Chức năng - Nhiệm vụ

18/04/2024

 

TỈNH UỶ QUẢNG NINH   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 1324 - QĐ/TU

   Quảng Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo Quy định 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư

-----

 

      - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

      - Căn cứ Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

      - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

      - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 2187-TTr/BTCTU ngày 30/01/2024,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư từ ngày 15/02/2024.

      Điều 2. Nguyên tắc tổ chức

      1. Bảo đảm tham mưu, giúp việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy; không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

      2. Đầu mối bên trong (phòng và tương đương) của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy được thống nhất thành lập trên một số cơ sở sau: (i1) Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; (i2) Tổng số biên chế được cấp có thấm quyền giao; (i3) Tối thiểu có 5 người mới thành lập một đầu mối. Trường hợp chưa bô trí đủ biên chế, ít nhất phải có 4 người mới được thành lập. Tên các phòng, số lượng phòng thực hiện theo Quy định 137-QĐ/TW.

     3. Tống số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy có không quá 18 người, số lượng cấp phó cụ thể đối với mỗi cơ quan bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

     4. Phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.

      5. Biên chế của các cơ quan tham mưu, giúp việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trên cơ sở tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của mỗi cơ quan theo Quy định; bám sát yêu cầu, cơ cấu cán bộ, công chức, tiêu chuấn chức danh, vị trí việc làm đã được phê duyệt; tăng cường phân công kiêm nhiệm một số chức danh; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo các quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

      Điều 3. về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế

      1. Về chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Chương II, Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư.

     2. Về số lượng cấp phó:

      2.1. Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy: Số lượng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 03 người (theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vê công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng), các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

      2.2. Việc bố trí số lượng cấp phó cụ thể tại các cơ quan tham mưu, giúp việc còn lại do Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào nhu cầu công tác và tình hình đội ngũ cán bộ, xem xét, quyết định bảo đảm tại mỗi thời điểm không quá 15 người (không bao gồm cấp phó kiêm nhiệm), trong đó: (1) Văn phòng Tỉnh ủy không quá 04 người; (2) Các ban Đảng (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy) không quá 03 người.

      3. Về số lượng phòng, tên phòng, số lượng người, biên chế trong phòng của cơ quan tham mưu, giúp việc thực hiện theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư và các nguyên tắc tại Điều 2 Quyết định này.

       Điều 4. Điều khoản thi hành

      1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1730- QĐ/TU ngày 01/02/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quyết định số 1371-QĐ/TU ngày 01/02/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tố chức bộ máy và quan hệ công tác của Cơ quan úy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Quyết định số 1372-QĐ/TU ngày 01/02/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Quyết định số 1374- QĐ/TU ngày 01/02/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy; Quyết định số 1735-QĐ/TU ngày 01/02/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tố chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quyết định số 1376-QĐ/TU ngày 01/02/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy và các vãn bản trước đây trái với Quy định này.

      2. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế theo Điều 3 Quyết định này; chịu trách nhiệm ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các phòng chuyên môn thuộc cơ quan mình gắn với thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức chuyên môn tham mưu trực tiêp tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030" theo Thông báo số 1099-TB/TU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng Danh mục và bản mô tả vị trí việc làm của cơ quan, trình cấp có thấm quyền phê duyệt theo quy định.

      3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

  Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh,

- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,

- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh,

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

- Lưu VPTU, BTCTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

Đã ký

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Ký

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 839
Đã truy cập: 1161943