Phòng Chính sách dân tộc

04/07/2018

PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

  

 

1. Chức năng.

a) Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban nghiên cứu, xây dựng một số chính sách của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi;

b) Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch hành động về công tác dân tộc (trừ những nội dung được giao cho các phòng khác thực hiện);

c) Tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc được Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc;

d) Giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu dự thảo các quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc được phân công; nghiên cứu, đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

b) Khảo sát, nghiên cứu đặc điểm, tình hình dân tộc thiểu số; nắm bắt kịp thời yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân vùng DTTSMN, biên giới; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất các biện pháp giải quyết.

c) Tham mưu công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, cơ chế, chính sách dân tộc của Nhà nước và của tỉnh trong vùng đồng bào DTTSMN, biên giới; truyền thông chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTSMN, biên giới.

d) Tham mưu công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; tham mưu phối hợp các sở, ngành giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm ANQP vùng đồng bào DTTSMN, biên giới, hải đảo.

e) Tham mưu tổ chức thực hiện một số đề án, chính sách: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 498); Đề án hỗ trợ một số hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1898); Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; chính sách cấp phát báo, tạp chí không thu tiền theo Quyết định số 45/QĐ/TTg ngày 09/11/2019 và các văn bản liên quan; triển khai thực hiện Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 - 2025”.

g) Tham mưu Đề án thí điểm xây dựng, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống một số làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng vùng DTTSMN của tỉnh;

h) Tham mưu phối hợp các sở ngành thực hiện các chính sách đối với Nhân dân vùng DTTSMN, biên giới như: giáo dục, đào tạo (tham mưu công tác phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chính sách cử tuyển; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người DTTS đạt kết quả cao trong các kỳ thi; thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; xây dựng các đề án, chính sách liên quan phát triển giáo dục- đào tạo vùng DTTSMN của tỉnh…); bảo hiểm, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phòng chống ma túy, HIV/AIDS vùng đồng bào DTTSMN; Chương trình hành động vì trẻ em; Chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ; chính sách đối với người cao tuổi; công tác thanh niên vùng dân tộc thiểu số, miền núi; công tác bình đẳng giới; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác văn hóa, thể thao, du lịch vùng DTTS, miền núi;

i) Tham mưu công tác rà soát, xác định, phân định khu vực vùng đồng bào DTTS miền núi, biên giới theo trình độ phát triển; rà soát hộ nghèo trong phạm vi được Tỉnh phân công;

j) Tham mưu tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS theo chế độ, chính sách và quy định của pháp luật; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hộ đồng bào DTTS gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro và dịp lễ tết truyền thống theo quy định.

k) Tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ công tác dân tộc; hướng dẫn thực hiện các chính sách dân tộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; định kỳ tham mưu hướng dẫn và tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS các cấp của tỉnh theo quy định.

l) Tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến các chính sách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công và chuyên mục Giám đốc Sở, ban ngành với cử tri Quảng Ninh trên Cổng thông tin điện tử, Báo quảng Ninh điện tử.

m) Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

n) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ và ứng dụng khoa học- công nghệ trong lĩnh vực công tác dân tộc.

o) Tham mưu công tác nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng vùng DTTSMN, biên giới; công tác đối với dân tộc đặc thù; công tác đối ngoại nhân dân.

p) Phối hợp với Thanh tra Ban tham mưu việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

q) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc;

r) Tham mưu hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của cơ quan.

s) Tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp với: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du Lịch.

t) Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban và các Phó trưởng Ban được Trưởng Ban giao phụ trách.

3. Thông tin cá nhân của cán bộ, công chức:

 

 Trưởng phòng: Lê Thị Kim (CSDT1)

 - Số hiệu công chức: T20 - A2.1 - 01.002 - 28.006

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Triết học, Cử nhân sư phạm Tiếng Trung Quốc 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3 839 690 ; 0983 800 509

- Email: lethikim@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ:

 - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về toàn bộ hoạt động của Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Triệu Đức Long (CSDT2)

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.004

- Trình độ đào tạo: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại : 0203.3 839 690; 0943 008 498

- Email: trieuduclong@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thanh Nhàn (CSDT3)

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.015

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại : 0203.3 839 690; 0914 018 699

- Email: vuthithanhnhan@quangninh.gov.vn

 - Chức trách, nhiệm vụ:

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

 

 

Chuyên viên: Trịnh Thị Vân Anh (CSDT4)

- Số hiệu công chức: T20-A2.1 - 01.002 - 28.016 

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Triết học

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại : 0203.3 839 690; 0988 880 855

- Email: trinhthivananh@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

 

 


 

Chuyên viên: Bế Phương Hà (CSDT5)

- Số hiệu công chức:  T20-A1 - 01.003 - 28020

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật kinh tế

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại : 0203.3 839 690

- Email: bephuongha@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Đã truy cập: 1172693