Chức năng - Nhiệm vụ

13/01/2018

TỈNH UỶ QUẢNG NINH                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                          *                                                                 Quảng Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

                                                                                     Số 1376 - QĐ/TU

 

QUYẾT ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác

của Văn phòng Tỉnh uỷ

-----


- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy";

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Căn cứ Quy chế quản lý Tổ chức và cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 226-QĐ/TU ngày 01/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

- Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chức năng của Văn phòng Tỉnh uỷ

 1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ trong tổ chức điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ; là trung tâm thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; là đầu mối giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hằng ngày.
 2. Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Tỉnh ủy; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ cho hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
 3. Giúp Thường trực Tỉnh uỷ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh làm kinh tế Đảng và những công việc khác khi được Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Điều 2. Nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy

 1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
 2. a) Nghiên cứu, đề xuất và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thực hiện chương trình công tác; xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; sắp xếp chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc và chương trình công tác; thực hiện công tác đối ngoại của Tỉnh ủy; phối hợp và điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Chủ trì phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng.
 3. b) Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và hoạt động của các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy. Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thực hiện công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên và các tổ chức. Giúp Tỉnh ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.
 4. c) Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; quản lý, khai thác mạng cơ yếu của Tỉnh ủy. Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh.
 5. d) Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của lưu trữ lịch sử đảng bộ tỉnh, bao gồm tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

đ) Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng; hành chính, quản trị, tài vụ phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Thực hiện kế toán phục vụ chung cho hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính ngân sách đảng của các tổ chức đảng và đảng bộ trực thuộc. Bảo đảm điều kiện vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đồng thời, bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy theo phân công, phân cấp.

 1. e) Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu tài sản tại cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp của Đảng tại tỉnh Quảng Ninh theo sự ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan đảng và đơn vị sự nghiệp.
 2. g) Tham gia tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh; chủ trì phục vụ hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy triệu tập, các cuộc làm việc của Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy theo Hướng dẫn số 26-HD/VPTW, ngày 08/6/2017 của Văn phòng Trung ương về công tác phục vụ hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.
 3. h) Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp ủy.
 4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
 5. a) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, công tác quản lý tài sản của Đảng cho các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy cấp dưới; nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; công nghệ thông tin, nghiệp vụ công tác cơ yếu cho văn phòng cấp ủy cấp dưới và các cơ quan đảng thuộc Tỉnh ủy.
 6. b) Thực hiện kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ văn phòng và công tác tài chính - kế toán ở các đảng bộ và tổ chức trực thuộc Tỉnh ủy.
 7. c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 8. Thẩm định, thẩm tra
 9. a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.
 10. b) Nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận.
 11. Phối hợp
 12. a) Với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 13. b) Với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, văn bản, chương trình hành động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao; biên tập hoặc thẩm định văn bản trước khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành.
 14. c) Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy theo phân cấp.
 15. d) Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng; về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; việc thực hiện các chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Tỉnh ủy.

đ) Với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án cho các cơ quan đảng theo quy định của pháp luật.

 1. e) Với Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Điều 3. Tổ chức, bộ máy

 1. 1. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy gồm: Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.
 2. 2. Các đơn vị trực thuộc

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Hành chính - Lưu trữ;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin;

- Phòng Quản trị.

 1. 3. Biên chế

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ giao biên chế cụ thể theo từng năm.

 Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Điều 4. Chế độ làm việc

Văn phòng Tỉnh uỷ làm việc theo chế độ Thủ trưởng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; kết hợp với chế độ trực tuyến trên một số công việc. Chánh Văn phòng là người chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ về mọi mặt hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy. 

Điều 5. Mối quan hệ công tác

 1. 1. Với Văn phòng Trung ương Đảng

 Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng trong công tác thông tin và thực hiện chế độ báo cáo của Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Văn phòng Trung ương Đảng và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Trung ương Đảng theo quy định.

 1. 2. Với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy

- Văn phòng Tỉnh uỷ chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, xin chỉ thị và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm của lĩnh vực được phân công với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ.

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy được thừa lệnh Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo, kế hoạch, lịch công tác, công văn, giấy mời họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy và những văn bản khác khi được ủy quyền.

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy được dự các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo quy chế làm việc của Tỉnh uỷ hoặc khi bàn đến nội dung thuộc lĩnh vực được phân công.

 1. 3. Với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh là quan hệ phối hợp

- Hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu có gắn với công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nội chính, đối ngoại. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy được dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh khi bàn các nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nội chính, đối ngoại.

- Những nội dung cần thiết khác, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy làm việc trực tiếp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.

 1. 4. Với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh; các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc là quan hệ phối hợp

- Phối hợp triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh ủy;

- Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn triển khai các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế và kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Phối hợp trao đổi thông tin; chuẩn bị nội dung, đề án phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ;

- Phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, góp ý trong thực hiện về công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp.

Văn phòng Tỉnh uỷ có trách nhiệm cung cấp cho các cơ quan nêu trên các văn bản của Trung ương và của Tỉnh uỷ theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ; thông báo, truyền đạt các chủ trương, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ về những vấn đề có liên quan; tổng hợp báo cáo, phản ánh kịp thời những kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Được cử chuyên viên theo dõi tổng hợp và yêu cầu các cơ quan nêu trên cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ về các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chuyên viên theo dõi tổng hợp được dự các hội nghị do các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban chấp hành, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh và các hội nghị do các cơ quan đó triệu tập.

 1. Với văn phòng cấp ủy các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc là quan hệ phối hợp

- Trao đổi, hướng dẫn, góp ý trong thực hiện về công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Văn phòng cấp ủy các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Văn phòng Tỉnh ủy theo quy chế, quy định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

 1. 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quyết định trước đây về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy.
 2. 2. Căn cứ Quyết định này, Văn phòng Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành quy chế làm việc, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, từng chức danh, vị trí việc làm trong cơ quan. Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp công tác với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.
 3. 3. Văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Nếu phát hiện có phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thì báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ sung, sửa đổi kịp thời.

  Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng (báo cáo),

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh,

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh,

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,

- Văn phòng cấp ủy các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc tỉnh,

- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

Đã ký

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đọc

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 471
Đã truy cập: 871269