Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

03/08/2022 13:34

Thực hiện nghị quyết Chi bộ tháng 7, sau khi cấp ủy được nghiên cứu sâu về nội dung văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XIII, sáng nay (03/8/2022), Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức phổ biến, quán triệt sâu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, đặc biệt nội dung bài phát biểu khai mạc Hội nghị và bài phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Đồng chí Ân Thị Thìn, Phó Bí thư Chi bộ chủ trì, trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của văn kiện Hội nghị TW5 khóa XIII

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII diễn ra từ ngày 4-10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị này, Trung ương đưa ra bàn luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. Hội nghị đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Những vấn đề trên đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát trong 6 vấn đề rất sâu sắc, thẳng thắn và mở ra chủ trương chỉ đạo quyết liệt được thể hiện trong hai bài phát biểu khai mạc và bế mạc của mình tại Hội nghị. Những nội dung 2 bài phát biểu được đồng chí Phó Bí thư Chi bộ phổ biến, nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc, những nội dung mà đảng viên Chi bộ cần tiếp tục học tập, nghiên cứu để hiểu một cách đầy đủ và vận dụng vào quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đây là lần thứ 2 Chi bộ Ban Dân tộc phổ biến, quán triệt nội dung các văn kiện Hội nghị TW5 khóa XIII. Trước đó, sau khi Hội nghị thống nhất các vấn đề được bàn thảo, ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 04 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả, kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Chi bộ Ban Dân tộc đã phổ biến về tinh thần, hoàn cảnh ra đời của các nghị quyết. Dịp này, Chi bộ tập trung phổ biến sâu về nội dung bài phát biểu khai mạc và bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nội dung cụ thể của 04 nghị quyết được Chi ủy gửi toàn văn đến các đảng viên nghiên cứu. Chi bộ thống nhất trong kỳ sinh hoạt tiếp theo sẽ phổ biến sâu nội dung từng nghị quyết.

Cũng trong đợt sinh hoạt định kỳ này, Chi bộ tiếp tục phổ biến, giới thiệu 17 văn bản thuộc bộ tài liệu các văn bản về xây dựng Đảng theo Kế hoạch số 258-KH/UBKTĐUK ngày 30/5/2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; phổ biến, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; phổ biến tiếp nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới; phổ biến và triển khai thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐUK ngày 19/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt; và triển khia một số văn bản chỉ đạo khác.

Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt  thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Chi bộ đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Chi bộ tháng 7 và bàn phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022. Các ý kiến đảng viên đã tích cực, thẳng thắn thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung đánh giá, triển khai nhiệm vụ tháng 8, cách thức tổ chức thực hiện…

Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 735
Đã truy cập: 921208