Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước năm 2022

07/08/2023 14:57

Ngày 18/7/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ và Quyết định số 03-QĐ/BCĐ thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra một số cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước năm 2022

Kế hoạch được triển khai nhằm thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Quảng Ninh định kỳ hằng năm theo Kế hoạch số 285-KH/TU ngày 04/4/2023 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kiến nghị của Ban Nội chính Trung ương tại Báo cáo số 221-BC/BNCTW ngày 23/12/2022 tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các địa phương” và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương, cơ quan, đơn vị, kết quả triển khai tổ chức thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước năm 2022. Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực, ưu điểm để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, chủ động phát hiện những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy các địa phương, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước năm 2022; đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định (nếu có); đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, qua đó, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh PCTNTC.

Đoàn kiểm tra gồm 10 thành viên, do đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh làm trưởng đoàn; Phó trưởng đoàn là các đồng chí: Vũ Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các thành viên còn lại là đại diện của các sở, ban, ngành tỉnh, gồm: Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh. Quy trình, phương pháp kiểm tra thực hiện theo Quy định số 02-QĐ/BCĐ ngày 14/12/2022 của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh “về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh”.  

Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng địa phương, đơn vị báo cáo đảm bảo đầy đủ, khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai tổ chức thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước năm 2022. Quá trình kiểm tra phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Căn cứ đề cương báo cáo, các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tự triển khai công tác kiểm tra tại địa phương, đơn vị, tổng hợp báo cáo về Đoàn Kiểm tra. Căn cứ báo cáo, Đoàn Kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra tại 06 cấp ủy, tổ chức đảng địa phương, đơn vị và mở rộng đối tượng kiểm tra trực tiếp khi thấy cần thiết. Đoàn kiểm tra hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh trong tháng 8/2023. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh trên cơ sở kết quả kiểm tra, dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC trước 15/9/2023.

Hải Hà - Phòng Nghiệp vụ II


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 18
Đã truy cập: 790836