQTW 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW được thực hiện nghiêm túc đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, về đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; ý thức học tập, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, xác định rõ trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu thực hiện; công tác đánh giá cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào thực chất, khách quan và cụ thể. Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đã góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi bộ coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, có lộ trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm và trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương cũng như của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với thực hiện NQTW4 và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập thể CBCC cơ quan  đã có nhiều sáng tạo khi áp dụng vào công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTNTC, CCTP.

06 tháng đầu năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm gắn với chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân, 100% các nhiệm vụ đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, nổi bật là: Chủ trì, phối hợp tham mưu 02 chỉ thị, 04 chương trình hành động, 08 kế hoạch và nhiều văn bản của Tỉnh ủy triển khai đầy đủ kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác nội chính, PCTNTC, CCTP của địa phương; tham mưu Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy có 04 nội dung về công tác nội chính, PCTNTC, CCTP; triển khai và hoàn thành 01 cuộc giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy và phối hợp triển khai 02 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghiên cứu, xây dựng 03 Đề án về công tác nội chính, PCTNTC; phối hợp phục vụ 06 cuộc tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tiếp nhận 617 đơn thư, chủ động làm việc với cấp ủy địa phương để đôn đốc chỉ đạo xử lý, giải quyết 15 đơn thư; tham gia ý kiến về quy hoạch, bổ nhiệm 17 cán bộ trong các cơ quan nội chính.

Để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời triển khai có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 thời gian tới cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. Tiến hành đồng thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; học tập và "làm theo" Bác bằng những hành động cụ thể, hằng ngày, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tạo sự lan toả tích cực trong Đảng và toàn xã hội.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 17/02/2022 về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đưa Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Chương trình hành động số 13-CTr/TU vào nội dung hội nghị để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt kết quả thiết thực. Lãnh đạo Ban gương mẫu, tự giác kiểm điểm trước; đảng viên kiểm điểm sau; căn cứ vào Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; không đứng ngoài cuộc.

- Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự, phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

Hai là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, "đúng vai, thuộc bài", thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Trí tuệ”.

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu trong công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá cá nhân với tập thể, với kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng nghiệp vụ và cơ quan. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết thời hạn bổ nhiệm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch. Chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý.

Ba là:  Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách

- Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về tổ chức cán bộ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác…, bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú ý quản lý cán bộ.

- Tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch số 269-KH/TU, ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghiên cứu, tham mưu xử lý tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; cơ chế bảo vệ, khuyến khích nhân dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực.

- Tham mưu hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Công tác cán bộ, tài chính, ngân sách, tài sản công, đất đai, tài nguyên, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, hải quan, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,...

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm

- Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN, CCTP. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài; đồng thời, quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong thực hiện các quy định công khai, minh bạch về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, xác định giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản công, đầu tư công, tổ chức cán bộ….

- Tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung vào phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát người đứng đầu thực hiện trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

- Tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng: (i1) Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. (i2) Chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. (i3) Tăng cường phối hợp đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Tỉnh đến cơ sở. (i4) Tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (i5) Xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (i6) Chú trọng thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực và tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị tham mưu và thực thi công tác PCTN”.

Năm là: Tham mưu phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

- Tiếp tục tham mưu giúp đồng chí Bi thư Tỉnh ủy thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân và Kế hoạch số 270-KH/TU ngày 15/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các kiến nghị, phản ánh về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò, trách nhiệm và hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả một số giải pháp cơ bản nêu trên, phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm và nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên của cơ quan. Với sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo Ban, tập thể CBCC, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng đảng nhất định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), Kết luận số 21-KL/TW sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, mang lại những kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác nội chính, PCTNTC, CCTP trong thời gian tới.

 

Thùy Dương - Phòng Nghiệp vụ III


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 790828