Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật Đảng gắn với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử

28/12/2020 08:51

Ngày 26/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phát triển KT-XH. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu và thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên; chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, yêu cầu xử lý kỷ luật đồng bộ về hành chính, đoàn thể. Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 2.226 tổ chức Đảng, 2.289 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 21 tổ chức Đảng cấp dưới, 68 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 831 tổ chức Đảng, 353 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã có 8 tổ chức đảng; 555 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật Đảng.

Việc xây dựng và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh sau khi tích hợp thêm các cuộc thanh tra chuyên ngành đã đảm bảo thống nhất nội dung, chương trình, phân công rõ trách nhiệm, rõ nội dung, tránh chồng chéo, bỏ sót và giảm áp lực cho cơ sở. Cấp ủy thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp, đã cơ bản xây dựng đề án bố trí tối đa số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cơ quan ủy ban kiểm tra  - thanh tra sau hợp nhất ở cấp huyện đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, tránh được sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, báo cáo tại hội nghị

Nhấn mạnh đến Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình số 02-CTr/TU về Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó, xác định rõ 3 mục tiêu, 3 quan điểm, 9 cuộc kiểm tra, 16 cuộc giám sát. Riêng năm 2021, Nghị quyết đã xác định sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật Đảng, gắn với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước. Đây là quan điểm mới, đầu tiên có trong Nghị quyết của Tỉnh ủy.Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của hệ thống chính trị nói chung và của ngành kiểm tra nói riêng trong năm 2020. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong toàn Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện, rõ thẩm quyền; củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Về mục tiêu cao nhất phải đạt được trong cả nhiệm kỳ 2021-2025 và trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, hệ thống chính trị toàn tỉnh, trước hết là trong tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, tạo đồng thuận xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững vị trí đứng đầu các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI, giữ vững sự ổn định chính trị, giữ vững niềm tin của nhân dân và niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp với Đảng bộ, chính quyền, thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN, không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

Quang cảnh Hội nghị

Chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, phó bí thư, chủ tịch UBND các cấp phải thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021 của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp các rà soát Nghị quyết đại hội của cấp mình để xem xét, điều chỉnh, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra bảo đảm sự thiết thực, toàn diện, đồng bộ. Kiên trì thực hiện phương châm giám sát phải mở rộng; mở rộng giám sát trên các địa bàn, lĩnh vực, coi trọng giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ xa, từ sớm, từ cơ sở; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát từ trên xuống và từ dưới lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu phải tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Không ngừng hoàn thiện quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo hướng kết hợp chặt chẽ với các phương pháp nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước. Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên. Các chi bộ phải tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên từ khi mới manh nha để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm ngay trong nội bộ, ngay tại cơ sở. Cùng với đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt là cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra cấp huyện; nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm, dũng khí và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra.

Trang tin điện tử Báo Quảng NinhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 309665