Phòng KHTH

05/07/2018

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

 

1. Chức năng

a) Tham mưu: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực công tác dân tộc;

b) Hành chính quản trị;

c) Thông tin- truyền thông;

d) Tham mưu công tác khoa học- công nghệ;

e) Tham mưu công tác đối ngoại.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính quản trị:

a) Quản trị nội vụ:

- Tổ chức quản lý công sở, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng.

- Đảm bảo phương tiện phục vụ công tác và các điều kiện lao động cho cán bộ công chức trong cơ quan.

- Tổ chức lễ tân, đảm bảo trật tự vệ sinh, cảnh quan môi trường trong trụ sở cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp: Giúp lãnh đạo Ban tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, đột xuất của Ban trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng tham mưu; xây dựng, tham gia xây dựng và góp ý các đề án, dự án theo chức năng được giao; khai thác, cập nhật thông tin về hoạt động của Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh, các chương trình công tác và các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, UBND tỉnh ban hành.

- Xây dựng lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của lãnh đạo Ban; tham mưu chương trình công tác năm của Ban.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc, ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của lãnh đạo Ban.

- Dự thảo các quyết định hành chính trình Trưởng Ban ký ban hành.

b) Tham mưu công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản của Ban:

- Giúp lãnh đạo Ban xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Ban; quản lý, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả tài sản của Nhà nước giao cho Ban.

- Tham mưu quản lý tài chính, công tác kế toán của cơ quan theo quy định của pháp luật; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

c) Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, bảo mật; bảo vệ bí mật Nhà nước;

d) Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua- khen thưởng:

- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban công tác tổ chức bộ máy, cán bộ (tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ); công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Giúp lãnh đạo Ban theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thường kỳ và các phong trào thi đua;

- Thường trực Hội đồng thi tuyển chức danh cán bộ, công chức, tuyển dụng lao động; Hội đồng xét nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn của Ban; Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Ban.

e) Tham mưu công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc; xây dựng, duy trì, cải tiến, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ban Dân tộc; tham mưu nhiệm vụ Chính quyền điện tử; Chính phủ số, chuyển đổi số của Ban; Quản trị hệ thống thông tin và CSDL Quản lý văn bản; quản trị Cổng thông tin điện tử thành phần; Hệ thống Thư điện tử công vụ, Hệ thống mạng LAN, Hệ thống mạng WAN, Hệ thống mạng CSDL dùng chung, Phần mềm ký số văn bản, ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, hệ thống máy tính của Ban.

2.2. Tham mưu triển khai thực hiện: chủ đề công tác năm của Ban; cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.3. Tham mưu thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan;

2.4. Tham mưu thực hiện Quản trị phần mềm và tổng hợp báo cáo thống kê công tác dân tộc.

2.5. Tham mưu công tác thông tin- truyền thông của Ban Dân tộc;

2.6. Tham mưu công tác đối ngoại: tham mưu quản lý đoàn ra, đoàn vào; quản lý hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao;

2.7. Tham mưu công tác khoa học- công nghệ của Ban; ứng dụng công nghệ thông tin. Là thường trực Hội đồng khoa học sáng kiến.

2.8. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện nội dung, báo cáo kết quả thực hiện các Hợp tác, dự án, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo được Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh giao;

2.9. Tham mưu công tác quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án:

- Hợp tác quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi;  Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025;

 - Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019- 2025” theo Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 414); Hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Dự án: Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách pháp luật, giáo dục giới tính, giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ninh; Dự án: Xây dựng bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh;

- Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 771).

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Hợp tác quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; triển khai chương trình phối hợp với một số sở, ngành: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

2.10. Tham mưu việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc (trừ những nội dung được giao cho các phòng khác thực hiện).

2.11. Tham mưu lãnh đạo Ban hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện công tác ổn định dân cư, sắp xếp thôn bản, chính sách tín dụng; các giải pháp giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, triển khai các chương trình, dự án, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh; giải đáp các chính sách dân tộc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.12. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban và các Phó trưởng Ban được Trưởng Ban giao phụ trách.

3. Thông tin cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Bùi Văn Triều (KHTH1)

Số hiệu công chức: T20-A2.1-01.002 - 28.005

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ chuyên ngành quản lý đất đai

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0203. 3634 327; 0982 251 688 

- Email: buivantrieu@quangninh.gov.vn 

- Chức trách, nhiệm vụ: 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về toàn bộ hoạt động của Phòng Kế hoạch tổng  hợp

  

 

 

 


 

 

  

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Huy Thành (KHTH2)

 - Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.010

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Khoa học tự nhiên

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại : 0203.3835635; 0918 550 858

- Email: nguyenhuythanh@quangninh.gov.vn 

 - Chức trách, nhiệm vụ:

 + Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tổng  hợp

 

 

 

   

 

 

 

Phó trưởng phòng: Vương Thị Thanh Ngát (KHTH3)

- Số hiệu công chức: T20-A2.1 - 01.002 - 28.009

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3835635; 0912 340 098

- Email: vuongthithanhngat@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tổng  hợp

 

 

  

 

 

 

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Lợi (KHTH4)

- Số hiệu công chức: T20 - A1 - 06.031 - 28.013

- Trình độ đào tạo: Cử nhân chuyên ngành kế toán

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0914 612 598

- Emailphamthiloi@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch tổng  hợp

+ Kiêm kế toán Ban Dân tộc.

 

 

 

 

 

 

  

Chuyên viên: Hoàng Lê Hạnh (KHTH5)

- Số hiệu công chức:  T20 - A1-01.002- 28.012

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp               

- Điện thoại : 0203.3 634 327; 0906.266.568

 Email: hoanglehanh@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tổng  hợp

 

 

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Vân (KHTH6)

- Số hiệu công chức:  T20-A1-01.003- 28.014

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận chính trị:  Trung cấp            

- Điện thoại : 0203.3 839 595; 0919.769.262

 Email: tranthivan.bdt@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tổng  hợp 

 

 

 

 

Nhân viên: Ân Thị Thủy

- Số hiệu công chức:  

- Trình độ đào tạo: 

- Trình độ Lý luận chính trị:               

- Điện thoại : 0203.3835635; 

 Email: 

- Chức trách, nhiệm vụ:

Nhân viên thừa hành. 

 

 

 

 

Nhân viên: Hoàng Kiên Cường

- Số hiệu công chức:  

- Trình độ đào tạo: 

- Trình độ Lý luận chính trị:               

- Điện thoại : 0915523686

 Email: hoangcuongbdt@gmail.com

- Chức trách, nhiệm vụ:

Nhân viên thừa hành. 

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Đức Tuyên

- Số hiệu công chức:  

- Trình độ đào tạo: 

- Trình độ Lý luận chính trị:               

- Điện thoại : 0904513602

 Email: 

- Chức trách, nhiệm vụ:

Nhân viên thừa hành. 

  

  


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 227
Đã truy cập: 1198433