Lãnh đạo Ban

08/10/2018

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH  

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban:       Lục Thành Chung
 - Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.001
- Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Đại học chuyên ngành Kinh tế; Thạc sỹ Luật
- Trình độ đào tạo lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0203. 3839336 - 0982 836 895 
- Email: lucthanhchung@quangninh.gov.vn
Chức trách, nhiệm vụ:
1. Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Ban Dân tộc tỉnh, của các Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị thuộc Ban. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức, hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh.
Trực tiếp giữ mối quan hệ với Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mối quan hệ với các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương trong tỉnh.
2. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:
- Công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Tổ chức cán bộ, biên chế; kế hoạch; cải cách hành chính, chuyển đổi số; tài chính; pháp chế; thi đua khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, tiêu cực,  lãng phí; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đối ngoại;
- Quản lý tài chính, tài sản công của Ban Dân tộc;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định về cơ chế phân bổ nguồn lực và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
- Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025” theo Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 414); Dự án xây dựng hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Chỉ đạo công tác thực hiện các chỉ số: nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI); nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, Khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng khoa học sáng kiến; Hội đồng thi tuyển chức danh cán bộ công chức, tuyển dụng lao động; Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của cơ quan.
- Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Ban; Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh; Trưởng Ban chỉ đạo 35 của cơ quan Ban Dân tộc.
- Tham gia một số Ban Chỉ đạo của tỉnh: Ủy viên Ban Chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình an ninh cơ sở; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; Ban Chỉ đạo công nhận các đơn vị hành chính; Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông; thành viên Hội đồng quy hoạch tỉnh; Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, bản, khu phố; các Ban Chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được UBND tỉnh giao; Thành viên Tiểu Ban Dân vận, vận động và huy động xã hội.
- Phối hợp Sở Nội vụ trong việc bố trí người dân tộc thiểu số làm việc tại cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã; chỉ đạo phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước trên phạm vi tỉnh.
- Phối hợp Sở Giáo dục- Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh DTTS vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người DTTS đạt kết quả cao trong các kỳ thi.
3. Là người phát ngôn với cơ quan báo chí, truyền thông về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Dân tộc tỉnh và có thể ủy quyền cho 01 Phó trưởng Ban phát ngôn với cơ quan báo chí, truyền thông khi cần thiết.
4. Là chủ tài khoản cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.
5. Tham gia sinh hoạt và phụ trách Thanh tra Ban.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Phó Trưởng ban:    Ân Thị Thìn
- Số hiệu công chức:  T20-A2.1-01.002 - 28.007    
- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật  
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại : 0203. 3834 298 - 01655 815 009
- Email: anthithin@quangninh.gov.vn
Chức trách, nhiệm vụ:
1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:
- Công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; công tác truyền thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; công tác nhân quyền.
- Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.
- Công tác dân vận chính quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; chỉ đạo phối hợp giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; chỉ đạo phối hợp thực hiện các chính sách: văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; công tác tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; công tác thống kê lĩnh vực dân tộc.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện một số đề án, chính sách: Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 771); Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 498); Đề án Thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa một số làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi tỉnh Quảng Ninh; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1898); Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; chính sách cấp phát báo, tạp chí không thu tiền theo Quyết định số 45/QĐ/TTg ngày 09/11/2019 và các văn bản liên quan.
- Triển khai thực hiện Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Chỉ đạo công tác phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chính sách cử tuyển; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người DTTS đạt kết quả cao trong các kỳ thi.
- Chỉ đạo công tác rà soát, xác định, phân định khu vực vùng đồng bào DTTS miền núi, biên giới theo trình độ phát triển; rà soát hộ nghèo trong phạm vi được Tỉnh phân công.
- Phụ trách triển khai, chỉ đạo một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo sự phân công của Trưởng Ban.
- Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào DTTS theo chế độ, chính sách và quy định của pháp luật; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hộ đồng bào DTTS gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro và dịp lễ tết truyền thống theo quy định.
- Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân tộc; hướng dẫn thực hiện các chính sách dân tộc trong phạm vi được phân công giúp Trưởng Ban lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ chỉ đạo hướng dẫn và tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS các cấp của tỉnh theo quy định.
- Chỉ đạo tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Nghị quyết 523/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của HĐND tỉnh và chuyên mục Giám đốc Sở, ban ngành với cử tri Quảng Ninh trên Cổng thông tin điện tử, Báo quảng Ninh điện tử.
- Chỉ đạo tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực công tác dân tộc.
- Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 35 của cơ quan.
- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Hội đồng thẩm định khung tổng thể nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh; Hội đồng thẩm định kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Tham gia là thành viên Hội bảo trợ trẻ em, các Ban Chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công (Ban Chỉ đạo Đề án phát huy vai trò lực lượng quân đội phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Ban Chỉ đạo của tỉnh về nhân quyền; Ban Chỉ đạo 06 về phát huy vai trò người có uy tín; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh; Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ban Quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Quảng Ninh (BCĐ 157); Ban Công tác người cao tuổi; Ban điều hành hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Ninh; Ban chỉ đạo công tác dân số; Ban Chỉ đạo Đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội phổ biến giáo dục pháp luật; Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh). Giữ mối liên hệ với các đoàn thể thuộc Ban Dân tộc tỉnh.
- Tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du Lịch, Sở Tư pháp, Sở Thông tin truyền thông, Trung tâm truyền thông tỉnh.
2.  Là người được ủy quyền thứ hai của chủ tài khoản cơ quan.
3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban.
4. Tham gia sinh hoạt tại Phòng Chính sách dân tộc và chỉ đạo, đôn đốc các công chức, lao động trực tiếp tham mưu lĩnh vực công việc do mình phụ trách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phó Trưởng ban:    Lý Văn Thành
- Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.002 
- Trình độ đào tạo: Cử nhân Sư phạm Toán  
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại : 0203.3820.535 - 0915.225.161 
- Email: lyvanthanh@quangninh.gov.vn
Chức trách, nhiệm vụ:
1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác:
- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về‘‘Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030’’; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi.
- Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025” theo Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 414); Dự án xây dựng hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh.
- Phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chương trình Xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được giao đối với Ban Dân tộc tỉnh.
- Công tác định canh, định cư, sắp xếp dân cư vùng DTTSMN, biên giới và những nhiệm vụ liên quan định canh định cư vùng đồng bào DTTSMN của tỉnh.
- Công tác quản lý tài chính, tài sản công của cơ quan; thi đua khen thưởng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; báo cáo định kỳ tháng, quý, năm; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ lĩnh vực công tác dân tộc; hoạt động nội vụ, hành chính của cơ quan.
- Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan Ban Dân tộc; Công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh; nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, Chính quyền số; công tác an toàn thông tin, an ninh mạng; chuyển đổi số; thường trực chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Phụ trách triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm của Ban.
- Tham gia là thành viên: Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh; Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các Ban chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.
- Phụ trách triển khai thực hiện lĩnh vực khoa học công nghệ, sáng kiến; công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự; bảo vệ và phát triển rừng.
- Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc (trừ các Nghị quyết, Chương trình đã giao cho các Phó trưởng Ban khác phụ trách).
- Tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
2. Là người được ủy quyền thứ nhất của chủ tài khoản cơ quan.
3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban.
4. Tham gia sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp và chỉ đạo, đôn đốc các công chức, lao động trực tiếp tham mưu lĩnh vực công việc do mình phụ trách. 
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 425
Đã truy cập: 1080208