Giới thiệu chung

 

BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NINH

 

 * Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh là cơ quan ngang Sở, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

* Cơ quan tiền thân của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh là Ban Dân tộc - Miền núi được thành lập từ năm 1964, trực thuộc Cơ quan Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm Trưởng Ban.

Từ năm 1968, Ban Dân tộc - Miền núi có trụ sở, tài khoản và con dấu riêng, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, thực hiện đồng thời 2 chức năng: vừa tham mưu cho Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác dân tộc - miền núi, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc - miền núi của UBND tỉnh.

Năm 1980, Bộ phận Định canh Định cư tách khỏi Ban Dân tộc - Miền núi nhập vào Sở Nông - Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 1983, Bộ phận Định canh Định cư sáp nhập trở lại Ban Dân tộc - Miền núi tỉnh Quảng Ninh.

Năm 1986, cơ quan Ban Dân tộc - Miền núi giải thể. Cán bộ làm công tác định canh định cư chuyển về Sở Nông - Lâm nghiệp (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cán bộ làm công tác dân tộc - miền núi chuyển về Bộ phận làm công tác dân tộc thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ngày 12 tháng 3 năm 2001, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh được thành lập, thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cả hai lĩnh vực dân tộc và tôn giáo của tỉnh.

Năm 2005, Bộ phận làm công tác Định canh Định cư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển về Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh. Bộ máy tổ chức của Ban gồm: Lãnh đạo Ban, Văn phòng, Phòng Dân tộc, Phòng Tôn giáo, Bộ phận định canh định cư (đổi thành Phòng Kế hoạch - Tổng hợp từ năm 2007).

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2008, Ban Dân tộc chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực tôn giáo chuyển sang Sở Nội vụ. Bộ máy tổ chức của Ban gồm: Lãnh đạo Ban, Văn phòng, Thanh Tra, Phòng Chính sách Dân tộc, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

Ngày 26 tháng 4 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định số 940/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng phòng Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 05 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định số 2242/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh;

 

Như vậy, từ ngày được thành lập đến nay, Cơ quan làm công tác Dân tộc trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có tên Ban Dân tộc - Miền núi hoạt động trong 22 năm (từ 1964 đến 1986) và được tái lập mang tên Ban Dân tộc và Tôn giáo (từ 12/3/2001 đến 30/3 /2008). Từ 01/4/2008 đến nay, Cơ quan mang tên Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

* Ngày Truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc được quy định vào ngày 03 tháng 5 hàng năm tại Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính Phủ.

* Trụ sở của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đặt tại Tầng 18 Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.835 635 

Email: bdt@quangninh.gov.vn.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 187
Đã truy cập: 1173286