Thanh tra

04/07/2018

THANH TRA

 

                

1. Chức năng

a) Thực hiện chức năng thanh tra, pháp chế; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong phạm vi quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

b) Thanh tra Ban chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban, các phó trưởng Ban phụ trách lĩnh vực được Trưởng Ban phân công; chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Ủy ban Dân tộc.

c) Thanh tra Ban có con dấu riêng và được mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu công tác thanh tra hành chính; nhiệm vụ được giao đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ban Dân tộc.

b) Tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công tác dân tộc;

c) Tham mưu công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc;

d) Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

e) Tham mưu Trưởng Ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

f) H­ướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ban thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của Ban Dân tộc.

g) Tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nư­ớc của Ban Dân tộc tỉnh.

h) Tham mưu Trưởng Ban các nhiệm vụ tiếp nhận quyết định thanh tra và khắc phục sau thanh tra của cấp có thẩm quyền.

i) Tham mưu thực hiện công tác pháp chế của Ban Dân tộc: Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ban Dân tộc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tham gia tố tụng.

i) Tham mưu tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật, phối hợp trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN thuộc Đề án ‘‘Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030’’.

j) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

3. Thông tin cá nhân cán bộ làm công tác Thanh tra:

  

    

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Ngọc
- Số hiệu công chức: T20-A2.1 - 04.024 - 28.017
- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3618 370; 0911.891.969
- Email: nguyenvanngoc@quangninh.gov.vn
- Chức trách, nhiệm vụ: 
+ Phụ trách Thanh tra Ban
+ Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Ban
 
 

 

 

   

Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Đức Lâm
- Số hiệu công chức: T20-A1 - 04.025- 28.019
- Trình độ đào tạo: Cử nhân Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0203.3618 370; 0913 018 937
- Chức trách, nhiệm vụ: 
 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Ban

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 53
Đã truy cập: 1196677