Phòng Chính sách dân tộc

04/07/2018

PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 

 

1. Chức năng.

a) Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban nghiên cứu, xây dựng các chính sách đặc thù của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi;

b) Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch hành động về công tác dân tộc (trừ những nội dung được giao cho các phòng khác thực hiện);

c) Tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc được Ủy ban dân tộc, UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc;

d) Giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu dự thảo các quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc được phân công.

b) Tham mưu nghiên cứu, đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; giải đáp các chính sách dân tộc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; khảo sát, nghiên cứu đặc điểm, tình hình dân tộc thiểu số; theo dõi, đôn đốc kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc; nắm bắt kịp thời yêu cầu, nguyện vọng, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất các biện pháp giải quyết; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc; thực hiện chế độ thống kê ngành công tác dân tộc; công tác điều tra xã hội học; điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng DTTS, miền núi, biên giới; tham mưu hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của cơ quan.

c) Tham mưu thẩm định hồ sơ xác nhận các vùng, miền, khu vực thuộc địa bàn tỉnh theo trình độ phát triển.

d) Phối hợp với Thanh tra Ban tham mưu việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

e) Tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp công tác dân tộc với các cơ quan, ban, ngành hữu quan của tỉnh (trừ các chương trình phối hợp cụ thể đã phân công cho các phòng khác phụ trách).

f) Tham mưu việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Tham mưu triển khai thực hiện Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh;

h) Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

i) Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Đề án 1898).

k) Tham mưu thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 498);Quyết định 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ kéo dài Đề án 2214/QĐ-TTg về tăng cường hợp tác quốc tế phát triển vùng DTTS, miền núi; Kế hoạch 215/KH-UBND của UBND tỉnh về Dự án vận động hỗ trợ trẻ em xã vùng khó khăn giai đoạn 2019 - 2025.

l) Tham mưu phối hợp thực hiện công tác giáo dục, đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi; công tác cử tuyển; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS; Chương trình hành động vì trẻ em; Chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ;; chính sách đối với người cao tuổi ;công tác thanh niên vùng dân tộc thiểu số, miền núi; công tác bình đẳng giới; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác văn hóa, thể thao, du lịch vùng DTTS, miền núi.

m) Tham mưu nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự vùng DTTS, miền núi; công tác nhân quyền; công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quy chế dân chủ ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công tác tôn giáo, tín ngưỡng vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công tác đối với người Hoa.

n) Tham mưu xây dựng các Làng dân tộc thuộc Đề án ‘‘Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030’’.

o) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, đột xuất, chuyên đề thuộc nhiệm vụ được phân công.

p) Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban được Trưởng ban giao phụ trách.

3. Thông tin cá nhân của cán bộ, công chức:

 

 

 Trưởng phòng: Lê Thị Kim

 - Số hiệu công chức: T20 - A2.1 - 01.002 - 28.006

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Triết học, Cử nhân sư phạm Tiếng Trung Quốc 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3 839 690 ; 0983 800 509

- Email: lethikim@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ:

 - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về toàn bộ hoạt động của Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: Trần Đức Quảng

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.011

- Trình độ đào tạo: Kỹ Sư Lâm nghiệp

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:  0203.3 839 690; 0984840287

- Email: tranducquang@quangninh.gov.vn

 - Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

 

  

  

 

 

 

 

  

Phó Trưởng phòng: Triệu Đức Long

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.004

- Trình độ đào tạo: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại : 0203.3 839 690; 0943 008 498

- Email: trieuduclong@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

  

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thanh Nhàn

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 04.025 - 28.015

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại : 0203.3 839 690; 0914 018 699

- Email: vuthithanhnhan@quangninh.gov.vn

 - Chức trách, nhiệm vụ:

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

 

 

Chuyên viên: Trịnh Thị Vân Anh

- Số hiệu công chức: T20-A1 - 01.003 - 28.016

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Triết học

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại : 0203.3 839 690; 0988 880 855

- Email: trinhthivananh@quangninh.gov.vn

Chức trách, nhiệm vụ: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 199
Đã truy cập: 959419