Lãnh đạo Ban

08/10/2018

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH  

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban:       Vũ Kiên Cường
 - Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.001
- Trình độ đào tạo: Đại học Cảnh sát
- Trình độ đào tạo lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0203. 3839336 - 0904 012 118 
- Email: vukiencuong@quangninh.gov.vn
Chức trách, nhiệm vụ:

1. Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Ban Dân tộc tỉnh, của các Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị thuộc Ban. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức, hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh.

Trực tiếp giữ mối quan hệ với Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mối quan hệ với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương trong tỉnh.

2. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:

- Tổ chức cán bộ, biên chế; kế hoạch; cải cách hành chính; tài chính; thanh tra, pháp chế; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng lãng phí; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đối ngoại; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 - Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi (Đề án ‘‘Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030’’; Đề án tổng thể phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân tại các địa phương Bình Liêu, Tiên Yên giai đoạn 2021 - 2025; Dự án xây dựng hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt nam giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh’’.

- Chỉ đạo công tác thực hiện các chỉ số: nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI); nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, Khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng khoa học sáng kiến; Hội đồng thi tuyển chức danh cán bộ công chức, tuyển dụng lao động; Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của cơ quan.

- Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Ban; Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh; Trưởng Ban chỉ đạo 35 của cơ quan Ban Dân tộc.

- Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia;  Ban Chỉ đạo công nhận các đơn vị hành chính; Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông; thành viên Hội đồng quy hoạch tỉnh; Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, bản, khu phố; các Ban Chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được UBND tỉnh giao.

3. Là người phát ngôn với cơ quan báo chí, truyền thông về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Dân tộc tỉnh và có thể ủy quyền cho 01 Phó Trưởng ban phát ngôn với cơ quan báo chí, truyền thông khi cần thiết.

4. Là chủ tài khoản cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.

5. Tham gia sinh hoạt và phụ trách Thanh tra Ban.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng ban:    Ân Thị Thìn
- Số hiệu công chức:  T20-A2.1-01.002 - 28.007    
- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật  
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại : 0203. 3834 298 - 01655 815 009
Chức trách, nhiệm vụ:

1. Giúp Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:

- Công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI); thủ tục hành chính; nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, Chính quyền số; công tác an toàn, an ninh mạng; thường trực chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan Ban Dân tộc; công tác tài chính cơ quan (đối với phần kinh phí chi thường xuyên phục vụ hoạt động chung của cơ quan); thi đua khen thưởng; báo cáo định kỳ tháng, quý, năm; hoạt động nội vụ, hành chính của cơ quan; giữ mối liên hệ với các đoàn thể thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 771); Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 498).

- Phụ trách triển khai, chỉ đạo một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi (Đề án ‘‘Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030’’ theo sự phân công của Trưởng ban..

- Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 35 của cơ quan.

- Tham gia là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Hội đồng thẩm định khung tổng thể nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh; Tham gia là thành viên Hội bảo trợ trẻ em, các Ban Chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

- Phụ trách triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm của Ban.

2.  Là người được ủy quyền thứ nhất của chủ tài khoản cơ quan.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

4. Tham gia sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và chỉ đạo, đôn đốc các công chức, lao động trực tiếp tham mưu lĩnh vực công việc do mình phụ trách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Phó Trưởng ban:    Lý Văn Thành
- Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.002 
- Trình độ đào tạo: Cử nhân Sư phạm  
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại : 0203. 3820 535 - 0915 225 161 
- Email: lyvanthanh@quangninh.gov.vn
Chức trách, nhiệm vụ:

1. Giúp Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về‘‘Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030’’; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi (Đề án ‘‘Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030’’).

- Tổ chức triển khai thực hiện “Đề án tổng thể phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân tại các địa phương Bình Liêu,Tiên Yên giai đoạn 2021 – 2025”.

- Phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chương trình Xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được giao đối với Ban Dân tộc tỉnh.

- Tham gia là thành viên: Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh; Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các Ban chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.  

- Phụ trách triển khai thực hiện lĩnh vực khoa học công nghệ, sáng kiến; công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ và phát triển rừng.

- Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc (trừ các Nghị quyết, Chương trình đã giao cho các Phó Trưởng ban khác phụ trách).

2. Là người được ủy quyền thứ hai của chủ tài khoản cơ quan.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

4. Tham gia sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và chỉ đạo, đôn đốc các công chức, lao động trực tiếp tham mưu lĩnh vực công việc do mình phụ trách.  

 

 
Theo Quyết định số 28/QĐ-BDT ngày 05/5/2021 của Ban Dân tộc tỉnh

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 959378