Chức năng - nhiệm vụ

04/11/2020

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cụ thể hóa tại Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cụ thể:

1. Chức năng và tổ chức của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XV có 11 thành viên, gồm một số đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ và một số đồng chí ngoài Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường trực gồm Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

a. Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

- Báo cáo việc kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Chủ động tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý.

b. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ, hàng năm, 6 tháng; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra giám sát; triệu tập và chỉ đạo hội nghị cán bộ kiểm tra toàn tỉnh.

c. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ:

- Kiểm tra đảng viên kể cả cấp uỷ viên cùng cấp, khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giám sát Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho tỉnh ủy, tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đạo đực lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 

- Giải quyết đơn thư tố cáo với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Xem xét, kết luận, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật; giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định theo ban và hướng dẫn của Uỷ Kiểm tra Trung ương.

- Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp.

d. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, yêu cầu các tổ chức Đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật phải đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định đó.

đ. Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ, các tổ chức Đảng và cơ quan có liên quan giúp Tỉnh uỷ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng).

e. Thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được dự các cuộc họp của ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (trừ những hội nghị Ban Chấp hành cần bàn riêng), Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn các ngành, đoàn thể tỉnh. Việc cử cán bộ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đến dự các cuộc họp của cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn của các ngành, đoàn thể tỉnh và các tổ chức Đảng, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quy định.

g. Quyết định những vấn đề về tổ chức, bộ máy, cán bộ của cơ quan giúp việc theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Bộ máy giúp việc phải được tổ chức chặt chẽ, có đủ chất lượng tín nhiệm và làm việc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Tỉnh ủy và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giao.

3. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Chế độ làm việc và sự phân công trong Uỷ ban Kiểm tra phải đảm bảo cho mỗi thành viên phát huy hết trách nhiệm, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của  Uỷ ban Kiểm tra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 315539