Đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tham dự buổi làm việc của đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc quốc hội với UBND tỉnh Quảng Ninh

16/09/2022 13:55

Chiều ngày 14/9/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về chương trình giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2021. Tham dự buổi làm việc với đoàn, về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Thành,Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Kiên Cường - Trưởng ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Đồng chí Vũ Kiên Cường - Trưởng ban Dân tộc tỉnh trình bày báo cáo với Đoàn Giám sát

Đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã trình bày báo cáo với Đoàn Giám sát: Quảng Ninh là tỉnh biên giới, hải đảo nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên 6.206,9 km2, trong đó: 93,85% là đất liền (trong đó trên 80% là đồi núi); 6,15% là diện tích các xã đảo. Tỉnh có 13 đơn vị hành chính gồm 04 thành phố, 02 thị xã và 07 huyện với 177 xã, phường, thị trấn và 1.452 thôn, bản, khu phố. Tổng dân số trên địa bàn tỉnh là 1.320.324 người, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) là 162.531 người, chiếm 12,31% dân số toàn tỉnh, với 42 thành phần dân tộc anh em, cư trú trên hơn 85% diện tích của tỉnh và có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh (QP-AN), biên giới quốc gia. Quảng Ninh là tỉnh duy nhất của cả nước có biên giới trên bộ (118,825 Km) và trên biển (191 Km) giáp với Trung Quốc, có 03 huyện, thành phố biên giới, 02 huyện đảo, 16 xã, phường, thị trấn biên giới đất liền, 11 xã đảo. Phân loại xã theo trình độ phát triển: trong tổng số 16 xã, phường, thị trấn biên giới có: 10 xã, thị trấn thuộc khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 06 phường không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; so sánh với giai đoạn 2016-2021 giảm 03 xã khu vực II, 07 xã khu vực III.

Đồng chí Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Giai đoạn 2016-2021, Công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo dư luận tốt và sự đồng thuận cao của cộng đồng, người dân, nhất là người dân ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thoát nghèo vươn lên có đời sống ấm no, khá giả trong nhân dân; coi người dân và cộng đồng dân cư vừa là trung tâm, vừa là chủ thể tích cực trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua 05 năm triển khai thực hiện, bộ mặt kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là ở tuyến biên giới đã có sự chuyển biến mới, tích cực, toàn diện, mang lại hiệu quả và ý nghĩa chính trị sâu rộng. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục củng cố, kiện toàn, nhận thức của nhân dân được nâng lên. Kinh tế - xã hội tuyến biên giới tiếp tục phát triển; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện cả về chất và lượng. Các vấn đề bức xúc về văn hoá, xã hội đã được quan tâm giải quyết; tỷ lệ hộ nghèo, xã nghèo trên địa bàn tỉnh giảm nhanh, nhân dân phấn khởi lao động sản xuất, yên tâm bám trụ nơi biên giới, một số chỉ tiêu cụ thể: đã 02/03 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; cấp xã: 10/10 xã (100%) đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả giảm nghèo: Huyện Hải Hà: năm 2016: 02 xã Quảng Sơn, Quảng Đức có 716 hộ nghèo bằng 43,63% (toàn huyện 1.814 hộ nghèo bằng 10,98%), năm 2021 có 19 hộ nghèo bằng 1,06% (toàn huyện: 87 hộ nghèo bằng 0,48%). Huyện Bình Liêu: năm 2016 ở 06 xã biên giới của huyện Bình Liêu có 2.678 hộ nghèo bằng 48,66% (toàn huyện: 3.089 hộ nghèo bằng 44,31%), năm 2021 có 334 hộ nghèo bằng 4,78% (toàn huyện: 395 hộ nghèo bằng 5,14%). Thành phố Móng Cái: năm 2016: các xã, phường khu vực biên giới có 277 hộ nghèo bằng 1,99% (toàn thành phố: 665 hộ nghèo bằng 2,63%), năm 2021 có 6 hộ nghèo bằng 0,04% (toàn thành phố: 17 hộ nghèo bằng 0,07%); số lượng người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế: 449.963 lượt người; tình hình người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế là: 419.178 lượt người với tổng kinh phí 152,65 tỷ đồng; Về cơ sở hạ tầng tại địa bàn các huyện, xã biên giới: 100% xã có đường ô tô được thảm nhựa hoặc bê tông hoá đến trung tâm xã; 100% xã có đủ cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; 100% xã có trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của nhân dân; 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% số hộ trên địa bàn được sử dụng điện, trong đó có 210 hộ vùng sâu, vùng xa tại 46 thôn, bản của 24 xã thuộc 07 địa phương không có khả năng cấp bằng điện lưới quốc gia và được sử dụng điện thông qua hệ thống pin năng lượng mặt trời; đến nay có 99,6% số người DTTS trên địa bàn biên giới được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư cho các huyện, xã biên giới một cách thỏa đáng với cách làm sáng tạo, riêng có của tỉnh; đối tượng thụ hưởng chính sách được mở rộng, các định mức đầu tư, hỗ trợ cao hơn định mức của Trung ương. Nhất quán phương châm phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương; gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái một cách bền vững. Tỉnh đã tập trung ưu tiên dành nguồn lực lớn, bố trí có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, trong đó ngân sách nhà nước được xác định là nguồn lực quan trọng trong việc dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực khác; việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình tổng thể DTTS, miền núi, biên giới và Chương trình xây dựng nông thôn mới được rà soát kỹ lưỡng, kết quả thực hiện đến nay đã đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo chung của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự tại địa bàn vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Phát triển kinh tế trên địa bàn biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm, khoảng cách giàu nghèo giữa các địa bàn chậm được thu hẹp... Kết cấu hạ tầng tuy được đầu tư nhiều, song đến nay vẫn thiếu, chưa đồng bộ; điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu và tiến bộ khoa học kỹ thuật còn nhiều khó khăn, so với mặt bằng chung thì đời sống kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo vẫn còn nhiều khó khăn; Do điều kiện đặc thù về địa bàn vùng nên việc kêu gọi, thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách cho vùng DTTS, miền núi, biên giới rất khó khăn; nhất là thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp vốn là thế mạnh của địa bàn biên giới; Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg, tỉnh Quảng Ninh không còn xã thuộc khu vực II và khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi để được hưởng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, điều này đã phần nào ảnh hưởng đến tâm tư của các cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các xã mới ra khỏi diện khó khăn và đặc biệt khó khăn; Việc xây dựng các mô hình, dự án phát triển sản xuất, nhất là các mô hình, dự án liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở các địa phương biên giới nhìn chung còn hạn chế, chưa có nhiều mô hình tổ chức sản xuất mang tính độ phá tạo sinh kế, nguồn thu nhập bền vững cho người dân; Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi tư duy của người dân về phát triển kinh tế nông thôn, về tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thay đổi nếp sinh hoạt lạc hậu... chưa đạt yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh đối với việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tỉnh đã quan tâm khu vực này bằng việc ban hành thêm các cơ chế, chính sách mới và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, thời gian tới, Quảng Ninh cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác triển khai chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chính sách di dân biên giới; triển khai đầy đủ, đồng bộ, nghiêm túc tất cả các chính sách cho khu vực biên giới. Mặt khác, các sở, ban, ngành cần chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả tất cả nguồn lực đầu tư các chương trình.

Trước đó, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã đi giám sát trực tiếp tại huyện Bình Liêu và thành phố Móng Cái.

Quang cảnh buổi làm việc

CTV: Vương Thị Thanh Ngát


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 665
Đã truy cập: 921138