Phòng Chính sách dân tộc

04/07/2018

PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 

 

A. Chức năng:

1. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban và Phó Trưởng ban được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ủy quyền.

B. Nhiệm vụ:

- Tham mưu dự thảo các quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch thực hiện các chính sáchdân tộc được phân công.

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; khảo sát, nghiên cứu đặc điểm, tình hình dân tộc thiểu số; đôn đốc kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, nắm bắt kịp thời yêu cầu nguyện vọng, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất các biện pháp giải quyết.

- Thẩm định hồ sơ, tham mưu việc xác nhận các vùng, miền, khu vực thuộc địa bàn tỉnh theo trình độ phát triển.

- Tham mưu thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng các bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, cơ sở; điều tra, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp số liệu thuộc lĩnh vực dân tộc.

- Phối hợp với thanh tra của Ban để xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị thuộc lĩnh vực dân tộc; phối hợp với Văn phòng Ban đón tiếp, tổ chức việc thăm hỏi đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Là đầu mối trực tiếp liên hệ và tổ chức thực hiện các Chương trình phối hợp công tác dân tộc với các cơ quan, ban, ngành hữu quan của tỉnh.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, đột xuất về lĩnh vực công tác dân tộc.

 

3. Thông tin cá nhân của cán bộ, công chức:


 

 

 Trưởng phòng: Lê Thị Kim

 - Số hiệu công chức: T20 - A2.1 - 01.002 - 28.006

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Triết học, Cử nhân sư phạm Tiếng Trung Quốc 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3 835 635 ; 0983 800 509

- Email: lethikim@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách dân tộc

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Triệu Đức Long

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.004

- Trình độ đào tạo: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại : 0203.3 839 690; 0943 008 498

- Email: trieuduclong@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ:

1. Giúp Trưởng phòng điều hành, quản lý các hoạt động của Phòng;

2. Giải quyết các công việc của Trưởng phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền;

3. Theo dõi việc chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan đối với các thành viên trong Phòng;

4. Tham mưu và giúp Trưởng phòng tổ chức triển khai thực hiện một số công việc cụ thể sau:

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách 

b. Thẩm định khả năng biết sử dụng tiếng dân tộc thiểu số;

c. Phối hợp tham mưu chính sách cử tuyển và một số chính sách dân tộc khác khi có đề nghị của các cơ quan liên quan.

5. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đặc thù nhằm sử dụng có hiệu quả sinh viên DTTS và sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã ĐBKK tại tỉnh Quảng Ninh tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2020

6. Công tác đối với người Hoa

7. Hỗ trợ khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số

8. Ký kết và triển khai Chương trình phối hợp với một số sở, ban, ngành, đoàn thể;

9. Tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh

10. Tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan khi được Trưởng phòng phân công

11. Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công tác dân tộc

12. Phối hợp thanh tra Ban tham mưu việc trả lời đơn thư kiến nghị của đồng bào DTTS thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

13.Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thuộc lĩnh vực được công phụ trách trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và lãnh đạo Ban giao.

 

 

 

 

 Phó trưởng phòng: Vương Thị Thanh Ngát

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.009

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203. 3839 690; 0912 340 098

- Email: vuongthithanhngat@quangninh.gov.vn

- Chức trách, nhiệm vụ:

Tham mưu và giúp Trưởng phòng tổ chức triển khai thực hiện một số công việc cụ thể sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

2. Tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của Phòng

3. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

4. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

5. Công tác giảm nghèo và rà soát xác định hộ nghèo hàng năm tại các địa phương do Ban Chỉ đạo giảm nghèo của Tỉnh phân công

6. Công tác nhân quyền đối với đồng bào DTTS và vùng dân tộc, miền núi

7. Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS ĐBKK

8. Tham gia triển khai thực hiện Đề tài “Cộng đồng các DTTS tỉnh Quảng Ninh - Thực trạng và giải pháp tạo sinh kế bền vững”

9. Tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan khi được Trưởng Phòng phân công

10. Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công tác dân tộc

11. Phối hợp thanh tra Ban tham mưu trả lời đơn thư kiến nghị của đồng bào DTTS thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

12.Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thuộc lĩnh vực được công phụ trách trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng giao.

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Trịnh Thị Vân Anh

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.016

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Triết học

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại : 0203.3 839 690; 0988 880 855

- Email: trinhthivananh@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ: 

Tham mưu và giúp Trưởng Phòng tổ chức triển khai thực hiện một số công việc cụ thể sau:

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách 

Tham mưu việc thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tham mưu theo dõi việc triển khai thực hiện chính sách đối với người cao tuổi; công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS; Chương trình hành động vì trẻ em; Chương trình hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác bình đẳng giới

Tham mưu công tác dân tộc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 94 về chống diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa

Tham mưu việc triển khai Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016- 2020

Rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền núi

Tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời, tổng hợp ý kiến của các thành viên trong Phòng để dự thảo văn bản trả lời của Ban

Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công tác dân tộc

Phối hợp thanh tra Ban tham mưu trả lời đơn thư kiến nghị của đồng bào DTTS thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thuộc lĩnh vực được công phụ trách trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 72
Đã truy cập: 424364