Văn phòng

04/07/2018
 
VĂN PHÒNG
 

I. Chức năng:

1. Tham mưu, thông tin tổng hợp, điều phối công tác hành chính quản trị của Ban; tham mưu quản lý tài chính, tài sản của Ban;

2. Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật của cơ quan và ngànhcông tác dân tộc của tỉnh;

3. Tham mưu công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính; duy trì áp dụng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng của Ban theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008;

4. Tham mưu công tác thực hiện quy chế dân chủ của Ban; thực hiện công tác quản trị mạng, hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Dân tộc;

5. Phối hợp với các Phòng chuyên môn của Ban tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.

II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; Xây dựng các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

2. Thực hiện nhiệm vụ thông tin tổng hợp:

2.1. Tổng hợp, quản lý các cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ sự điều hành, khai thác, sử dụng của lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức trong cơ quan.

2.2. Giúp lãnh đạo Ban xây dựng các văn bản báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Ban; xây dựng, tham gia xây dựng và góp ý các đề án, văn bản theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

2.3. Khai thác, cập nhật thông tin về hoạt động của Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh, các chương trình công tác và các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, UBND tỉnh ban hành.

3. Thực hiện các nhiệm vụ thư  ký tổng hợp giúp việc cho Lãnh đạo Ban:

3.1. Xây dựng lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của Lãnh đạo Ban; tham mưu chương trình công tác năm của Ban.

3.2. Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc, ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của Lãnh đạo Ban.

4. Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng và kỷ luật của cơ quan và của ngành công tác dân tộc. Giúp lãnh đạo Ban theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thường kỳ và các phong trào thi đua; thẩm định các hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của công chức, viên chức của Ban và của ngành công tác dân tộc thuộc tỉnh, dự thảo quyết định trình Trưởng Ban ký ban hành.

 5. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban trong công tác tổ chức cán bộ; thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức; Hội đồng xét nâng ngạch, nâng bậc lương của Ban.

6.Tham mưu thực hiện cải cách hành chính, chính quyền điện tử của Ban.

7. Thực hiện các nhiệm vụ văn thư, lưu trữ:

7.1. Tiếp nhận và theo dõi xử lý văn bản đi, đến của Ban, quản lý con dấu của Ban theo quy định; Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan theo quy định pháp luật.

7.2. In, sao tài liệu của cơ quan.

8. Tham mưu công tác quản lý tài chính và tài sản của Ban:

8.1. Giúp Lãnh đạo Ban xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Ban.

8.2. Tham mưu quản lý tài chính, kế toán của cơ quan theo quy định của pháp luật.

8.3. Giúp lãnh đạo Ban quản lý, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả tài sản của Nhà nước giao cho Ban.

8.4. Tham mưu thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo các quy định của Luật Ngân sách.

9. Thực hiện nhiệm vụ quản trị mạng:

9.1. Quản lý, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; kiểm tra quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban.

9.2. Quản lý, triển khai hoạt động Cổng Thông tin thành phần của Ban.

10. Xây dựng, cải tiến, áp dụng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của Ban Dân tộc tỉnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính quản trị:

11.1. Tổ chức quản lý công sở, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng.

11.2. Đảm bảo phương tiện phục vụ công tác và các điều kiện lao động cho cán bộ công chức trong cơ quan.

11.3. Tổ chức lễ tân,  đảm bảo trật tự vệ sinh, cảch quan môi trường trong trụ sở cơ quan.

11.4. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban trong việc nội vụ, đối nội, đối ngoại, quy chế dân chủ của cơ quan và nhiệm vụ ngành thành viên BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh, công tác dân vận chính quyền Ban Dân tộc tỉnh.

12. Thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, bảo mật nội bộ, bảo đảm kỷ luật lao động, trật tự, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo nội quy quy chế của cơ quan. 

III. Thông tin cá nhân cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng:
 
  

 

 

 

Chánh Văn phòng:  Bùi Văn Triều

Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.005

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ chuyên ngành quản lý đất đai

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0203. 3634 327; 0982 251 688 

- Email: buivantrieu@quangninh.gov.vn

 Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban;

 

 

  

 

 

 

 Phó chánh Văn phòng:  Phạm Thị Lợi

- Số hiệu công chức: T20 - A1 - 06.031 - 28.013

- Trình độ đào tạo: Cử nhân chuyên ngành kế toán

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0203. 3839 595; 0914 612 598

- Emailphamthiloi@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban;

+ Kiêm kế toán Ban Dân tộc.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Huy Thành

 - Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.010

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Khoa học tự nhiên

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại : 0203.3835635; 0918 550 858

- Email: nguyenhuythanh@quangninh.gov.vn 

 - Chức trách, nhiệm vụ:

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng;

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Nhân viên Văn phòng: Trần Thị Vân

- Số hiệu công chức: T20-B-01.004- 28.014

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận chính trị:

- Điện thoại - FAX: 0203.3 839 595; 0919.769.262

- Email: tranthivan_bdt@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

Công tác Văn thư, Lưu trữ Ban Dân tộc. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nhân viên Văn phòng: Nguyễn Thị Hương

- Số hiệu công chức:

- Trình độ đào tạo:

- Trình độ Lý luận chính trị:

- Điện thoại: 0203.3835635; 0977.441.819

- Chức trách, nhiệm vụ:

Nhân viên thừa hành. 

 

 

 

 

 

 

  

Nhân viên Văn phòng: Hoàng Kiên Cường

- Số hiệu công chức:

- Trình độ đào tạo:

- Trình độ Lý luận chính trị:

- Điện thoại: 0203.3835635; 0915523686

- Chức trách, nhiệm vụ:

Nhân viên thừa hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 111
Đã truy cập: 424403