Lãnh đạo Ban

08/10/2018

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban:       Vũ Kiên Cường
 - Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.001
- Trình độ đào tạo: Đại học Cảnh sát
- Trình độ đào tạo lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0203. 3839336 - 0904 012 118 
- Email: vukiencuong@quangninh.gov.vn
Chức trách, nhiệm vụ:
1. Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Ban Dân tộc tỉnh, của các Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị thuộc Ban. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức, hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh.
2. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:
- Tổ chức cán bộ, biên chế, kế hoạch, cải cách hành chính, tài chính, thanh tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác đối ngoại.
- Triển khai thực hiện Quyết định 2537/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đề án “nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Đề án 196); Dự án xây dựng hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh.
- Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.
- Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia;  Ban chỉ đạo công nhận các đơn vị hành chính; Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh; các Ban chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được UBND tỉnh giao.
3. Là người phát ngôn với cơ quan báo chí truyền thông về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh; là chủ tài khoản cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.
4. Phụ trách chung công tác của Văn phòng Ban.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng ban:    Ân Thị Thìn
- Số hiệu công chức:  T20-A2.1-01.002 - 28.007    
- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật  
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại : 0203. 3834 298 - 01655 815 009
Chức trách, nhiệm vụ:
1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác::
- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh; chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số quản trị hành chính công (PaPi), thủ tục hành chính, nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, thường trực chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015.
- Quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
- Phụ trách thanh tra hành chính; công tác pháp chế.
- Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2020”; Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2017-2021; Đề án xây dựng Làng Dân tộc thiểu số.
- Công tác tài chính cơ quan, thi đua khen thưởng; báo cáo định kỳ tháng, quý, năm; hoạt động nội vụ, hành chính của Văn phòng Ban; giữ mối liên hệ với các Đoàn thể thuộc Ban Dân tộc tỉnh.
- Phụ trách Tổ Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.
- Tham gia là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Ban chỉ đạo sử dụng Quỹ từ thiện; các Ban chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.
2. Là người được ủy quyền thứ nhất của chủ tài khoản cơ quan.
3. Phụ trách chung công tác của Thanh tra Ban.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng ban:    Lý Văn Thành
- Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.002 
- Trình độ đào tạo: Cử nhân Sư phạm  
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại : 0203. 3820 535 - 0915 225 161 
- Email: lyvanthanh@quangninh.gov.vn
Chức trách, nhiệm vụ:
1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:
- Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo nhiệm vụ được giao đối với Ban Dân tộc tỉnh.
- Triển khai thực hiện Đề án 196; huy động nguồn lực ủng hộ các xã, thôn đặc biệt khó khăn.
-Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được gia đối với Ban Dân tộc tỉnh.
- Thực hiện chính sách thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Đề án 2085).
- Tham gia là thành viên ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh; Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các Ban chỉ đạo của tình liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.
2. Là người được ủy quyền thứ hai của chủ tài khoản cơ quan.
3. Phụ trách chung công tác của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng ban:    Ngọc Thái Hoàng
- Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.003 
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Kinh tế 
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại : 0912 080 660
- Email: ngocthaihoang@quangninh.gov.vn
Chức trách, nhiệm vụ:
 1. Giúp Trưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:
Thực hiện chính sách dân tộc, gồm: Văn hóa dân tộc, thông tin - tuyên truyền về công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai thực hiện Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách ddooid với người có uy tín trong đồng bào DTTS.
- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, Quyết định 2537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành.
- Công tác thống kê công tác dân tộc; dự án xây dựng hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng ninh; Công tác phòng chống bão lũ, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan.
2. Là người được ủy quyền thứ ba của chủ tài khoản cơ quan
3. Phụ trách chung công tác của Phòng Chính sách dân tộc
  
 
Theo Quyết định số 78/QĐ-BDT ngày 22/10/2018 của Ban Dân tộc tỉnh

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 58
Đã truy cập: 424350