Ngày thứ hai Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

28/03/2021 19:06

Ngày 28/3, tiếp tục chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021 - 2025).

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021 - 2025).

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ninh, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Báo cáo về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chủ đề của chiến lược là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chiến lược cũng đề ra các mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi…

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Các đại biểu nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

Các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; rút kinh nghiệm việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu trong từng giai đoạn để đề xuất điều chỉnh, bổ sung các giải pháp trong quá trình thực hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, theo dõi tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; thực hiện giám sát, phản biện xã hội các đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các mục tiêu 5 năm.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giới thiệu chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo quán triệt một số nội dung sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo quán triệt một số nội dung sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong 2 ngày, hơn 31 nghìn đảng viên, chiếm gần 30% tổng số đảng viên trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp được học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua hình thức trực tuyến và được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người trực tiếp tham gia xây dựng văn kiện quán triệt. Điều này không chỉ tăng tính thuyết phục, hấp dẫn trong việc học tập, mà còn giúp cho nhận thức của Đảng viên về các nội dung được đề cập trong Nghị quyết được sâu sắc hơn.

Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo và Bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở tiếp tục bám sát Kế hoạch số 43 của BTV Tỉnh ủy để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và phải hoàn thành trước ngày 30/5. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết. Đồng thời, phải coi đây là công việc thường xuyên, thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

Đồng chí yêu cầu Trung tâm Truyền thông tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh tới cơ sở nhanh chóng có kế hoạch cụ thể để tổ chức tuyên truyền, quán triệt một cách sâu rộng, thực chất để mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là luôn tin tưởng, ủng hộ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí cũng yêu cầu, trên cơ sở rà soát chương trình hành động của cấp mình và bám sát chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, ngay sau đây, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, đảm bảo tính thống nhất từ tỉnh tới cơ sở và đầy đủ những nội dung yêu cầu, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, phân công trách nhiệm và tiến độ để tổ chức thực thi một cách hiệu quả. Đồng chí lưu ý, phải đặc biệt nắm vững các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu; các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng với 03 đột phá chiến lược, 15 đề án và chương trình trọng điểm được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

Ngoài ra, vệc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn.

Trong quá trình thực hiện, phải hết sức chú ý kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của quá trình thực hiện Nghị quyết; cùng với đó là truyền thông kết quả, thành quả, thành tựu trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng Mỏ anh hùng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng ý chí tự lực, tự cường, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh sẽ ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” của năm 2021, tổ chức thành công các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với mục tiêu cao nhất là vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và vì niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Quảng Ninh quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ.

 

http://baoquangninh.com.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Đã truy cập: 1237640