Phòng KHTH

05/07/2018

PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

 

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch- Tổng hợp có chức năng sau:

a) Quản trị nội vụ, Quản trị mạng nội bộ;

b) Quản lý tài chính, quản lý tài sản công;

c) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật;

d) Tham mưu tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính; dân chủ cơ sở trong cơ quan; thi đua- khen thưởng, kỷ luật;

e) Tham mưu ứng dụng khoa học- công nghệ, thông tin truyền thông;

f) Tham mưu công tác đối ngoại;

g) Tham mưu công tác đảm bảo an ninh trật tự của cơ quan; bảo vệ bí mật Nhà nước;

h) Tổng hợp; xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lược, các chương trình, đề án, dự án; xây dựng chương trình hành động thực hiện một số nghị quyết của các cấp ủy Đảng; chương trình kế hoạch công tác hằng năm.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện các nhiệm vụ hành chính quản trị:

- Tổ chức quản lý công sở, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng.

- Đảm bảo phương tiện phục vụ công tác và các điều kiện lao động cho cán bộ công chức trong cơ quan.

- Tổ chức lễ tân, đảm bảo trật tự vệ sinh, cảnh quan môi trường trong trụ sở cơ quan.

- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban trong công tác nội vụ, đối nội, đối ngoại,

- Tham mưu thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan; công tác cải cách hành chính; Chính quyền điện tử; Chính phủ số của Ban.

- Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp: giúp lãnh đạo Ban xây dựng một số báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Ban; xây dựng, tham gia xây dựng và góp ý các đề án, dự án theo chức năng được giao; khai thác, cập nhật thông tin về hoạt động của Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh, các chương trình công tác và các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, UBND tỉnh ban hành.

- Xây dựng lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của lãnh đạo Ban; tham mưu chương trình công tác năm của Ban.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc, ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của lãnh đạo Ban.

- Dự thảo các quyết định hành chính trình Trưởng ban ký ban hành.

b) Tham mưu công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản của Ban:

- Giúp lãnh đạo Ban xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Ban; quản lý, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả tài sản của Nhà nước giao cho Ban.

- Tham mưu quản lý tài chính, công tác kế toán của cơ quan theo quy định của pháp luật; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

c) Thực hiện các nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, bảo mật

- Tiếp nhận và theo dõi xử lý văn bản đi, đến của Ban; quản lý con dấu của Ban theo quy định; tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật;

- In, sao tài liệu của cơ quan.

d) Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban trong công tác tổ chức cán bộ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ (trừ các nội dung đào tạo bồi dưỡng thuộc nhiệm vụ của các phòng chuyên môn khác); công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thường trực Hội đồng thi tuyển chức danh cán bộ công chức, tuyển dụng lao động; Hội đồng xét nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn của Ban.

- Giúp lãnh đạo Ban theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thường kỳ và các phong trào thi đua; thẩm định các hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của công chức, nhân viên của Ban và của ngành công tác dân tộc thuộc tỉnh. Là Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Ban.

e) Tham mưu ứng dụng khoa học- công nghệ, thông tin truyền thông;

- Tham mưu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (trừ các đề tài khoa học được giao cho các phòng khác thực hiện); ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp số liệu thuộc lĩnh vực đảm nhiệm. Là thường trực Hội đồng khoa học sáng kiến.

- Quản lý, triển khai hoạt động Cổng Thông tin thành phần của Ban.

- Tham mưu xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; Chính phủ số của Ban.

f) Tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức tiếp đón các đoàn công tác nước ngoài do Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh ủy quyền.

g) Quản trị hệ thống mạng nội bộ (LAN), đảm bảo an toàn, an ninh mạng, hệ thống máy tính của Ban.

h) Tham mưu triển khai thực hiện: chủ đề công tác năm của Ban; cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

i) Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới của tỉnh; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện nội dung, báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu, dự án, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới được Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh giao.

k) Tham mưu việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc (trừ những nội dung được giao cho các phòng khác thực hiện).

l) Tham mưu lãnh đạo Ban hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện công tác ổn định dân cư, sắp xếp thôn bản, chính sách tín dụng; các giải pháp giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, triển khai các chương trình, dự án, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh; giải đáp các chính sách dân tộc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

m) Tham mưu công tác quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi (Đề án‘‘Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030’’);

 - Đề án tổng thể phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân tại các địa phương Bình Liêu, Tiên Yên giai đoạn 2021 - 2025;

- Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 771); Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019- 2025” theo Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 414); Dự án xây dựng hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững.

n) Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban được Trưởng ban giao phụ trách.

3. Thông tin cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Bùi Văn Triều

Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.005

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ chuyên ngành quản lý đất đai

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0203. 3634 327; 0982 251 688 

- Email: buivantrieu@quangninh.gov.vn 

- Chức trách, nhiệm vụ: 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về toàn bộ hoạt động của Phòng Kế hoạch - Tổng  hợp

  

 

 

 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Huy Thành

 - Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.010

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Khoa học tự nhiên

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại : 0203.3835635; 0918 550 858

- Email: nguyenhuythanh@quangninh.gov.vn 

 - Chức trách, nhiệm vụ:

 + Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng  hợp

 

 

 

 

  

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thanh Nhàn

 - Số hiệu công chức: T20-A1 - 04.025 - 28.015

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại : 0203.3835635; 0914 018 699

- Email: vuthithanhnhan@quangninh.gov.vn

 - Chức trách, nhiệm vụ:

 + Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng  hợp

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Hường

- Số hiệu công chức: T20-A2.1 - 01.002 - 28.008

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Ngoại ngữ

- Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại : 0203. 3634 327;  0988.902.488

- Email: tranthihuong@quangninh.gov.vn

 - Chức trách, nhiệm vụ:

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng  hợp

 

 

 

 

  

Chuyên viên: Hoàng Lê Hạnh

- Số hiệu công chức:  T20 - A1-01.003- 28.012

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ Lý luận chính trị:               

- Điện thoại : 0203.3 634 327; 0906.266.568

 Email: hoanglehanh@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng  hợp

 

 

 

 

Nhân viên: Trần Thị Vân

- Số hiệu công chức:  T20-B-01.004- 28.014

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận chính trị:               

- Điện thoại : 0203.3 839 595; 0919.769.262

 Email: tranthivan_bdt@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng  hợp 

 

 

 

 

Nhân viên: Hoàng Trúc Quỳnh

- Số hiệu công chức:  

- Trình độ đào tạo: 

- Trình độ Lý luận chính trị:               

- Điện thoại : 0203.3 839 595; 

 Email: hoangtrucquynh@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

Nhân viên thừa hành. 

 

 

 

 

Nhân viên: Hoàng Kiên Cường

- Số hiệu công chức:  

- Trình độ đào tạo: 

- Trình độ Lý luận chính trị:               

- Điện thoại : 0203.3 839 595; 0915523686

 Email: hoangcuongbdt@gmail.com

- Chức trách, nhiệm vụ:

Nhân viên thừa hành. 

 

 

  

  


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 148
Đã truy cập: 877695