Quảng Ninh tích cực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

22/02/2023 09:16

Sau khi kết thúc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bởi Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016) và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (được phê duyệt bởi Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016) giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đề xuất tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan về phát triển bền vững vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo của cả nước. Theo đó, các CTMTQG giai đoạn mới gồm: CTMTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021đến năm 2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bởi Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021); CTMTQG giảm nghèo bền vững (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bởi Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 15/01/2022); và CTMTQG xây dựng nông thôn mới (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bởi Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 22/02/2022).

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký- UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị BCHĐB tỉnh thông qua Đề án tổng thể (Nghị quyết số 06-NQ/TU)

Để thực hiện hiệu quả 3 CTMTQG tại địa phương, Quảng Ninh đã xác định phương thức lồng ghép nguồn lực triển khai để tạo sức mạnh tổng hợp cả về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và kinh phí thực hiện. Theo đó, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền núi giai đoạn 2021-2030, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có chủ trương phát triển bền vững kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được thể hiện tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/05/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nghị quyết thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tại tỉnh trong việc xây dựng, phát triển vùng đồng bào DTTS miền núi, biên giới, hải đảo một cách bền vững trên mọi lĩnh vực, nâng cao chất lượng cuộc sống và đem lại hạnh phúc thực sự cho người dân.

Để chủ trương của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 4594/CTr-UBND ngày 19/7/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó xác định các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU, giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện đối với từng Sở, ban, ngành, UBND các địa phương với 21 nhóm chỉ tiêu và 73 nhiệm vụ cụ thể; 27/27 Sở, ban, ngành và các địa phương  thuộc tỉnh đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và Chương trình hành động số 4594/CTr-UBND.

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết để phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện: Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về “phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 về “phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025”. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về phê duyệt Chương trình tổng thể DTTS giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó đã tích hợp các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 để triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND

Sau khi có Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Quảng Ninh đã tiến hành rà soát bổ sung quy định trong các cơ chế đã ban hành trước đó và ban hành mới quy định để đảm bảo kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 50/NQ- HĐND ngày 13/11/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 "Quy định  về cơ chế phân bổ nguồn lực và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025".

Để các CTMTQG được thống nhất đầu mối chỉ đạo, điều hành, quản lý, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, thống nhất 01 Ban Chỉ đạo chung cho cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài lãnh đạo tỉnh là trưởng Ban chỉ đạo, các thành viên chủ công tham mưu là các sở: Lao động- Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Dân tộc và các sở ngành liên quan. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng, cụ thể đối với từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Các địa phương cấp huyện cũng thành lập Ban chỉ đạo tại cấp huyện.

 Bên cạnh những chủ trương, cơ chế, chính sách cụ thể hóa triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh còn ban hành nhiều văn bản triển khai cụ thể rất kịp thời và quyết liệt. Tính từ cuối năm 2021 đến nay, tỉnh đã ban hành 01 chương trình, 12 quyết định, 02 kế hoạch và 06 công văn chỉ đạo. Trong đó, các quyết định, kế hoạch mang tính chiến lược, quyết sách của tỉnh như: Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 29/10/2021 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2025 và Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 03/3/2022 thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 Phê duyệt Đề án thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 và các quyết định giao, phân bổ dự toán ngân sách, kinh phí để triển khai thực hiện các CTMTQG.

Có thể nói, Quảng Ninh đã sớm đón các chủ trương, chính sách từ Trung ương để kịp thời triển khai, cụ thể hóa vào thực tế địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện, thực tiễn của tỉnh; thể hiện sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như người dân, với một mục tiêu duy nhất là đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, rút ngắn nhanh khoảng cách chênh lệch vùng miền trong tỉnh./.

Ban biên tập


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 444
Đã truy cập: 1116861