Tổ chức bộ máy

16/07/2021
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

 1. Lãnh đạo Văn phòng: 

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Chí Thành 

  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế; Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 080.33172

- E-mail: nguyenchithanh@quangninh.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Vũ Thu Hòa

   ảnh đồng chí hòa.jpg  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33128

 - E-mail: nguyenvuthuhoa@quangninh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ngô Quang Hưng

      

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33176

 - E-mail: ngoquanghung@quangninh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Đức Thắng

     

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán;                                       Cử nhân quản trị kinh doanh và xây dựng cơ bản;                             Thạc sĩ quản trị kinh doanh

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33139

 - E-mail: phamducthang@quangninh.gov.vn


2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổng hợp:

Phó Trưởng phòng - Thư ký Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyNguyễn Văn Khang

   

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33140

 - E-mail: nguyenvankhang@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH2


Phó Trưởng phòng - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Hoàng Giang
 
 
 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điều khiển - Tự động hóa;            Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân QTKD, Kỹ sư Tự động hóa

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33211

 - E-mail: buihoanggiang@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH4

 

Chuyên viên: Đoàn Quang Chiến

 

A Chien.jpg
 

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản;                          Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33173

 - E-mail: doanquangchien@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH5

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Đức Phong 

 
 
  IMG_1955_edited.jpg
 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng;                                          Kỹ sư cầu đường; Cử nhân kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33174

 - E-mail: nguyenducphong@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH6

 

Chuyên viên: Chu Tuấn Thành

 

  

 

 - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành “Nền và móng,           công trình ngầm”; kỹ sư chuyên ngành “Xây dựng dân dụng             và công nghiệp”.

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33173

 - E-mail: chutuanthanh@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH7

 

Chuyên viên: Nguyễn Đình Thiệp

 
  
 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33219

 - E-mail: nguyendinhthiep@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH8

 

Chuyên viên: Dương Khánh Dương

 
Dương Khánh Dương 1.jpg
 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công;                      Cử nhân toán tin ứng dụng

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33173

 - E-mail: duongkhanhduong@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Trang

 
 

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Ngân hàng;              Thạc sỹ Thương mại và Tài chính quốc tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33173

 - E-mail: nguyenthithutrang@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH

 

 

Chuyên viên: Đoàn Nam Duy


 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế;        Cử nhân kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33173

 - E-mail: doannamduy@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH9 


Chuyên viên: Vũ Thăng Long

 
 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính ứng dụng;                    Cử nhân kinh tế và tài chính

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33219

 - E-mail: vuthanglong@quangninh.gov.vn

 - Ký hiệu: TH 

 

 - Phòng Tài chính - Kế toán:

 
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyết

  tuyet.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33168 

 - E-mail: nguyenthituyet.vptu@quangninh.gov.vn

 


 
Phó Trưởng phòng: Đặng Hồng Xuyên

  Anh Xuyen.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33215 

 - E-mail: danghongxuyen@quangninh.gov.vn

 

 
Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thanh Loan
 
  Loan.jpg

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33129

 - E-mail: dothithanhloan@quangninh.gov.vn 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Phương Thùy

 anh dc thuy.jpg
 
 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33215

 - E-mail: nguyenthiphuongthuy@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Trần Thị Hoa

  

 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33008

 - E-mail: tranthihoa@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Phạm Mạnh Cường

  

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33008

 - E-mail: phammanhcuong.cp@quangninh.gov.vn

 

- Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin:

  
Trưởng phòng: Hoàng Văn Mạnh

 Hoàng văn mạnh.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học  

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33210

 - E-mail: hoangvanmanh@quangninh.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Thụ 

 Baysua.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học KTMM   

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33175 

 - E-mail: phamvanthu.vptu@quangninh.gov.vn

 


Phó Trưởng phòng: Lê Quang Vịnh

 lê quang vịnh.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học máy tính

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33161

 - E-mail: lequangvinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Kim Tuấn

 Copy of Tuan.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật máy tính

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33161

 - E-mail: nguyenkimtuan@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Chu Ngọc Anh

  

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống thông tin

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33233

 - E-mail: chungocanh@quangninh.gov.vn

 

Nhân viên: Đỗ Thu Thảo

 

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kỹ thuật mật mã

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33175

 - E-mail: dothuthao@quangninh.gov.vn


Phòng Hành chính - Lưu trữ:

Trưởng phòng: Đào Mai Hạnh

 

 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật     

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33223

 - E-mail: daomaihanh@quangninh.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Xuân Mến 

   ảnh đồng chí mến.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế QTDN

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33162

 - E-mail: lethixuanmen@quangninh.gov.vn
  

  
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hường 
    

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học máy tính;                         Kỹ sư nông nghiệp

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33223

 - E-mail: nguyenthithuhuong@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
   tam.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33223

 - E-mail: nguyenthithanhtam@quangninh.gov.vn

 
 
Chuyên viên: Nguyễn Thị Quỳnh Phương
   

 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơcấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33223

 - E-mail: nguyenthiquynhphuong@quangninh.gov.vn

 
 
Chuyên viên: Bùi Thị Nụ
 anh chi nu.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 0203.383.6188

 - E-mail: buithinu@quangninh.gov.vn

 
Chuyên viên: Nguyễn Minh Diệp
 ảnh đồng chí diệp.jpg

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế;                          Cử nhân Kinh tế, Cử nhân luật

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33119

 - E-mail: nguyenminhdiep@quangninh.gov.vn

 
 
Nhân viên: Hoàng Thị Loan

 Loanvt.jpg 

 

 - Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Văn thư

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 - Điện thoại cơ quan: 080.33119

 - E-mail: hoangthiloan@quangninh.gov.vn

 

Nhân viên: Hoàng Thị Yêu

 ảnh d.c yêu.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33162

 - E-mail: hoangthiyeu@quangninh.gov.vn

 

 Nhân viên: Nguyễn Trọng Lịch

   lich.jpg

 - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Điện khí hóa

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 0203.383.6188

 - E-mail: nguyentronglich@quangninh.gov.vn

 

- Phòng Quản trị:

Trưởng phòng: Đỗ Thị Kim Oanh

   đỗ thị kim oanh 5.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33160

 - E-mail: dothikimoanh@quangninh.gov.vnPhó Trưởng phòng: Lê Thị Lệ Xuân

  Lê thị lệ xuân.jpg

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33234

 - E-mail: lethilexuan@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Phạm Văn Ngọc

  Ngoc.jpg

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế QTDN 

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33177

 - E-mail: phamvanngoc@quangninh.gov.vn
  

 

Chuyên viên: Nguyễn Hằng Hải 

  

 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33170

 - E-mail: nguyenhanghai@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Đỗ Văn Hưởng

    

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế  

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33177

 - E-mail: dovanhuong@quangninh.gov.vn
  

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hải Ninh

    

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;                                 Cử nhân tài chính ngân hàng

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 - Điện thoại cơ quan: 080.33234

 - E-mail: nguyenthihaininh@quangninh.gov.vn

 Nhân viên: Mạc Thị Nga 

  Nga.jpg

 

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật bàn

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 - Điện thoại cơ quan: 080.33170

 - E-mail: macthinga@quangninh.gov.vnTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 605
Đã truy cập: 415612